Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 30. studenog 2018. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

  1. jednog (m/ž) izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  2. jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom,na Katedri dogmatske teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u Umjetničkom području, umjetničkom polju: glazbena umjetnost, umjetničkoj grani: kompozicija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe Instituta za crkvenu glazbu

Uvjeti:

   Svi pristupnici dužni su ispunjavati uvjete: propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15, 131/17) te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom KBF-a Sveučilišta u  Zagrebu, pristupnici  natječaja pod brojem 2. dužni su dodatno ispuniti uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10, 38/11) te propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017), odnosno Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06, 127/06), a pristupnici natječaja pod brojem 3. dužni su dodatno ispuniti uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u umjetnička zvanja (NN 131/08 i 86/10) te uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti (NN 61/2017).

Prijavi na natječaj pod brojem 1. potrebno je priložiti:

-životopis, “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate), presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani, izvješće o ispunjavanju zakonskih i natječajnih uvjeta za izbor, ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ ovjerena preslika rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, presliku dokaza o sudjelovanju u provođenju nastave na visokom učilištu, izvješće o dosadašnjoj znanstveno-istraživačkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, poželjno je dostaviti popis dosadašnjih izrađenih i objavljenih radova

Prijavi na natječaj pod brojem 2. potrebno je priložiti:

životopis, “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećenike), presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine (za strane državljane), izvješće o ispunjavanju zakonskih i natječajnih uvjeta za izbor, ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije, a za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu obavezna ovjerena preslika rješenja o priznanju, presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu, presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu, izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega; objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju (ili priložiti odluku Matičnog odbora o provedenom izboru u propisano znanstveno zvanje), tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji (prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu te popis svih radova s kojima se natječete za izbor),  dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje, zahtjev da se na izbor u znanstveno-nastavno zvanje primjenjuje Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06,127/06) (samo za pristupnike  koji traže da se na njihov izbor u znanstveno-nastavno zvanje primjenjuju odredbe „starih“ uvjeta Rektorskog zbora). Poseban uvjet: Pristupnici koji se prvi puta biraju u znanstveno-nastavno zvanje docenta moraju održati nastupno predavanje.

Prijavi na natječaj pod brojem 3. potrebno je priložiti:

životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani; ovjerenu presliku dokaza o stečenoj visokoj stručnoj spremi akademskog muzičara (kompozitora), a za pristupnike koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu obavezna ovjerena preslika rješenja o priznanju, izvješće o ispunjavanju zakonskih i natječajnih uvjeta za izbor, preslike dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu, presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,  izvješće o dosadašnjoj nastavnoj, umjetničkoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, tri popisa javno objavljenih radova (prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu te popis svih radova s kojima se natječete za izbor), dokaze o javno objavljenim radovima, dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti, dokaze o ispunjavanju uvjeta prema Pravilniku o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju zajedno s radovima (oni koji su obvezni dostaviti radove) u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju (word format) i radove (pdf format) u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br: 121/17), koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br: 121/17). (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38