E-mail adresa: nelaveronikag@gmail.com; veronika.gaspar@kbf.unizg.hr

Telefon/mobitel: +385 98 936 96 29

CRORis-CROSBI: Veronika Gašpar

Google Scholar

ORCID ID: 0009-0003-7774-3304

Rođena je 7. rujna 1963 godine u Derventi (BiH). Članica je Družbe sestara Kćeri Božje ljubavi sa sjedištem u Zagrebu. Godine 1987. postigla je akademski stupanj »Baccalaureum in philosophia« a 1991. godine »Baccalaureum in Sacra Theologia«. Od 1991. do 1995. predavala je vjeronauk u gimnaziji u Sesvetama (Zagreb). 1995. godine upisuje poslijediplomski studij dogmatske teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu (»Pontificia Università Gregoriana«) i 1997. stekla je diplomu magistra teoloških znanosti sa specijalizacijom u dogmatskoj teologiji. Tema magistarskog rada bila je: »Dall’uomo al Cristo nella teologia di K. Rahner«. Iste godine upisala je doktorski studij i 12. listopada 2000. na Papinskom sveučilištu Gregoriana obranila je doktorsku disertaciju »Cristologia pneumatologica in alcuni autori postconciliari (1965-1995). Status questionis e prospettive«. Doktorska disertacija je iste godine u cijelosti objavljen u nizu »Collana Tesi Gregoriana, Serie Teologia n. 71«.

Od akademske godine 2001./2002. u svojstvu vanjske suradnice predaje na Katedri dogmatske teologije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu i na Filozofsko-teološkom Institutu Družbe Isusove u Zagrebu. 2003. godine primljena je kao viši asistent u stalni radni odnos na Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe područnog studija Teologije u Rijeci. 2007. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice, a 2012. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne prfesorice. U znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice (I. izbor) izabrana je 14. svibnja 2019.

Nastavnu djelatnost ostvarivala je kroz vođenje više kolegija i seminara iz dogmatske teologije na filozofsko-teološkom studiju Teologiji u Rijeci te na poslijediplomskom studiju na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu. Od 2017. do 2024. godine vrši službu predstojnice Teologije u Rijeci, područnog studija KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim simpozijima i stručnim skupovima. Od 2007./2008. članica je organizacijskog odbora ikonografskih studija Filozofskog fakulteta u Rijeci te članica uredničkog odbora i znanstvenog savjeta IKON-a, časopisa za ikonografske studije. Ujedno je i zamjenica voditeljice Centra za ikonografske studije (CIS-a) pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. U sklopu stručnog studija „Teologija posvećenog života“, u Remetama u Zagrebu predaje kolegij „Marija – ikona posvećenog života“ i zamjenica je predstojnika spomenutog stručnog studija u Remetama. 2021. godine imenovana je članicom Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polja filozofije i teologije.

Objavila je nekoliko autorskih, suautorski i uredničkih zbornika, više znanstvenih i stučnih radova iz područja dogmatske teologije te sudjelovala u znanstvenim projektima.