Objavljen zbornik radova „Doprinos vjeronauka izgradnji odgovornih građana – Europske i afričke perspektive“

14. srpnja 2023. godine objavljen je na engleskom jeziku zbornik radova pod naslovom „The Contribution of Religious Education to the Creation of Responsible Citizens – European and African Perspecives“ (Doprinos vjeronauka izgradnji odgovornih građana – Europske i afričke perspektive), koji su uredili profesori Ana Thea Filipović, Tomislav Kovač i Jean-Paul Niyigena. Zbornik donosi radove istoimenog znanstvenog simpozija koji je također održan na engleskom jeziku u Zagrebu od 14. do 17. srpnja 2022. godine, u organizaciji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zbornik je podijeljen je u tri dijela.

U prvom dijelu, naslovljenom „Perspektive i diskursi“, donose se radovi Marijane Mohorić „Vjeronauk i građanski odgoj u školi pred izazovima suvremenog svijeta“, Jean-Paula Niyigene „Specifični doprinos vjeronauka građanskom odgoju i obrazovanju: Afrička perspektiva“ i Richarda Atchadéa „Dekolonijalni pogled na vjeronauk i građanstvo: Promišljanja o moći“.

U drugom dijelu zbornika koji nosi naslov „Zadaće i dimenzije“ nalaze se radovi Ane Thee Filipović „Doprinos vjeronauka građanskom odgoju i obrazovanju: Teorijski, empirijski i didaktički aspekti“, Gastona Ogui Cossija „Vjeronauk i izazovi afričke političke stvarnosti“, Bernharda Grümmea “’Pravo imati prava’ (Arendt): Ljudska prava i vjeronauk“, Tomislava Kovača „Međureligijski i međukulturni dijalog kao izazov katoličkom vjeronauku“ i Andréa Mujyambere „Vjeronauk i religijski pluralizam: Doprinos odgoju za izgradnju mira“.

Treći dio zbornika pod naslovom „Mjesta i konteksti“ donosi radove Josipa Šimunovića i Gordane Barudžije „Vjeronauk u javnim i katoličkim školama u Hrvatskoj: Kako promicati otvoreni i dijaloški identitet“?, Odilona-Gbènoukpoa Singboa „Odnos između Crkve, države i društva u Beninu i Hrvatskoj: Iskustvena usporedba“, Martiniena Bosokpale Dumanae „Uloga vjeronauka u zagovaranju općeg dobra u Demokratskoj Republici Kongo“ i Mary N. Getui „Građanstvo, rod i vjeronauk u Keniji: Kontekstualni pristup“.

Knjiga je objavljena kod nakladnika Paulines Publications Africa u Nairobiju u Keniji, a u suizdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Knjiga se može nabaviti kod nakladnika: https://shop.paulinesafrica.org/product/Contribution-of-Religious-Education-to-the-Creation-of-Responsible-Citizens , a dostupna je također u pdf formatu na digitalnom repozitoriju Dabar: https://dabar.srce.hr/en/islandora/object/kbf%3A163 .