Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 26. listopada 2018. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju – viši predavač, u umjetničkom području, umjetničkom polju: glazbena umjetnost, umjetničkoj grani: reprodukcija glazbe, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe Instituta za crkvenu glazbu.
  2. dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u umjetničkom području, umjetničkom polju: glazbena umjetnost, umjetničkoj grani: reprodukcija glazbe (sviranje), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe Instituta za crkvenu glazbu.

Uvjeti:

Svi pristupnici za izbor su, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15, 131/17), dužni ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti (NN 61/2017), a pristupnici natječaja pod točkom 2. dodatno i posebne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u umjetnička zvanja (NN 131/08 i 86/10).

Prijavi na natječaj pod točkom 1. potrebno je priložiti:

– životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani; ovjerenu presliku dokaza o stečenoj visokoj stručnoj spremi profesora teorijsko-glazbenih predmeta, a za pristupnike koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu obavezna ovjerena preslika rješenja o priznanju, izvješće o ispunjavanju zakonskih i natječajnih uvjeta  za izbor, preslike dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu (teorijsko-glazbeni predmeti – solfeggio), presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu, izvješće o dosadašnjoj nastavnoj, umjetničkoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, tri popisa objavljenih radova/javnih nastupa prema kategorizaciji  (prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu te popis svih radova/javnih nastupa s kojima se natječete za izbor), objavljene radove/dokaze o javnim nastupima, dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti.

Prijavi na natječaj pod točkom 2. potrebno je priložiti:

– životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani; ovjerenu presliku dokaza o stečenoj visokoj stručnoj spremi akademskog muzičara (orgulje), a za pristupnike koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu obavezna ovjerena preslika rješenja o priznanju, izvješće o ispunjavanju zakonskih i natječajnih uvjeta za izbor, preslike dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu, presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,  izvješće o dosadašnjoj nastavnoj, umjetničkoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, tri popisa objavljenih radova/javnih nastupa prema kategorizaciji  (prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu te popis svih radova/javnih nastupa s kojima se natječete za izbor), objavljeni radove/dokaze o javnim nastupima, dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti, dokaze o ispunjavanju uvjeta prema Pravilniku o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju, zajedno s radovima, u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju (word format) i radove (pdf format) u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN 121/17). 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38