Ime: Kata s. Amabilis

Prezime: Jurić

Titula: doc. dr. sc.

Matični broj znanstvenika: 303664

e-mail adresa: sestraamabilis@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 99 517 64 23

CROSBI: Kata s. Amabilis Jurić

Google Scholar

Životopis:

Redovnica, članica Družbe školskih sestara franjevaka Krista Kralja sa sjedištem u Sarajevu, rođena 1959. godine u Drijenči, Bosna i Hercegovina. Od 1982. do 1986 god. pohađala je studij religiozne pedagogije i katehetike na Katehetskom institutu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1986. godine diplomirala s izvrsnim uspjehom. Poslijediplomski studij upisuje 1999. godine na Fakultetu odgojnih znanosti, smjer pastoral mladih i katehetika, na Papinskom sveučilištu Salezijana u Rimu, gdje postiže stupanj magistra odgojnih znanosti 11. listopada 2001. god. s ocjenom Summa cum laude.

Od siječnja 2002. do rujna 2008. godine radila je kao viša stručno-pedagoške nadzornica/savjetnica u Nacionalnom katehetskom uredu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu na promociji vjeroučitelja u zvanja mentora i savjetnika te imenovanja vjeroučitelja u voditelje županijskih stručnih vijeća; organizirala je i vodila mnoštvo stručnih seminara za stručno usavršavanje vjeroučitelja mentora, savjetnika i voditelja županijskih stručnih vijeća; redovito je pratila i aktivno sudjelovala u organizaciji svih katehetskih škola za vjeroučitelje na nacionalnoj razini te pomagala u izvedbenoj koncepciji i uređenju Katehetskog glasnika. Od 2005. do 2009. bila je član Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Državna matura). Član je Hrvatske sekcije Europskoga društva za katoličku teologiju.

Od ožujka 2008. god. zaposlena je na Katedri religiozne pedagogije i katehetike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti i polja teologije u specijalizaciji pastoralne teologije postiže na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 8. srpnja 2013. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom Duhovnost vjeroučitelja vjernika laika u hrvatskim suvremenim crkveno-društvenim uvjetima. U znanstveno zvanje znanstvene suradnice izabrana je 15. prosinca 2017., a u znanstveno-nastavno zvanje docentice pri Katedri religijske pedagogije i katehetike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 7. veljače 2018.

Nastava:

Studij religijske pedagogije i katehetike/Teološko-religijskih znanosti:

Kateheza i religijska kultura odraslih + seminar
Religiozni odgoj djece predškolske dobi + seminar

Izborni predmeti:

Metodičke vježbe iz katehetike
Duhovnost vjeroučitelja

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Knjiga:

 • Duhovnost vjeroučitelja laika u Hrvatskoj, Zagreb, 2015.

Članci:

 • Pitanje duhovno-vjerničke formacije vjeroučitelja laika u školi, u Katehetski glasnik, 4 (2002.) 1, 87-89.
 • Koja duhovnost vjeroučitelja danas?, u: Katehetski glasnik, 4 (2002.) 2, 11-15.
 • Izvješće sa svečane promocije unaprijeđenih vjeroučitelja u zvanja savjetnika i mentora, u: Katehetski glasnik, 4 (2002.) 2, 20-21.
 • Kvalitetna komunikacija vjeroučitelja kao doprinos cjelovitu naviještanju kako u školskoj, tako i u župnoj zajednici, u: Katehetski glasnik, 5 (2004.) 1, 42- 46.
 • Profil hrvatskoga učitelja/odgojitelja u službi promicanja duhovne dimenzije u odgojno-obrazovnim ustanovama, u: Dijete i društvo, 8 (2006.) 2., 515-527.
 • Pučka pobožnost, u: Franjo NINIĆ – Leon KIKIĆ (ur.), Drijenča – Zavičaj u riječi i slici, Drijenča, 2009., 93-108.
 • Program polaganja stručnoga ispita za vjeroučitelje u osnovnoj školi, u: Katehetski glasnik, 9 (2011.) 3, 139.
 • Percepcija duhovnosti vjeroučitelja laika u današnjem društvu, u Obnovljeni život, 71 (2016.) 2, 153-166.
 • Kata Amabilis JURIĆ – Staša SRDANOVIĆ, Socijalni aspekti u oblikovanju djetetove i identiteta te njihova konkretna aktualizacija, u: Služba Božja, 57 (2017.) 4, 459-476.
 • Duhovni aspekt kao komponenta ocjelovljenja odgoja i obrazovanja, u: Napredak, 158 (2017.) 3, 291-304.
 • Duhovno vodstvo – istinska potreba duhovnoga rasta vjeroučitelja, u Bogoslovska smotra, 87 (2017.) 4, 767–787.
 • Percepcija smrti i žalovanja iz dječje perspektive u pedijatrijskoj palijativnoj skrbi. u: JAHR (Eurupean journal of bioethics), 8 (2017.) 2, 209-226.
 • Suzana VULETIĆ – Kata Amabilis JURIĆ, Utjecaj vjerskog uvjerenja na tijek liječenja bolesti, u: A. Kurtović Mišić, J. Čizmić, V. Rijavec, S. Kraljić, H. Mujović Zornić, A. Klarić, M. Cvitković, D. Korošec, Š. Anđelinović, I. Vukušić (uredili), Zbornik radova s međunarodnog kongresa, „1, Hrvatski kongres medicinskog prava“, Pravni fakultet, Sveučilište u Splitu, Dalmacija papir, Split, 2017., 225-245.
 • Suzana VULETIĆ – Brankica JURANIĆ – Željko RAKOŠEC – Štefica MIKŠIĆ – Kata s. Amabilis JURIĆ, Bioetičke inicijative revalorizacije starosti i starijih ljudi, u: Diakovensia 26 (2018.) 3, 457-481.
 • Čistilište u katehezi, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 10 (2018), 24-29.