NATJEČAJ – znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste docent i radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – viši asistent

Temeljem čl. 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj suradnji (NN 119/22) i Odluka Fakultetskog vijeća od 27. siječnja 2023. godine

 

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

 

 1. Jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste docent, za znanstveno područje Humanističke znanosti i znanstveno polje Teologija na Katedri moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 2. Jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – viši asistent za znanstveno područje Humanističke znanosti, polja Teologija na Katedri ekumenske teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

 

Uvjeti:

Svi pristupnici za izbor pod točkom 1. i 2. su osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 119/22), dužni ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pristupnici za izbor pod točkom 1. dodatno su dužni ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17, 72/19, 21/21) te Odlukom rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17, 120/21, 119/22).

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate),
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ ovjerena preslika rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu,
 • izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor,
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani;

 

Dodatno, za izbor pod točkom 1. pristupnici trebaju priložiti:

 • presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu,
 • presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,
 • izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega,
 • tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji, i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor u odgovarajuće zvanje prema natječaju,
 • objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje iz natječaja (posebno ih izdvojiti od ostalih eventualno priloženih radova);
 • dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje,

 

Dodatno, za izbor pod točkom 2. pristupnici trebaju priložiti:

 • presliku dokaza o sudjelovanju u provođenju nastave na visokom učilištu,
 • izvješće o dosadašnjoj istraživačkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega,
 • poželjno je dostaviti popis dosadašnjih izrađenih i objavljenih radova

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN 121/17). (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati svu dokumentaciju u elektroničkom obliku putem e-maila: personalna.sluzba@kbf.unizg.hr  

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38