Način završetka studija i uvjeti za pristup usmenomu diplomskom ispitu

Diplomski studij Religijske pedagogije i katehetike

 

Način završetka studija

 

Diplomski studij Religijske pedagogije i katehetike završava izradbom pisanoga rada i polaganjem diplomskoga ispita, što ukupno iznosi 15 ECTS bodova.

Diplomski rad

 • Diplomski rad po svom sadržaju mora pokazati studentovo poznavanje teme, sposobnost samostalnog istraživanja, korištenja literature i primjene znanstvene i stručne metodologije.
 • Student za izradu tijekom 3. semestra izabire mentora kojemu predlaže temu diplomskog rada.
 • Tema diplomskog rada odobrava se iz nastavnih kolegija unutar studijskog programa.
 • Nastavnik može biti mentor ako je izabran u znanstveno-nastavno zvanje.
 • Vanjski suradnik Fakulteta, izabran u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje može biti mentorom diplomskoga rada. Ako je mentor vanjski suradnik, u slučaju kada se radi o temi izvan filozofsko-teološkog ili religijskopedagoškog/katehetskog područja, potrebno je imenovati komentora s Fakulteta.
 • Po svom opsegu diplomski rad mora imati najmanje 40 kartica.
 • Diplomski se rad predaje u studentsku službu u tiskanom obliku u četiri primjerka, od kojih 2 tvrdo uvezana i 2 spiralno uvezana rada.
 • Ocjenu diplomskog rada daje mentor. Ako je pisani diplomski rad ocijenjen negativno (1), student je dužan izraditi novi diplomski rad.

Diplomski ispit

Diplomski ispit određen je temom diplomskog rada te se predstavljanjem, tj. obranom rada, smatra i polaganje diplomskog ispita.

Prvi dio diplomskog ispita čini izlaganje diplomskog rada koje traje najviše 15 minuta.

Nakon toga članovi ispitnog povjerenstva studentu postavljaju pitanja iz područja diplomskog rada.

Postupak polaganja diplomskog ispita i ocjenjivanje

 • Diplomski je ispit javan.
 • U prvome dijelu ispita pristupnik predstavlja diplomski rad. Izlaganje traje 15 minuta.
 • U drugom dijelu ispita pristupnik odgovara na pitanja članova povjerenstva vezana uz rad i izlaganje o njemu.
 • Članovi povjerenstva postavljaju po dva pitanja iz šireg područja diplomskog rada. Postavljena se pitanja upisuju u zapisnik.
 • Ispitno povjerenstvo, po završetku ispita, na temelju ocjene diplomskog rada (obrazac 1) i obrane rada sastavlja zapisnik diplomskoga ispita ( obrazac 4). Potom povjerenstvo priopćuje studentu postignutu ocjenu diplomskog ispita.
 • Diplomski ispit podrazumijeva pozitivno ocijenjen i diplomski rad i obranu diplomskog ispita.
 • Ocjena nedovoljan (1) nije prolazna ocjena i upućuje studenta na ponavljanje cjelokupnoga diplomskog ispita.
 • Diplomski ispit student može ponoviti samo jedanput. Između prvoga i drugog pristupa diplomskom ispitu ne smije biti kraće vremensko razdoblje od 90 dana.
 • 7 dana prije diplomskog ispita student prijavljuje ispit (obrazac 2). 
 • Student može iz opravdanih razloga najmanje dva dana prije obrane zatražiti odgodu diplomskoga ispita (obrazac 3).
 • Diplomski ispiti održavaju se u tri ispitna roka određena kalendarom nastave.

Ispitno povjerenstvo

 • Na prijedlog Povjerenstva za diplomske ispite dekan imenuje tročlano Ispitno povjerenstvo za diplomski ispit i predsjednika Povjerenstva ( obrazac 2).
 • Članovi Povjerenstva za diplomski ispit su:
 • mentor diplomskog rada
 • predsjednik povjerenstva, nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju
 • član povjerenstva, nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju ili poslijedoktorant
 • Mentor diplomskog rada ne može biti predsjednik ispitnog povjerenstva.
 • Predsjednik povjerenstva sastavlja i potpisuje zapisnik diplomskoga ispita, a članovi povjerenstva ga potpisuju (obrazac 4).

Uvjeti za pristup usmenomu diplomskom ispitu

 • Položeni svi ispiti.
 • 7 dana prije početka ispitnog roka za polaganje diplomskog ispita u Studentsku referadu treba dostaviti:
 • obrazac 1 s ocjenom diplomskoga rada
 • četiri primjerka uvezanoga diplomskog rada (2 tvrdo uvezana – od kojih 1 s ocjenom i potpisom mentora i 2 spiralno uvezana rada)
 • prijavnicu za diplomski ispit (obrazac 2).

Obrazac RPK2-1 – Prijava diplomskoga rada

Obrazac RPK2-2 – Ocjena Diplomskoga rada

Obrazac RPK2-3 – Prijava Diplomskog ispita

Obrazac RPK2-4 – Odjava Diplomskog ispita

Obrazac RPK2-5 – Zapisnik diplomskog ispita

RPK2 – Način završetka studija i uvjeti za pristup usmenomu diplomskom ispitu

Raspored polaganja diplomskog ispita

Raspored obrana diplomskih ispita –