Ime: Kata s. Amabilis

Prezime: Jurić

Titula: doc. dr. sc.

e-mail adresa: sestraamabilis@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 99 517 64 23

Životopis:

Kata s. Amabilis JURIĆ (matični broj znanstvenika: 303664) redovnica, članica Družbe školskih sestara franjevaka Krista Kralja sa sjedištem u Sarajevu, rođena 1959. godine u Drijenči, Bosna i Hercegovina. Diplomirala je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu 1986. godine. Poslijediplomski studij upisuje 1999. godine na Fakultetu odgojnih znanosti, smjer Pastoral mladih i Katehetika, na Papinskom sveučilištu Salezijana u Rimu, gdje postiže stupanj magistra odgojnih znanosti 11. listopada 2001. god. s ocjenom Summa cum laude.

Od siječnja 2002. do rujna 2008. godine radila je kao viša stručno-pedagoške nadzornica/savjetnica u Nacionalnom katehetskom uredu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu na promociji vjeroučitelja u zvanja mentora i savjetnika te imenovanja vjeroučitelja u voditelje županijskih stručnih vijeća; organizirala je i vodila mnoštvo stručnih seminara za stručno usavršavanje vjeroučitelja mentora, savjetnika i voditelja županijskih stručnih vijeća; redovito je pratila i aktivno sudjelovala u organizaciji svih katehetskih škola za vjeroučitelje na nacionalnoj razini te pomagala u izvedbenoj koncepciji i uređenju Katehetskog glasnika.

Akademski stupanj doktora znanosti postiže na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine u specijalizaciji pastoralne teologije. Trenutno radi na istoimenom fakultetu kao viša asistentica pri katedri Religiozne pedagogije i katehetike.

Nastava:

Studij religijske pedagogije i katehetike

Religiozni odgoj predškolske djece

Seminar iz religioznog odgoja predškolske djece

Seminar iz kateheze i religiozne kulture odraslih

Izborni predmeti

Metodičke vježbe iz katehetike

Duhovnost vjeroučitelja

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi

Knjiga:

  • Duhovnost vjeroučitelja laika u Hrvatskoj, Zagreb, 2015.

Članci:

  • Koja duhovnost vjeroučitelja danas? u: Katehetski glasnik, 4 (2002.) 2, 11-15.
  • Profil hrvatskoga učitelja/odgojitelja u službi promicanja duhovne dimenzije u odgojno-obrazovnim ustanovama, u: Dijete i društvo, 8 (2006.) 2., 515-527.
  • Pučka pobožnost, u: Drijenča: Zavičaj u riječi i slici, Drijenča, 2009., 93-109.
  • Percepcija duhovnosti vjeroučitelja u aktualnom društvenom trenutku, u: Obnovljeni život.