Ime: Stjepan

Prezime: Baloban

Titula: prof. dr. sc.

e-mail adresa: stjepan.baloban@zg.t-com.hr

Telefon/mobitel: 

CROSBI: Stjepan Baloban

Google Scholar

Životopis:

Rođen je 14. srpnja 1954. godine u Brebrovcu, općina Jastrebarsko. Osmogodišnju školu pohađao je u Slavetiću i Petrovini (1961.-1969.), klasičnu gimanziju završio je na Interdijecezanskoj srednjoj školi u Zagrebu 1973. godine. Nakon odsluženja vojnoga roka upisuje se na Katolički bogoslovni fakultet (KBF) gdje diplomira 1980. godine. Iste je godine zaređen za svećenika zagrebačke nadbiskupije. Dvije godine je kapelan u Novom Zagrebu (1980.-1982.). Poslijediplomski studij iz moralne teologije započinje na KBF-u u Zagrebu (1981./82.) i nastavlja u Rimu (1982.-1988.) na Institutu za moralnu teologiju Lateranskog sveučilišta: Academia Alfonsiana (Pontificia Universitas Lateranensis – Academia Alfonsiana – Institutum Superius Theologiae Moralis) gdje postiže magisterij (1985.) i doktorat iz moralne teologije (1988).

Pri Katedri moralne teologije na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu izabran je za asistenta 23. listopada 1991. godine. Nakon što se na KBF-u habilitirao (1994.) izabran je za naslovnog docenta (1994.), docenta (1997.), izvanrednog profesora (2000.) i redovitog profesora (2004.). Na KBF-u predaje kolegije iz moralne teologije i socijalnoga nauka Crkve.

Na Institutima KBF-a predaje socijalni nauk Crkve: na Institutu za teološku kulturu laika od 1990./1991., na Katehetskom institutu od 1998./99. i na Institutu za kršćansku duhovnost od 2002./03. Predavao je moralnu teologiju na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu (1989.-1994.), gdje je imenovan docentom (1992.), i na Teologiji u Đakovu (1990./91.).

Bio je “Promotor teološkog studija” u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu (1989.-1993.) te član više vijeća Biskupske konferencije: Vijeća za sjemeništa (1989.-1993.), Vijeća za laike (1990.-1999.), član Komisije HBK “Justitia et pax” (1996.-2003.), Komisije Nacionalnog katehetskog ureda HBK za izdavanje teološko-katehetske literature (od 1999.). Prvi je pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK (1997.-2004.), a od 2002. do 2005. bio je “Katedralni propovjednik” u zagrebačkoj katedrali.

Član je Etičkog povjerenstva Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” (od 1994.). Od veljače 2004. član je Savjeta za populacijsku politiku vlade Republike Hrvatske (od 2004.) te Upravnog odbora poslijediplomskog specijalističkog studija “Menagement neprofitnih organizacija i socijalno zagovaranje” (od 2004.).

Nakon što je 31. ožujka 2000. na KBF-u u Zagrebu ustanovljena Katedra socijalnog nauka Crkve, 29. travnja 2000. imenovan je v. d. pročelnikom Katedre socijalnog nauka Crkve, a 8. srpnja 2004. imenovan je za prvog pročelnika Katedre socijalnog nauka Crkve.

Voditelj je znanstveno-istraživačkog projekta na KBF-u “Teološko fundiranje solidarnosti u hrvatskom društvu” (0203007) (2002.-2006.), “Praćenje siromaštva u Hrvatskoj” (2002.-2004.) koji su u rujnu 2002. godine pokrenuli Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve i Hrvatski Caritas te “Supsidijarnost u hrvatskom društvu” (2007.-2013.). Istraživač je na projektu “European Values Study” (od 1999.). Predsjednik je Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – filozofije i teologije (od 2005.). Član je Senata (od 2017.) i zamjenik predsjednika Vijeća DHP (od 2017.). Član je međunarodnog društva “Societas Ethica” te Društva i trenutno član predsjedništva “Vereinigung für katholische Sozialethik in Mittelteuropa”.

Bio je predstojnik Instituta za teološku kulturu laika KBF-a (2005.-2009.) te je član različitih komisija i odbora KBF-a. Od 1995. član je uredništva, a od 2016. glavni i odgovorni urednik Bogoslovske smotre. Kontinuirano piše Kolumnu u mjesečniku Kana (od 2003.) te je član Skupštine Kršćanske sadašnjosti (od 2011.).

Mentor je više od 90 diplomskih radova te 7 licencijatskih i 5 doktorskih. Napisao je 7 autorskih knjiga, 26 knjiga je uredio sam ili u suuredništvu, od kojih su 2 objavljene u inozemstvu, a napisao je i 80 znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama, 42 stručna rada i intervjua te mnoge prikaze.

Dobio je Nagradu “Europski krug” za izvanredne zasluge na afirmaciji europskih vrijednosti u Hrvatskoj i domovine u svijetu na području afirmacije demokratskih vrijednosti (2003.) te Nagradu grada Jastrebarskog za životno djelo – in commune bonum (za opće dobro) (2010.).

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Osnovna moralna teologija I
Socijalni nauk Crkve I
Teološka socijalna etika

Studij Religijske pedagogije i katehetike/Teološko-religijskih znanosti:

Socijalni nauk Crkve

Izborni kolegiji:

Kršćanski caritas i socijalno zagovaranje
Civilno društvo i supsidijarnost

Seminar:

Izazovi sekularnosti i laičnosti

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

 • Stjepan BALOBAN, Spirito e vita cristiana nella teologia morale di Bernhard Häring. Dissertatio ad Doctoratum in Theologia morali consequendum, Roma, 1988.
 • Stjepan BALOBAN, Pitanje demokracije u socijalnim dokumentima Crkve, u: Politička misao, 31 (1994.) 4, str. 31-38.
 • Stjepan BALOBAN, Etičnost i socijalnost na kušnji. Socijalna problematika u Hrvatskoj, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1997., str. 183.
 • Stjepan BALOBAN (ur.), Izazovi civilnog društva u Hrvatskoj, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve – Glas Koncila, Zagreb, 2000., str. 224.
 • Stjepan BALOBAN, Die Bedeutung der Sozialprinzipien im Transformationsprozess postkommunistischer Gesellschaften, u: A. Baumgartner – G. Putz (ur.), Sozialprinzipien. Leitideen in einer sich wandelnden Welt, Salzburger Theologische Studien 18, Tyrolia Verlag, Innsbruck – Wien, 2001., str. 184-198.
 • Stjepan BALOBAN, Socijalna budućnost Hrvatske: rad-supsidijarnost-solidarnost, u: S. Baloban (ur.), Socijalna budućnost Hrvatske. Kršćani, nacija, politika, Europa, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve – Glas Koncila, Zagreb, 2002., str. 59-82.
 • Stjepan BALOBAN, Socijalni govor Crkve u Hrvatskoj, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2004., str. 139.
 • Stjepan BALOBAN – Gordan ČRPIĆ (ur.), Kultura nedjelje i dostojanstvo radnika, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2005., str. 110.
 • Stjepan BALOBAN, Socijalni nauk Crkve u Hrvatskoj. Katedra socijalnog nauka Crkve, u: Bogoslovska smotra, 76 (2006.) 4, str. 1013-1027.
 • Stjepan BALOBAN, Christliche Antworten auf die Armutsproblematik, u: Gesellschaft gestalten – Galuben entfalten. Christen in Mittel- und Osteruopa, Freising, 2008., str. 105-125.
 • Stjepan BALOBAN, Slobodni i ponosni u društvu. Kršćanin i svijet, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2010., str. 245.
 • Stjepan BALOBAN – Gordan ČRPIĆ – Ivan ŠTENGL, Desolidarizacija hrvatskoga društva, u: Bogoslovska smotra, 80 (2010.) 2, str. 536-596.
 • Stjepan BALOBAN, Josip Salač – nastavnik na Rimokatoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, u: I. Žuljević (ur.), Josip Salač. Zbornik radova sa znanstvenog skupa o 100. obljetnici rođenja, Biskupski ordinarijat – Požega, Požega, 2010., str. 138-158.
 • Stjepan BALOBAN, Primjena supsidijarnosti u crkvenom životu vjernika laika u Hrvatskoj prema empirijskom istraživanju o supsidijarnosti, u: Bogoslovska smotra, 81 (2011.) 4, str. 839-874.
 • Stjepan BALOBAN – Gordan ČRPIĆ (ur.), Ljubav u istini u društvenim pitanjima, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2012., str. 217.
 • Stjepan BALOBAN, Socijalni nauk Crkve Benedikta XVI., u: S. Baloban – G. Črpić (ur.), Ljubav u istini u društvenim pitanjima, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2012., str. 25-40.
 • Stjepan BALOBAN, Vjernici laici: neiskorišteni društveni i crkveni potencijal u Hrvatskoj, u: Bogoslovska smotra, 82 (2012.) 4, str. 1015-1035.
 • Stjepan BALOBAN, Socijalni govor Crkve u hrvatskom društvu, u: S. Baloban – G. Črpić (ur.), O novim stvarima u suvremenoj Hrvatskoj. 120. obljetnica Rerum novarum, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2013., str. 97-111.
 • Stjepan BALOBAN, Otvorimo prostore pozitivnome. Kršćanin i svijet, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2015., str. 282.
 • Stjepan BALOBAN, Ozračje sinodalnosti i supsidijarnosti u Katoličkoj Crkvi, u: Bogoslovska smotra 86 (2016.) 2, 311-125.
 • Stjepan BALOBAN, Teološko-socijalni govor Crkve u Hrvatskoj u stvaranju kulture dijaloga i pomirenja, u: Bogoslovska smotra: 87 (2017.) 3, 577-598.
 • Stjepan BALOBAN (ur.), Gospodarsko-socijalni izazovi u tranzicijskim zemljama. Wirtschaftlich-soziale Herausforderungen in den Reformländern, (hrvatski i njemački), Ivo Pilar – Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Zagreb, 2001.
 • Stjepan BALOBAN (ur.), Hrvatski identitet u Europskoj uniji, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve – Glas Koncila, Zagreb, 2003.
 • Stjepan BALOBAN – Anton RAUSCHER (ur.), Herausforderung Europa. Die Christen im Spannungsfeld von nationaler Identität, demokratischer Gesellschaft und politischer Kultur, Hanns-Seidel-Stiftung, München, 2004.