Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor/prvi izbor na Katedri ekumenske teologije, jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent na Katedri religiozne pedagogije i katehetike, jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent na Katedri za filozofiju

,

Temeljem Odluka Fakultetskog vijeća od 26. svibnja 2017. i 12. rujna 2017. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

 

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor/prvi izbor, u  znanstvenom području: Humanističke znanosti,  znanstvenom polju:  Teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri ekumenske teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
  2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u  znanstvenom području: Humanističke znanosti,  znanstvenom polju:  Teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri religiozne pedagogije i katehetike Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
  3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u  znanstvenom području: Humanističke znanosti,  znanstvenom polju:  Filozofija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri za filozofiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potrebe Područnog studija Teologije u Rijeci;

Uvjeti:

Svi pristupnici za izbor su osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 , 60/15), dužni ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06).

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 životopis,”nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećenike),  presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani; ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti ovjerena preslika rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu, presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu, izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor, izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje, potvrda o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada – ocjena studentske ankete(samo za kandidata pod točkom 1) tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji, i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor u odgovarajuće zvanje prema natječaju,  objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje iz natječaja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u x 2 ). Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će bit izvješteni u zakonskom roku.

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38