Ime: Denis

Prezime: Barić

Titula: izv. prof. dr. sc.

e-mail adresa: baric.denis@gmail.comdenis.baric@kbf.unizg.hr

Telefon/mobitel: +385 1 4890 416

CROSBI: Denis Barić

Google Scholar

Životopis:

Rođen je u Celju (Republika Slovenija) 22. travnja 1977. godine od oca Alojza i majke Ljubice r. Lipnjak.

U razdoblju od 1983. do 1991. pohađao je osnovnu školu u Humu na Sutli, nakon čega upisuje Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Zagrebu. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja boravio je u Dječačkom sjemeništu na Šalati. Položivši ispit zrelosti 1995. godine, upisuje Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao svećenički kandidat Zagrebačke nadbiskupije, gdje je diplomirao 2002. godine.

Godine 2002. zaređen je za svećenika Zagrebačke nadbiskupije nakon čega je imenovan župnim vikarom u župama Glina, Maja, Mala Solina i Viduševac, a ujedno je vršio i službu vjeroučitelja katoličkoga vjeronauka u Srednjoj školi Glina.

Godine 2004. upisao je poslijediplomski studij katehetike na Papinskom sveučilištu Salesiana u Rimu gdje je 2007. obranio magisterij iz teologije u specijalizaciji katehetike na temu: Linguaggio e comunicazione catechistica e liturgica. Singolarità e corrispondenza (mentor: prof. dr. sc. Gianfranco Venturi, SDB).

Godine 2010. na istom je Sveučilištu obranio doktorat iz teologije u specijalizaciji pastorala mladih i katehetike na temu: L’insegnante di religione cattolica in un contesto di cambiamenti socio-religiosi. Ricerca empirica sulla formazione degli Insegnanti di religione cattolica nell’Arcidiocesi di Zagabria in Croazia (mentor: prof. dr. sc. Francis-Vincent Anthony, SDB).

Za uspješno završen ciklus doktorskoga studija uručena mu je medalja Papinskoga sveučilišta Salesiana 12. listopada 2011. tijekom inauguracije akademske godine 2011./2012.

Godine 2011. imenovan je tajnikom Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije.

1. ožujka 2012. izabran je u suradničko zvanje višega asistenta pri Katedri religiozne pedagogije i katehetike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 11. srpnja 2013. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i iz znanstvenog polja teologije pri istoj Katedri.

7. rujna 2016. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Katedri religiozne pedagogije i katehetike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

8. prosinca 2021. izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora pri Katedri religijske pedagogije i katehetike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Trenutno vrši i službu prebendara Prvostolne crkve zagrebačke.

Stručna djelatnost:

Godine 2012. imenovan je članom Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za dodjelu mandata vjeroučiteljima.

Godine 2013. imenovan je članom Mješovitoga povjerenstva Republike Hrvatske i Crkava, odnosno vjerskih zajednica, za vjeronauk u javnim školama i vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama.

Od godine 2013. redoviti je predavač kolegija Katehetika u Školi za novakinje pri Hrvatskoj konferenciji viših redovničkih poglavara i poglavarica.

U razdoblju 2014. – 2021. vršio je službu koordinatora Teološko-katehetskoga doškolovanja za vjerski odgoj u predškolskim ustanovama pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od godine 2014. stručni je suradnik portala www.vjeronauk.hr

U razdoblju 2015. – 2021. godine vršio je službu tajnika Hrvatske sekcije Europskoga društva za katoličku teologiju.

Godine 2016. izabran je za dopredsjednika Društva bivših studenata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2017. godine vrši službu predstojnika Instituta religijskih znanosti.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Crkvena kateheza
Metodičke vježbe iz katehetike
Župna kateheza

Studij Teološko-religijskih znanosti/Religijske pedagogije i katehetike:

Proseminar
Povijest kateheze i katehetike
Župna kateheza

Poslijediplomski studij:

Suvremena kultura i odgoj u vjeri

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

 • Denis BARIĆ, Sveti Pavao – model vjeroučiteljskoga poziva u kontekstu društveno-religioznih promjena, u: Apostolu naroda. Zbornik radova svećenika Papinskoga hrvatskog zavoda Sv. Jeronima u Rimu o sv. Pavlu u njegovu Jubileju, Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima, Rim, 2009., 257-272.
 • Denis BARIĆ, Uloga svećenika u katehetskom poslanju Crkve, u: Iz naroda za narod. Zbornik radova svećenika Papinskoga hrvatskog zavoda Sv. Jeronima u Rimu u Svećeničkoj godini, Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima, Rim, 2010., 209-222.
 • Denis BARIĆ, L’insegnante di religione cattolica in un contesto di cambiamenti socio-religiosi. Ricerca empirica sulla formazione degli Insegnanti di religione cattolica nell’Arcidiocesi di Zagabria in Croazia. Estratto della Tesi di Dottorato, Università Pontificia Salesiana, Roma, 2010.
 • Denis BARIĆ, Obilježja identiteta vjeroučitelja u Zagrebačkoj nadbiskupiji, u: Bogoslovska smotra, 83 (2013.) 2, 215-234.
 • Denis BARIĆ, Inicijalna formacija vjeroučitelja: izazov Crkvi i školi, u: Obnovljeni život, 68 (2013.) 3, 339-352.
 • Denis BARIĆ, Perspektive nade unutar katoličkoga vjeronauka u školi, u: Katehetski glasnik, 11 (2013.) 1, 64-76.
 • Denis BARIĆ, Župna kateheza i formacija župnih kateheta: »Bijeg« od univerzalnosti?, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 143 (2015.) 1, 59-60.
 • Denis BARIĆ – Josip BURUŠIĆ, Quality of religious education in Croatia assessed from teachers’ perspective, u: British journal of religious education, 37 (2015.) 3, 293-310.
 • Denis BARIĆ, Slika Boga u vjeronaučnim udžbenicima, u: Bogoslovska smotra, 86 (2016.) 3, 671-686.
 • Denis BARIĆ – Tomislav GALOVIĆ, Kateheza odraslih u kontekstu poslanja župne zajednice, u: Služba Božja, 58 (2018.) 2, 129-157.
 • Blaženka Valentina MANDARIĆ – Ružica RAZUM – Denis BARIĆ (ur.), Nastavničke kompetencije, Zbornik radova, Zagreb, 2019.
 • Blaženka Valentina MANDARIĆ – Ružica RAZUM – Denis BARIĆ (ur.), Religioznost zagrebačkih adolescenata, Zagreb, 2019.
 • Denis BARIĆ, Značenje (nad)biskupijske sinode u mjesnoj Crkvi, u: TAJNIŠTVO DRUGE SINODE ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE, Druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije. Hodimo u novosti života, Zagreb, 2019., 9-14.
 • Denis BARIĆ, Mjesto i uloga zagrebačkog nadbiskupa na Drugoj sinodi Zagrebačke nadbiskupije, u: Mario Cifrak – Ružica RAZUM – Nenad MALOVIĆ – Anto BARIŠIĆ (ur.), Da život imaju, Zbornik u povodu 70. rođendana kardinala Josipa Bozanića, metropolita i nadbiskupa zagrebačkoga i Velikoga kancelara Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2019., 109-135.
 • Denis BARIĆ, Pastoralno-katehetsko djelovanje dr. Ivana Škreblina, u: Josip ŠIMUNOVIĆ – Silvija MIGLES (ur.), Uzvjerovah, zato besjedim (2Kor 4, 13), Zbornik u čast prof. dr. sc. Josipa Balobana povodom 70. godine života, Zagreb, 2019., 693-708.
 • Denis BARIĆ, Kerigma u izgradnji autentičnosti navjestitelja, u: Bogoslovska smotra, 90 (2020.) 3, 685-697.
 • Denis BARIĆ, Jugend und Kulturelle Veränderungen: die Bedeutung für die Jugendpastoral, u: Bogoslovska smotra, 90 (2020.) 5, 1115-1131.
 • Nedjeljka s. Valerija KOVAČ – Denis BARIĆ (ur.), Teologija pred izazovima: identitet – migracije – sveučilište, Zbornik radova, Zagreb, 2021.