NATJEČAJ – jedan izvršitelj (m/ž) znanstveno – nastavno radno mjesto I. vrste – docent, u znanstvenom području: Interdisciplinarno područje znanosti, (izborna polja: Teologija i Psihologija)

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 17. svibnja 2023. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

 • jednog izvršitelja (m/ž) na slobodno znanstveno – nastavno radno mjesto I. vrste – docent, u znanstvenom području: Interdisciplinarno područje znanosti, (izborna polja: Teologija i Psihologija), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenom, na Katedri filozofije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe Instituta religijskih znanosti 

Uvjeti:

Pristupnici za izbor su, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), dužni ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17, 72/19, 21/21). Pristupnici za izbor također su dužni ispunjavati posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17, 120/21, 119/22) te posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis (najviše jedna kartica potpisanog teksta),
 • “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate),
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za strane državljane,
 • ovjerenu presliku dokaza o stečenoj VSS iz područja teologije i o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti iz područja psihologije/ovjerena preslika rješenja o priznanju za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu,
 • presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu,
 • izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor,  
 • izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega,
 • tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji, i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor na odgovarajuće radno mjesto prema natječaju,
 • objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor na odgovarajuće radno mjesto iz natječaja,
 • dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

  

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21). (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati svu dokumentaciju u elektroničkom obliku putem e-maila personalna.sluzba@kbf.unizg.hr te jedan primjerak u fizičkom obliku na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38