Natječaj za izbor jednog doktoranda (m/ž) na suradničko radno mjesto asistenta, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje teologije, za rad na međunarodnom projektu „Doprinos religijskoga obrazovanja suživotu u multikulturalnome društvu“ – RELIGOBRAZ (The Contribution of Religious Education to Coexistence in the Multicultural Society). Radno mjesto financirano je od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) na temelju natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme – do 4 godine

Temeljem suglasnosti Hrvatske zaklade za znanost (KLASA: 003-20/20-02/01; URBROJ: 1-03/02-20-01) od 29. svibnja 2020. godine, a u skladu s Odlukom Dekana Fakulteta od 3. lipnja 2020. godine

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a   i z b o r

jednog doktoranda (m/ž) na suradničko radno mjesto asistenta, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje teologije, za rad na međunarodnom projektu „Doprinos religijskoga obrazovanja suživotu u multikulturalnome društvu“ – RELIGOBRAZ (The Contribution of Religious Education to Coexistence in the Multicultural Society). Radno mjesto financirano je od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) na temelju natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme – do 4 godine.

Obvezni uvjeti:

-završen diplomski ili integrirani sveučilišni studij iz polja teologije

-ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij iz teologije

Dodatni uvjeti:

– prethodno iskustvo na istraživačkim projektima i/ili znanstveno-istraživačkim aktivnostima

– osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama

– iskustvo rada u međunarodnom timu

– izvrsno poznavanje dvaju stranih jezika.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani

– presliku diplome

– prijepis ocjena svih ispita tijekom studija

– dokumentaciju koja potvrđuje zadovoljavanje dodatnih kriterija natječaja, ukoliko ih pristupnik/pristupnica ima.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati svu dokumentaciju u četiri (4) istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva (2) primjerka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni u propisanom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38