Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavnom zvanju docenta

, ,

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 17. veljače 2017. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a   i z b o r

 

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju–docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka KBF-a Sveučilišta u Zagrebu.

 

Uvjeti:

Svi pristupnici dužni su ispunjavati uvjete: propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15), propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 38/11), propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis, “nihil obstat” svoga Ordinarija ( svećenici), presliku dokaza o državljanstvu,

dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za strane državljane, ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ovjerena preslika rješenja o priznanju za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, izvješće o ispunjavanju zakonskih uvjeta za izbor,  presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu, presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,  izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega, 3 popisa objavljenih radova prema kategorizaciji, i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor, te objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje, dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju, skupa s radovima,  u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni u zakonskom roku.

Sveučilište u Zagrebu, KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38