Ime: Blaženka s. Valentina

Prezime: Mandarić

Titula: prof. dr. sc.

e-mail adresa: vjeronauk-predstojnica@zg-nadbiskupija.hr

Telefon/mobitel: +385 99 200 44 76

CROSBI: Blaženka s. Valentina Mandarić

Životopis:

Blaženka s. Valentina Mandarić, rođena u Splitu 7. travnja 1962., članica je Družbe sestara franjevki od Bezgrješne sa sjedištem u Šibeniku. Godine 1990. diplomirala je na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i postigla naslov diplomirani kateheta. Iste godine upisala je poslijediplomski studij u Rimu, na Fakultetu odgojnih znanosti Papinskog sveučilišta Salesianum u Rimu i 1993. stekla diplomu magistar odgojnih znanosti sa specijalizacijom u pastoralu i katehetici. Tema magistarskog rada bila je La catechesi di fronte all’indifferenza religiosa. Od 1993. do 1996. predavala je vjeronauk u srednjoj školi u Zagrebu, a od 1995. zaposlena je na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2. lipnja 2000. obranila doktorsku disertaciju Religioznost adolescenata u Gradu Zagrebu.

Nastavnu djelatnost ostvaruje kroz vođenje više kolegija i seminara na preddiplomskom i diplomskom studiju te na poslijediplomskom studiju.

Objavila je nekoliko autorskih, suautorskih i uredničkih knjiga, zbornika i monografija, više znanstvenih i stručnih radova na području religioznosti adolescenata i mladih, religijske pedagogije i pastorala mladih, katehetike, odgoja i obrazovanja. Drži predavanja na znanstvenim simpozijima u Hrvatskoj i inozemstvu, sudjeluje u vođenju više znanstvenih projekata, organizira znanstvene i stručne skupove, pedagoške radionice i tribine, aktivna je u javnim medijima, sudjeluje u izradi on-line kolegija.

Od 2006. godine predstojnica je Ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi. Glavna je urednica mrežnog portala Ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi – www.vjeronauk.hr. Sudjelovala je u pokretanju časopisa Lađa i članica je uredništva istog časopisa. Od akad. god. 2008./2009. do akad. god. 2012./2013. na Hrvatskim studijima predavala je kolegije Didaktika i Opća pedagogija. Od akad. god. 2009./2010. do akad. god. 2010./2011. predavala je kao gost predavač na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Specijalna katehetika II
Metodičke vježbe iz katehetike

Studij Religijske pedagogije i katehetike:

Uvod u religijsku pedagogiju i katehetiku
Didaktika
Vjeronauk srednjoškolaca + seminar + vježbe

Studij Crkvene glazbe:

Didaktika

Obvezno-izborni kolegiji:

Župna kateheza adolescenata i mladih

Izborni kolegiji:

Mladi i mediji
Vrjednovanje u vjeronaučnoj nastavi

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Knjige:

Religiozni identitet zagrebačkih adolescenata, 2000.

Bogatstvo prisutnosti u radosti, 2004.

Dodiri trenutaka nekih, 2006.

Valentina Blaženka Mandarić, Mladi – integrirani i(li) marginalizirani, Glas Koncila, Zagreb 2009.

Valentina Blaženka Mandarić (u suautorstvu s Ružicom Razum i Alojzijem Hoblajem), Vjeronauk izazov Crkvi i školi. Empirijsko istraživanje na području Zagrebačke nadbiskupije, Glas koncila, 2011.

Identitet kao odgojno-obrazovna vrjednota (Zbornik radova), 2011.

Solidarnost i znanje kao odgojno-obrazovne vrjednote (Zbornik radova), 2013.

Važnost odgoja u današnjem svijetu. Doprinos vjeronauka odgojnom djelovanju škole, 2015.

Znanstveni članci:

Crkva u očima mladih, u: Bogoslovska smotra, 71 (2001) 4, 579-596.

Redovništvo kao znak i izazov za današnje mlade, u: Bogoslovska smotra 73(2003) 4, 795-811.

Croatia: Between a troubled past and an elusive future, u: H.-G. Ziebertz- K. W. Kay, Youth in Europa I, An internationale empirical Study about Life Perspectives, LIT, 2005,  165-181. (u suautorstvu s G. Črpić i S. Zrinščak)

„Pastoralno-katehetska praksa i saborska baština“, u: Bogoslovska smotra, 75(2005)3, 817-853.

Pastoralni projekt za mlade Ivana Pavla II., u: Bogoslovska smotra 76 (2006) 1, 123-145

Mladi – nada Crkve i svijeta, u: Ivan Pavao II., Poslanje i djelovanje, Zbornik Radova – promišljanje hrvatskih znanstvenika, Zagreb, 2007., 183-196;

Valentina Mandarić, Dr. Stjepan Kranjčić – vjeroučitelj i odgojitelj, Zbornik Stjepan Kranjčić život i djelo, (ured.) Ivan Miklenić, Glas Koncila, Zagreb – Križevci, 2009., 213-228.

 (Ne)odgovornost medija u odrastanju djece i mladih, u: Lađa 5 (2010) 1, 19-34

Odgojno-obrazovno djelovanje i vrjednote, u: Valentina Blaženka Mandarić – Ružica Razum (ur.), Identitet kao odgojno-obrazovna vrjednota, Zbornik radova s tribine Zajednički vidici, Glas Koncila, 2011., 27-53

Blaženka Valentina Mandarić, Prihvaćenost vjeronauka kao školskog predmeta, u: Ružica Razum (ur.), Vjeronauk nakon devedeset godina: izazov Crkvi i školi, Glas Koncila, 2011.

Valentina Mandarić, Novi mediji i rizično ponašenje djece i mladih, u: Bogoslovska smotra 82(2012.), br. 1., 131-149.

Valentina Mandarić, Formacija vjeroučitelja u Hrvatskoj, u: Kateheza 34(2012), br. 2., 181-186.

Valentina Mandarić, Konfesionalni vjeronauk pred izazovima dekristijanizirajuće Europe, u: Bogoslovska smotra, 82(2012.), br. 4., 891-915.

Odgoj (i obrazovanje) u zrcalu saborske baštine, u: Recepcija Drugog vatikanskog sabora, Zbornik radova XIX. međunarodnog teološkog simpozija, Split, 2013., 187-2010.

Odgoj(i obrazovanje) u zrcalu saborske baštine, u: Nikola Bižaca-Mladen Parlov (ur.), Recepcija drugog vatikanskog sabora s posebnim osvrtom na Crkvu u Hrvata. Zbornik radova XIX. međunarodnog teološkog simpozija, Split, 2014.

Suvremene tendencije u društvu – izazovi za vjeronauk u školi, u Diacovensia 23(2015.), 3., 337-354.

Profetizam posvećenog života i važnost nade za suvremeni svijet, u Diacovensia 23(2015.) 4., 454-480.

Kršćanski odgoj između pedagogizacije i kerigmatizacije, u: Zbornik radova 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugog vatikanskog koncila (1962.-2012.), Zagreb 2015., 431-444.

Valentina Blaženka Mandarić (u suatorstvu s Ružicom Razum), Važnost odgoja u suvremenom svijetu, Glas Koncila, 2015.

Milosrđe: put Crkve do čovjeka i suvremenih periferija, u: Bogoslovska smotra 86(2016.)3, 705.-730.)