Matični broj znanstvenika: 184212

E-mail adresa: stjepan.baloban@zg.t-com.hr

CRORis-CROSBI: Stjepan Baloban

Google Scholar

Rođen je 14. srpnja 1954. godine u Brebrovcu, općina Jastrebarsko. Osmogodišnju školu pohađao je u Slavetiću i Petrovini (1961.-1969.), klasičnu gimnaziju završio je na Interdijecezanskoj srednjoj školi u Zagrebu 1973. godine. Nakon odsluženja vojnoga roka upisuje se 1974. godine na Katolički bogoslovni fakultet (KBF) gdje diplomira 1980. godine. Iste je godine zaređen za svećenika zagrebačke nadbiskupije. Dvije godine je kapelan u Novom Zagrebu (1980.–1982.). Poslijediplomski studij iz moralne teologije započinje na KBF-u u Zagrebu (1981./82.) i nastavlja u Rimu (1982.–1988.) na Institutu za moralnu teologiju Lateranskog sveučilišta: Academia Alfonsiana (Pontificia Universitas Lateranensis – Academia AlfonsianaInstitutum Superius Theologiae Moralis) gdje postiže magisterij (1985.) i doktorat iz moralne teologije (1988).

Pri Katedri moralne teologije na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu izabran je za asistenta 23. listopada 1991. godine. Nakon što se na KBF-u habilitirao (1994.) izabran je za naslovnog docenta (1994.), docenta (1997.), izvanrednog profesora (2000.), redovitog profesora (2004.) te redovitog profesora u trajnom zvanju (2009.).

Na KBF-u predaje kolegije iz moralne teologije i socijalnoga nauka Crkve.

Na Institutima KBF-a predaje socijalni nauk Crkve: na Institutu za teološku kulturu laika od 1990./1991. do 2007./2008., na Katehetskom institutu od 1998./99. do 2017./18., a od 2018./19. na Institutu religijskih znanosti; te na Institutu za kršćansku duhovnost od 2002./03. do 2007./08. Predavao je moralnu teologiju na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu (1989.–1994.), gdje je imenovan docentom (1992.), i na Teologiji u Đakovu (1990./91.).

Na matičnoj ustanovi Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bio je član više povjerenstava i odbora. Bio je predstojnik Instituta za teološku kulturu laika KBF-a  u dva mandata (2005.–2009.). Bio je član Upravnog odbora poslijediplomskog specijalističkog studija Menagement neprofitnih organizacija i socijalno zagovaranje (2004.–2007.).

Od 1995. do 2022. bio je  član uredništva, a od 2016. do 2021. glavni i odgovorni urednik znanstvenog časopisa KBF-a, Bogoslovska smotra.

Nakon što je 31. ožujka 2000. na KBF-u u Zagrebu ustanovljena Katedra socijalnog nauka Crkve, 29. travnja 2000. imenovan je v. d. pročelnikom Katedre socijalnog nauka Crkve, a 8. srpnja 2004. imenovan je za prvog pročelnika Katedre socijalnog nauka Crkve.

Mentor je više od 90 diplomskih radova te 7 licencijatskih i 7 doktorskih radova.

 

Bio je voditelj više  znanstveno-istraživačkih projekata. Na  KBF-u:  Teološko fundiranje solidarnosti u hrvatskom društvu (0203007) (2002.–2006.), te Supsidijarnost u hrvatskom društvu (2007.–2013.). Istraživač je na projektu European Values Study od njegovih početaka u Hrvatskoj (od 2008.), a od 2019. do 2022. bio je i voditelj tog projekta. Bio je voditelj  projekta Praćenje siromaštva u Hrvatskoj (2002.–2004.) koji su u rujnu 2002. godine pokrenuli Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve i Hrvatski Caritas.

 

Član je Upravnog vijeća Društva bivših studenata KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, od lipnja 2016.

Na razini Sveučilišta u Zagrebu bio je član Vijeća Društveno humanističkog područja (2017.–2021.), te potpredsjednik Vijeća DHP-a (2017.–2019.). Bio je član Senata Sveučilišta u Zagrebu (2017.–2021.).

Na razini Ministarstva znanosti i obrazovanja RH bio je član Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polje filozofija i teologija u pet mandata (2005.–2024.), te njegov predsjednik u tri mandata (2005.–2017.), i podpredsjednik u jednom mandatu (2027.–2021.).

Član je Etičke komisije, odnosno Etičkog povjerenstva Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu od 1994., član je Skupštine Kršćanske sadašnjosti (od 2011.).

Član je Ogranka Matice hrvatske u Jastrebarskom, od 2010.

Član  je Međunarodnog društva Societas Ehtica – Europäische Forschungsgesellschaft für Ethik, od 1997.; Društva socijalnih etičara Srednje Europe (Vereinigung für katholische Sozialethik in Mittelteuropa) od 1993.; Savjeta (Beirat) međunarodnog društva SocioMovens pri Socijalnom institutu Kommende Dortmund od njegova osnutka 2014. godine.

Na razini Hrvatske biskupske konferencije bio je i jest član više tijela Hrvatske biskupske konferencije: Vijeća za sjemeništa (1989.–1993.); Vijeća za laike (1990.–1999.); član Komisije HBK Iustitia et pax (1996.–2003., te od 2018.); Komisije Nacionalnog katehetskog ureda HBK za izdavanje teološko-katehetske literature (1999.–2004. ).

Prvi je pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK (1997.–2004.), a od 2019. je ponovno pročelnik Centra. Bio je član Upravnog odbora Hrvatskoga Caritasa (2002.–2007.).

Na razini Zagrebačke nadbiskupije bio je  Promotor teološkog studija (1989.–1993.)  i rektor (2008.–2011.) u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu, te Katedralni propovjednik u zagrebačkoj katedrali (2002.–2005.). Bio je u više navrata član Prezbiterskog vijeća, a od 2010. do 2024. član Zbora savjetnika, te član Nadzornog odbora Caritasa zagrebačke nadbiskupije (2006.–2018.).

Bio je član Predsjedništva Druge sinode zagrebačke nadbiskupije i voditelj sinodskog Povjerenstva za tematsko područje „Crkva zagrebačka u hrvatskom društvu “ (2016.–2018.), te član Radne skupine za izradu Završnog dokumenta Sinode ( 2018.–2022.).

Kontinuirano (od 2002.). piše Kolumnu u mjesečniku Kršćanska obiteljska revija Kana.

Dobio je Nagradu „Europski krug“ za izvanredne zasluge na području afirmacije demokratskih vrijednosti u Hrvatskoj i domovini u svijetu (2003.), Nagradu grada Jastrebarskog za životno djelo – in commune bonum (za opće dobro) (2010.), te Nagradu KBF-a „Za dugogodišnji hvalevrijedan doprinos znanstveno-nastavnoj i stručnoj razini Fakulteta“ (2020.).

Bibliografija sadržava knjige, znanstvene i stručne radove, članke u novinama, prikaze i intervjue. Jedan dio radova je objavljen na stranom jeziku. Knjige: ukupno 40. Od toga 9 autorskih knjiga, 31 knjigu je uredio sam i u suuredništvu. Sam je uredio 13, u suuredništvu 18, a od toga 2 u inozemstvu. Napisao je 100-tinjak znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama. Ima brojne stručne radove i prikaze u novinama. Dao je 57 Intervjua u crkvenim i civilnim medijima.