OBAVIJEST O RAZREDBENOM POSTUPKU NA 

KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

u akad. godini 2018./2019.

 


 JESENSKI ROK

Prijava za provjeru posebnih sposobnosti i za razredbeni postupak na Filozofsko-teološkom studiju i na studiju Religijske pedagogije i katehetike te za provjeru posebnih sposobnosti na studiju Crkvene glazbe:

29. kolovoza do 5. rujna 2018.

(od 9 do 15 sati u sobi 107, Vlaška 38, Zagreb ili Omladinska 14, Rijeka)

 

Provjera posebnih sposobnosti i razredbeni postupak na Filozofsko-teološkom studiju i na studiju Religijske pedagogije i katehetike te provjera posebnih sposobnosti na studiju Crkvene glazbe :

 

10. rujna 2018. u 9 sati

(u zgradi Fakulteta, Vlaška 38, Zagreb ili Omladinska 14, Rijeka)

 


Naglašavamo da se svi kandidati obvezno trebaju prijaviti u informacijski sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr

Pristupanje postupku provjere posebnih sposobnosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bit će omogućeno samo kandidatima koji su prethodno prijavljeni u informacijski sustav. 

Za kandidate koji su dužni proći razredbeni postupak, na dnu stranice nalazi se privitak s literaturom za polaganje razredbenog ispita.

  1. Za Filozofsko-teološki studij, studij Religijske pedagogije i katehetike i studij Crkvene glazbe prijave za razredbeni postupak podnose se na Obrascu br. 1 (dostupan i na dnu stranice). 
  2.  Za studij Crkvene glazbe kandidati dodatno trebaju ispuniti i Obrazac br. 2a ili Obrazac br. 2b (dostupni i na dnu stranice). Također, na dnu stranice nalazi se i privitak s programom ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za upis studija Crkvene glazbe. 

Uz popunjen/e obrazac/ce prijave potrebno je priložiti: 

  1. dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprint potvrde ako plaćate internetom) u iznosu od 150,00 kuna na žiro račun Fakulteta – IBAN br. HR732360000-1101358687 – poziv na broj 300617 – jesenski rok
  1. krsni list ili potvrdu o krštenju 
  2. mišljenje župnika za sve pristupnike, a ordinarija za svećeničke kandidate

  Navedena dokumentacija predaje se ili šalje preporučenom pošiljkom na adresu:

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
(Tajništvo studija), Vlaška 38, 10 001 Zagreb

ili

 Teologija u Rijeci, Omladinska 14, 51 000 Rijeka.

Obrazac 1

Obrazac 2a

Obrazac 2b

Literatura za razredbeni postupak

Program ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za upis studija Crkvene glazbe