Ime: Nedjeljka s. Valerija

Prezime: Kovač

Titula: izv. prof. dr. sc.

e-mail adresa: valerija.kovac13@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 1 482 24 55

CROSBI: Nedjeljka s. Valerija Kovač

Google Scholar

Životopis:

 • Rođena 13. kolovoza 1972. u Posušju, Bosna i Hercegovina, članica Družbe sestara franjevki od Bezgrešne (Šibenik). Osnovnu školu započela u Zavelimu (općina Posušje) i nastavila u Münchenu (Njemačka), a srednju školu pohađala u Münchenu i Šibeniku.
 • Od 1993. do 1998. godine pohađala Filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; diplomirala u ožujku 2000. godine sa završnom ocjenom izvrstan (4,98). Tema diplomskog rada: Teologija povijesti u propovijedima biskupa Srećka Badurine(mentor: prof. dr. sc. Ivan Golub).
 • Od rujna 1998. do kolovoza 2002. godine radila kao vjeroučiteljica i položila državni stručni ispit.
 • Od listopada 2002. do ožujka 2005. pohađala poslijediplomski studij dogmatske teologije na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu (Italija), gdje je postigla licencijat iz dogmatske teologije sa završnom ocjenom summa cum laude (9,9). Tema licencijatskog rada: Gott als Geheimnis in der Theologie Karl Rahners(mentor: prof. dr. sc. John O’Donell).
 • Od travnja 2005. do kolovoza 2008. radila u novinsko-izdavačkoj kući „Glas Koncila“ kao urednica mjesečnika Mali Koncili suradnica za tjednik Glas Koncila.
 • Ak. god. 2005./2006. na KBF-u u Zagrebu upisala poslijediplomski doktorski studij (3. godina) iz specijalizacije dogmatske teologije. Doktorski rad na temu Personalno-relacijska paradigma teologije Josepha Ratzingera/Benedikta XVI.(mentor: prof. dr. sc. Ivan Karlić) obranila 10. lipnja 2013. te promovirana u doktora znanosti.
 • Ak. god. 2009./2010. i 2010./2011. vanjska suradnica na Katedri dogmatske teologije KBF-a. Od 1. studenoga 2011. asistentica, od 1. listopada 2013. viša asistentica, od 1. listopada 2015. docentica, a od 15. veljače 2021. izvanredna profesorica na Katedri dogmatske teologije KBF-a.
 • Od ak. god. 2008./2009. do ak. god. 2014./2015. predavala obvezni kolegij Katoličanstvona današnjem Sveučilišnom studiju Protestantska teologija.
 • Od ak. god. 2015./2016. predaje obvezni kolegij Teološka antropologijana Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Odjel za sestrinstvo.
 • Članica znanstveno-strukovnih tijela: Tajnica Hrvatskoga mariološkog instituta KBF-a u Zagrebu (od 5. prosinca 2015.); dopisna članica Papinske međunarodne marijanske akademije PAMI (od 16. listopada 2016.); članica Europskog društva za katoličku teologiju – Hrvatska sekcija (od siječnja 2015.)
 • Članica crkvenih ustanova: Povjerenstva za sredstva društvenog komuniciranja i izdavačku djelatnost HRK (od 2008. godine); Franjevačkog instituta za kulturu mira (od svibnja 2017.);  tajnica Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za nauk vjere (od 22. svibnja 2018.).
 • Od 2018. godine urednica mrežnog portala Hrvatskoga mariološkog instituta KBF-a. Od listopada 2008. do rujna 2020. urednica mrežnog portala www.sibenskefranjevke.hr.
 • Područja znanstvenog istraživanja: sustavna teologija, teologija Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., pitanje čovjeka u teološko-dogmatskoj i interdisciplinarnoj perspektivi, teologija stvaranja, teologija milosti, eshatologija, mariologija, likovno-umjetnička interpretacija vjerskoga sadržaja.

Nastava

Obvezni kolegiji

– Teološka antropologija (Filozofsko-teološki studij / Institut religijskih znanosti)

Izborni kolegiji i seminari

– Čovjekov poziv između svijeta i Krista (izborni)
– Eshatološka pitanja i suvremeni čovjek (seminar)

Poslijediplomski studij

– Osoba kao temeljni pojam kršćanske slike Boga i čovjeka (kolegij)
– Suvremena pitanja vjere i teologije u djelima J. Ratzingera/Benedikta XVI (seminar)

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi

Autorske knjige

– Nedjeljka s. Valerija Kovač, Mjesto slike u govoru vjere. Povijest – teologija – primjeri, Glas Koncila, Zagreb, 2020., 395 str.

– Nedjeljka s. Valerija Kovač, Personalno-relacijska paradigma teologije Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2014., 470 str.

– Valerija Kovač, Tragovi Božji u povijesti prema propovijedima biskupa Srećka Badurine, Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, Šibenik, 2001., 120 str.

Uredničke knjige

– Nedjeljka s. Valerija Kovač – Denis Barić (ur.), Teologija pred izazovima: identitet – migracije – sveučilište, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2021., 312 str. (u procesu objavljivanja)

– Daniel Patafta – Nedjeljka s. Valerija Kovač (ur.), Sv. Nikola Tavelić mučenik – njegovo vrijeme i trajna poruka. Zbornik radova četvrtog, međunarodnog, znanstvenog skupa o sv. Nikoli Taveliću, Šibenik, 20.– 21. listopada 2017., Katolički bogoslovni fakultet – Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda – Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Zagreb, 2019., 445 str.

– Nedjeljka s. Valerija Kovač (ur.), Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije. Zbornik radova mariološko – marijanskog simpozija povodom šeste obljetnice ponovne uspostave Sisačke biskupije Sisak, 4.–6. prosinca 2015., Katolički bogoslovni fakultet – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2017., 444 str.

Znanstveni članci u časopisima

– N. V. Kovač, Der Mensch von Christus her – Die christozentrische Anthropologie in der Pastoralkonstitution  Gaudium et spes, Artikel 22, u: Diacovensia, 27 (2019.) 2, 261-283.

– V. N. Kovač, Izazov povijesti u Fatimskoj poruci, u: Bogoslovska smotra, 88 (2018.) 2, 325-345.

– V. N. Kovač – E. O. Vishka, Ekumenski dijalog s pravoslavljem prema Josephu Ratzingeru i ruskopravoslavna perspektiva ekumenizma s katolicima, u: Crkva u svijetu, 52 (2017.) 4, 592-611.

– V. N. Kovač, Dijaloška bit vjere u perspektivi odnosa Bog – čovjek – Crkva – svijet, u: Bogoslovska smotra, 87 (2017.) 3, 531-552.

– N. V. Kovač, Aktualnost evanđeoskih savjeta u svjetlu „izlaska“ kao poslanja Crkve i posvećenog života, u: Služba Božja, 40 (2015.) 3-4, 354-374.

– N. V. Kovač, Teološke odrednice mariologije Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., u: Crkva u svijetu, 49 (2014.) 3, 279-294.

– V. N. Kovač, Svakodnevno iskustvo kao mjesto iskustva Boga, u: Bogoslovska smotra, 84 (2014.) 4, 829-849.

– V. Kovač, Doprinos Drugoga vatikanskoga koncila obnovi redovničkoga života, u: Posvećeni život, 17 (2013.) 1-2, 7-27.

– V. Kovač, Kategorija igre u teološkom govoru Huga Rahnera i Ivana Goluba, u: Nova prisutnost, 5 (2007.) 2, 177-198.

Znanstveni članci u zbornicima radova

– N. V. Kovač, Mariološko-marijanski sadržaj čudotvorne medaljice Bezgrešne, u: J. Blažević – J. Šimunović (ur.), Vojska Bezgrešne i masonerija. Zbornik radova međunarodnoga simpozija, Zagreb, 2020., 305-319.

– N. V. Kovač, O odnosu „hijerarhijskih i karizmatskih darova“ prema dokumentu Iuvenescit ecclesia (2016.), u: M. Cifrak – R. Razum – N. Malović – A. Barišić (ur.), Da život imaju. Zbornik u povodu 70. rođendana kardinala Josipa Bozanića, Zagreb, 2019., 413-436.

– N. V. Kovač, Mučeništvo kao zahtjev Kristom preobražene egzistencije, u: D. Patafta – N. V. Kovač (ur.), Sveti Nikola Tavelić mučenik – njegovo vrijeme i trajna poruka. Zbornik radova četvrtog, međunarodnog, znanstvenog simpozija o sv. Nikoli Taveliću …, Zagreb, 2019., 132-154.

– N. V. Kovač,  Doctrine of Creation at the Fourth Lateran Council: Context, Interpretation, and Characteristics, u: I. Majnarić – D. Patafta – M. Jerković (ed.), The Fourth Lateran Council: An Event that Transformed Europe, Zagreb, 2019., 337-364.

– N. V. Kovač – M. Gelo, “Bog vjere” i “Bog filozofa” u teologiji Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., u: J. Šimunović – S. Migles (ur.), Uzvjerovah, zato besjedim (2 Kor 4, 13). Zbornik u čast prof. dr. sc. Josipa Balobana…, Zagreb, 2019., 325-345.

– N. V. Kovač, Marija u otajstvu utjelovljenja s osvrtom na sliku Majke Božje Trsatske, u: M. Vicelja-Matijašić (ur.), Vera imago G. V. Mariae Tarsactensis. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Rijeka, 2019., 123-132.

– N. V. Kovač, Zdravlje i bolest u Bibliji i kroz povijest kršćanstva, u: A. Polegubić (ur.), Sakrament bolesničkog pomazanja – Das Sakrament der Krankensalbung. Godišnji pastoralni skup – Pastorale Jahrestagung, Vierzehnheiligen, 9.–12. 10. 2017., Frankfurt am Main, 2018., 33-64.

– N. V. Kovač, Zdravlje – najveće dobro današnjega čovjeka i teološko-pastoralna perspektiva, u: A. Polegubić (ur.), Sakrament bolesničkog pomazanja – Das Sakrament der Krankensalbung. Godišnji pastoralni skup – Pastorale Jahrestagung, Vierzehnheiligen, 9.–12. 10. 2017., Frankfurt am Main, 2018., 81-114.

– V. Kovač – M. Gelo – T. Barnjak, Pavlova teologija u teologiji Josepha Ratzingera / Benedikta XVI., u: S. Kljajić – M. Cifrak (ur.), Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića …, Zagreb, 2018., 775-790.

– V. N. Kovač – D. Tepert, Iluzionirana oltarna pala Majka Božja od sedam žalosti iz Stare Drenčine: ikonografska i biblijsko-teološka interpretacija, u: V. N. Kovač (ur.), Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupijeZbornik radova mariološko-marijanskog simpozija …, Zagreb, 2017., 295-322.

– I. Karlić – V. Kovač, Fra Pio Grgur Milesi (1680.-1769.), u: P. Knezović – M. Jerković (ur.), Zbornik o Mati Zoričiću. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa “Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća”, Zagreb, 2013., 307-324.

– V. Kovač, Redovnice u poslanju: od eshatološkog smisla do čovjeka na putu, u: T. Zemljić (ur.), Majka Klara Žižić 1706-2006. Zbornik proslave 300. obljetnice smrti preminuća službenice Božje majke Klare Žižić , Šibenik, 2009., 623-636.

Stručni članci

– N. V. Kovač, „Dijaloška besmrtnost“ – Joseph Ratzinger o vječnom životu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije, 149 (2021.) 3.

– N. V. Kovač, Lik Isusa Krista u posinodskoj apostolskoj pobudnici „Christus vivit“, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije, 148 (2020.) 9, 2-6.

– N. V. Kovač – A. Makovička, Stvarnost pakla u svjetlu crkvenoga nauka, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 147 (2019.) 10, 11-15.

– N. V. Kovač, Marija u misli Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., u: D. Aračić (ur.), Marija u riječi Benedikta XVI., Split, 2018., 193-201.

– N. V. Kovač, O Bogu stvoritelju i uzdržavatelju – kršćansko teološko razumijevanje i katehetski govor, u: Katehetski glasnik, 15 (2016.) 1-2, 23-35.

– N. V. Kovač, Božje milosrđe – ishodište Kristova posredništva i našega udioništva, u:  Lađa, 15 (2016.), 3, 4-12.

– V. Kovač, Redovnički život i nada, u: Posvećeni život. Prinosi redovničkoj obnovi, 13 (2008.) 1-2, 56-75.

– V. Kovač, Poslanje: svjedočiti nadu – Teološki osvrt (1-3), u: Glas koncila, br. 45/2010, str. 9; br. 46/2010, str. 9; br. 47/2010, str. 9.

– V. Kovač, Pred tajnom Boga – Teološki osvrt (1-3), u: Glas Koncila, br. 17/2008, str. 11;  br. 18/2008, str. 11;  br. 19/2008, str. 11.