Ime: Ružica

Prezime: Razum

Titula: prof. dr. sc.; redovita profesorica u trajnom zvanju

e-mail adresa: ruzica.razum@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 1 4890 416

CROSBI: Ružica Razum

Google Scholar

Životopis:

Rođena je 1967. godine u Samoboru. Na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu diplomirala je religioznu pedagogiju i katehetiku 1991. i postigla naslov diplomirani kateheta. Nastavila je studij katehetike i pastorala mladih na Fakultetu odgojnih znanosti Papinskoga salezijanskog sveučilišta u Rimu gdje je 1994. magistirala na temu Critica della religione nella catechesi te 1998. godine doktorirala, obranivši desertaciju pod naslovom L’educazione religiosa in Croazia nel contesto postcomunista. Una difficile mediazione tra tradizione e innovazione.

2000. godine primljena je kao viši asistent u stalni radni odnos na Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 2003. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2009. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora. U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izabrana je 2015. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora (I. izbor) izabrana je 15. studenoga 2016. Predaje na integriranom preddiplomskom i diplomskom, diplomskom te poslijediplomskom studiju. Od 2010. do 2016. godine bila je pročelnica Katedre religiozne pedagogije i katehetike Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od akad. god. 2012./2013.  do ožujka 2021. godine obnašala je službu prodekanice za nastavu i studente.

Od akad. god. 2008./2009. do akad. god. 2012./2013. na Hrvatskim studijima predavala je kolegije Didaktika i Opća pedagogija.

Objavila je više znanstvenih i znanstveno-stručnih radova iz područja katehetike i religijske pedagogije te sudjelovala u znanstvenim projektima. Osobito se bavi pitanjima školskoga vjeronauka i odgoja za vrjednote. Glavna je urednica Lađe, časopisa za promicanje religioznoga odgoja i vrjednota kršćanske kulture. Članica je uredništva časopisa Bogoslovska smotra. Podpredsjednica je Hrvatske sekcije Europskoga društva za katoličku teologiju (ET – HS).

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Specijalna katehetika I

Studij Religijske pedagogije i katehetike/Teološko-religijskih znanosti:

Vjeronauk djece i predadolescenata + seminar + vježbe
Didaktika nastave vjeronauka u osnovnoj školi
Metodičke vježbe za vjeronauk u osnovnoj školi

Obvezno-izborni kolegij:

Župna kateheza djece i predadolescenata

Izborni kolegij:

Catechesi e cultura contemporanea

Poslijediplomski studij:

Suvremena kultura i odgoj u vjeri

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Knjige:

Ružica RAZUM, Vjeronauk između tradicije i znakova vremena. Suvremeni izazovi za religijskopedagošku i katehetsku teoriju i praksu,  Glas Koncila, Zagreb, 2008.

Valentina Blaženka MANDARIĆ – Alojzije HOBLAJ – Ružica RAZUM, Vjeronauk – izazov Crkvi i školi. Empirijsko istraživanje na području Zagrebačke nadbiskupije, Glas Koncila, Zagreb, 2011.

Valentina Blaženka MANDARIĆ – Ružica RAZUM (ur.), Identitet kao odgojno-obrazovna vrjednota. Zbornik radova s tribina Zajednički vidici, Glas Koncila, Zagreb, 2011.

Ružica RAZUM (ur.), Vjeronauk nakon dvadeset godina: izazov Crkvi i školi. Zbornik radova sa znanstvenog simpozija Vjeronauk nakon dvadeset godina: izazov Crkvi i školi, Glas Koncila – KBF Sveučilišta u Zagreb, Zagreb, 2011.

Radovan LIBRIĆ –  Katarina PUČAR – Ružica RAZUM, Ja sam s vama – priručnik za katehete, Glas Koncila, Zagreb, 2012.

Valentina Blaženka MANDARIĆ – Ružica RAZUM (ur.), Solidarnost i znanje kao odgojno-obrazovne vrjednote. 2. Zbornik radova s tribina Zajednički vidici, Glas Koncila – Ured ZN za vjeronauk u školi, Zagreb, 2013.

Tonči MATULIĆ – Mario CIFRAK – Ružica RAZUM – Nenad MALOVIĆ – Andrea FILIĆ (ur.), 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila, Zbornik radova teološkog simpozija održanog u Zagrebu od 15. do 17. studenoga 2012., KBF Sveučilišta u Zagrebu – KS – GK, Zagreb, 2015.

Valentina Blaženka MANDARIĆ – Ružica RAZUM, Važnost vjeronauka u suvremenom društvu. Doprinos vjeronauka odgojnom djelovanju škole, GK, Zagreb, 2015.

Članci:

Odgojno djelovanje suvremene škole: izazovi i mogućnosti za religiozni odgoj, u: Bogoslovska smotra, 76(2007.) 4, 857-880.

Uloga školskog vjeronauka u današnjim procesima eurointegracija, u: N. A. Ančić – N. Bižaca (ur.), Teologija i Crkva u procesima eurointegracija, Zbornik rada s XIII. Međunarodnog teološkog simpozija KBF-a u Splitu (25. i 26. listopada 2007.), 2008.

Osobni profil i formacija suradnika za župnu katehezu, u: I. Džinić – I. Raguž (ur.), Iščekivati i požurivati dolazak dana Božjega. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Peri Aračiću prigodom 65. obljetnice života, Đakovo, 2009., 145-169.

Katehetski inicijacijski itinerarij, u: Bogoslovska smotra, 79 (2009.) 3, 603-632.

Teološko-pastoralna promišljanja u uvodnicima Bogoslovske smotre, u: Bogoslovska smotra, 81 (2011.) 1, 113 -136.

Prema novome govoru vjere u katehezi, u: Bogoslovska smotra, 81 (2011.) 3, 647 -674.

Odgojno-obrazovno djelovanje i vrijednosti, u: Valentina Blaženka MANDARIĆ – Ružica RAZUM (ur.), Identitet kao odgojno-obrazovna vrjednota. Zbornik radova s tribina Zajednički vidici, Glas Koncila, Zagreb, 2011., 27-53. (u suautorstvu s V. Mandarić)

Vjeronauk – bogatstvo za Hrvatsku i Europu, u: Ružica RAZUM (ur.), Vjeronauk nakon dvadeset godina: izazov Crkvi i školi. Zbornik radova sa znanstvenog simpozija Vjeronauk nakon dvadeset godina: izazov Crkvi i školi, Glas Koncila – KBF Sveučilišta u Zagreb, Zagreb, 2011., 249-277.

Identitet i poslanje magistara teologije te religijske pedagogije i katehetike, u: Bogoslovska smotra, 83 (2014.) 4, 723-741.

Vjeronauk u školi u službi dijaloga i pomirenja, u: Bogoslovska smotra, 87 (2017.) 3, 553-575.