Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko – nastavnom zvanju docenta, u umjetničkom području, umjetničkom polju glazbena umjetnost, umjetničkoj grani: reprodukcija glazbe na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri liturgike za potrebe Instituta za crkvenu glazbu

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 29. svibnja 2020. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r 

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko – nastavnom zvanju docenta, u umjetničkom području, umjetničkom polju glazbena umjetnost, umjetničkoj grani: reprodukcija glazbe na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri liturgike za potrebe Instituta za crkvenu glazbu

Uvjeti:

Pristupnici su osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15, 131/17), dužni ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti (NN 61/2017).

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani, ovjerenu presliku dokaza o stečenoj visokoj stručnoj spremi profesora glazbenih predmeta, a za pristupnike koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu obavezna ovjerena preslika rješenja o priznanju, izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta  za izbor, preslike dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu, presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu, izvješće o dosadašnjoj nastavnoj, umjetničkoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, potvrda o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada – ocjena studentske ankete, tri popisa objavljenih radova/javnih nastupa prema kategorizaciji  (prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu te popis svih radova/javnih nastupa s kojima se natječete za izbor u odgovarajuće zvanje prema natječaju), objavljeni radovi/ dokazi o javnim nastupima, dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora umjetničko – nastavno zvanje u području umjetnosti.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju, zajedno s radovima,  u četiri (4) istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju (word format) i radove (pdf format) u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva (2) primjerka.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji kojom se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17). (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf) 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38