Ime: Petar

Prezime: Bašić

Titula: prof. dr. sc.

e-mail adresa: petar.basic@kbf.unizg.hr

Telefon/mobitel: 

CROSBI: Petar Bašić

Google Scholar

Životopis:

Rođen je 11. travnja 1952. u Broćancu kod Posušja (BiH), osnovnu (osmogodišnju) školu završio je u Posušju, klasičnu gimnaziju u Srednjoj školi za spremanje svećenika Provincije franjevaca trećoredaca u Zagrebu ‑ Odri, filozofsko‑teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i na Angelicumu u Rimu, a liturgiku na Pontificio Ateneo S. Anselmo, Pontificio Istituto Liturgico u Rimu – magisterij 1981., a doktorat 1984. (naslov doktorske disertacije: L'”Ordo Missae” di Paolo VI: arricchimento e adattamento. Saggio di proposte; moderator Adrien Nocent).

Od jeseni 1996. zaposlen je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri ekumenske teologije, najprije kao viši asistent, zatim od 1999. kao docent, od 2005. kao izvanredni profesor, od 2010. kao redoviti profesor te od 2016. kao redoviti profesor u trajnom zvanju.

Od 1987. pročelnik je Odjela za hrvatski glagolizam Instituta za ekumensku teologiju i dijalog, a od 2000. i pročelnik Odjela za hrvatsku sakralnu bibliografiju istoga Instituta za ekumensku teologiju i dijalog. Od 1994. do 2009. bio je tajnik Komisije HBK za liturgiju.

Napisao je više znanstvenih i stručnih radova, izradio više stručnih bibliografija te uredio nekoliko znanstvenih i stručnih knjiga i zbornika. Bio je višegodišnji urednik glasila svoje redovničke zajednice Vjesnik franjevaca trećoredaca, a sada je glavni urednik redovničkog časopisa Posvećeni život. Prevodi s talijanskog, francuskog, njemačkog i latinskog jezika.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Latinski jezik 1
Latinski jezik 2

 Hrvatski crkvenoslavenski jezik i književnost

Studij Crkvene glazbe (Institut za crkvenu glazbu):

Latinski jezik

Izborni predmet:

Liturgija i ekumenizam

Seminar:

Hrvatska sakralna bibliografija

 

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Knjige:

Slaviti euharistiju po misalu Pavla Šestoga, Zagreb 1992; Čitanka crkvenoslavenskoga jezika, Zagreb 1999.; Biblia Sacra. Versio Illyrica selecta… Bartholomaei Cassii. Ediderunt Hans Rothe et Christian Hannick. E codicibus manuscriptis transtulerunt Petar Bašić et Julije Derossi et Zlata Derossi. Curis elaboravit atque apparatu critico instruxit Petar Bašić, sv. I, Paderborn… 2000; De imitatione Christi u hrvatskim prijevodima, Zagreb 2012.; O hrvatskom crkvenom jeziku. Rasprave, ogledi, ocjene (II), Zagreb 2018; Bartol Kašić prevoditelj, Zagreb, 2019.

Članci:

O Kašićevu prevođenju Svetoga pisma, u: Bogoslovska smotra 64/1994, 1‑4, 316‑335; Rukopisi Kašićeva prijevoda Svetoga pisma, u: Bartol Kašić u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, prir. I. Kosić, Zagreb 1999. (2., prošireno i dopunjeno izd., 15‑42); Kada je Bartol Kašić započeo, a kada dovršio svoj prijevod Svetoga pisma?, u: Bartol Kašić (n. dj.), 2. izd., 43‑48; Treba li hrvatski prijevod molitve “Oče naš” posuvremeniti?, u: Služba Božja 42/2002, 4, 309‑314; Franjevački sveci XIII.‑XV. stoljeća u hrvatskoglagoljskim kalendarima, u: Glagoljica i hrvatski glagolizam. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa…, Zagreb 2004, 237‑246; Neke prevodilačke nedoumice u hrvatskome lekcionaru ABC, u: Bogoslovska smotra 74/2004, 3, 675-703; Još jedan dio hrvatskoglagoljskoga rukopisnoga brevijara, u: Historijski zbornik 56-57/2003-2004, 223-234; Kada je napisan hrvatskoglagoljski misal Illirico 4?, u: Slovo sv. 56-57, 2006-2007, 93-99; Ne-Kašićevi dijelovi u Kašićevu prijevodu Svetoga pisma, u: Bogoslovska smotra 78/2008, 4, 859-872; Objavljeni i neobjavljeni radovi Marka Mišerde, u: Zbornik radova znanstvenog kolokvija, u: Vjesnik franjevaca trećoredaca 47/2010, 1, 31-41; Doprinos Kršćanske sadašnjosti liturgijskoj obnovi u Crkvi u Hrvata, u: Zbornik radova… 2010, 239-249; O prvotisku Kašićeva Rituala rimskoga (1640.) i njegovu pretisku (1993.), Filologija 61, 2013, 1-15; Glagoljski i ostali prijevodi biblijskih tekstova na hrvatski jezik, u: Riječ Božja u riječi hrvatskoj. Zbornik radova s međunarodnog simpozija prigodom 175. obljetnice prvoga hrvatskog tiskanog prijevoda Biblije 1831.-2006., Đakova 2011, 47-55; O izdanjima Bandulavićeva Lekcionara. Uz 400. godišnjicu 1. izdanja, u: Da istina evanđelja ostane kod vas (Gal 2,5). Zbornik u čast prof. dr. sc. Ivana Dugandžića, Zagreb 2013, 379-398; Koji je bio latinski predložak Kašićeva Pisma od nasledovan’ja (1641.)?, u: Vita litterarum studiis sacra. Zbornik u čast Radoslavu Katičiću, uredili M. Ježić, I. Andrijanić, K. Krnic, Zagreb 2014, 125-138; Koji je bio latinski predložak Kašićeva Rituala rimskoga (1640.)?, u: BS 84/2014, 4, 787-803; Dies irae u hrvatskim prijevodima, u: Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskog instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012., uredili Vesna Badurina Stipčević, Sandra Požar, Franjo Velčić, Zagreb 2015, 399-412; Ivan Bandulavić “Štiocu razboritomu”, u: Bogu – gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26). Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života, uredili Božo Lujić i Darko Tepert, Zagreb 2016, 529-537.; Ivan Bandulavić Marku Antunu od Gospode rečenomu, u: Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33, 33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života. Uredili Stipo Kljajić  i Mario Cifrak, Zagreb 2018, 581-589.