Ime: Iva

Prezime: Mršić Felbar

Titula: doc. dr. sc.

e-mail adresa: iva.mrsicfelbar@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 1 4890 415

CROSBI: Iva Mršić Felbar

Google Scholar

Životopis:

Rođena je 27. svibnja 1983. u Puli, gdje završava osnovno i srednjoškolsko obrazovanje (jezična gimnazija). Akademske godine 2002./2003. upisuje filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2007. godine kao najbolja diplomantica u klasi. Iste godine upisuje poslijediplomski znanstveni studij u specijalizaciji iz dogmatske teologije, također na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i radi kao vjeroučiteljica u OŠ Špansko. Akademske godine 2007./2008. izabrana je pri Katedri dogmatske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu za znanstvenog novaka – asistenta te radi na znanstvenoistraživačkom projektu Lik Blažene Djevice Marije u franjevačkom propovjedništvu XVIII. stoljeća (šifra projekta 203-2263053-2467) pod vodstvom glavnog istraživača projekta, prof. dr. sc. Ivana Karlića. Nakon završene dvije godine poslijediplomskoga studija specijalizacije iz dogmatske teologije, obranila je licencijatski rad 19. siječnja 2011.  Akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije, znanstvene grane dogmatske teologije stekla je 3. srpnja 2015. godine obranivši doktorski rad naslovljen Utjelovljenje kao mit u kristologiji Johna Hicka. Kritička analiza pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Karlića.

Sudjelovala je u radu institucijskih projekata: Djelovanje katoličkih svećenika u građanskom Hrvatskom saboru (19. i 20. stoljeća), Mariološko-marijanska hrvatska tradicija, Filozofija i teologija – suvremene perspektive: Fides et ratio – O odnosu vjere i razuma Katolički svećenici rektori Sveučilišta u Zagrebu. Od 2020. sudjeluje u projektu Odnos vjere i znanosti na primjeru svećenika rektora Sveučilišta u Zagrebu, kojega financira Sveučilište u Oxfordu i John Templeton Foundation, voditeljice doc. dr. sc. Ane Biočić.

Profesionalni interesi su joj suvremene teme eshatologije i kristologije te religijski jezik. Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno talijanskim i francuskim.

Nastava :

Institut religijskih znanosti:

Kristologija

Cjeloživotno obrazovanje:

Kristologija

Eshatologija

Katoličanstvo (Sveučilišni Centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik)

Izborni kolegij:

Izabrana pitanja iz eshatologije

Seminari:

Eshatološke teme u kulturi i umjetnosti

Suvremene eshatološke teme (tjelesnost, tehnologija, politika, prostor i vrijeme)

Kraljevstvo Božje i politika (poslijediplomski studij)

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

  • Neinkarnacijska kristologija – kap (filozofije) koja je prelila čašu (teologiji)?, u: Josip OSLIĆ – Alojz ĆUBELIĆ – Nenad MALOVIĆ (ur.),  Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije, Zagreb, 2016.
  • Ivan Bujanović (1852. – 1927.) – profesor Bogoslovnog fakulteta, rektor Sveučilišta u Zagrebu i autor prvoga mariološkog priručnika na hrvatskom jeziku, u: Bogoslovska smotra 86 (2016.) 2, 379-406. (koautor: Ana Biočić)
  • Teorija „pravednog rata“ u katoličkoj misli, u: Filozofska istraživanja 37 (2017.) 1, 49-58. (koautor: Danijel Tolvajčić)
  • (Ne)razumljivost teološkog jezičnog diskursa, u: Danijel TOLVAJČIĆ – Iva MRŠIĆ FELBAR – Nenad MALOVIĆ – Alojz ĆUBELIĆ (ur.), Filozofija i religija. Suvremene perspektive, Zagreb, 2018., 175-187
  • Katedra dogmatske teologije, u: 350 godina Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1669. – 2019.), Mario Cifrak – Vanda Kraft Soić – Daniel Patafta – Davor Šimunec (ur.), Zagreb, 2020. (koautor: Davor Šimunec), 241-245.
  • Utjelovljenje u kristologiji Johna Hicka. Kritička analiza, KS, 2020.
  • (Ne)mogućnost eshatoloških implikacija na politiku, u: Nova prisutnost 19 (2021.) 1, 5-18. (koautor: Ivan Glavinić)
  • U susret jubileju 300. obljetnice obrane Sinja (1715.-2015.). Prouke o Svetištu Gospe Sinjske i mariološka promišljanja nakon Drugoga vatikanskog koncila, Vanda Kraft Soić i Iva Mršić Felbar (ur.), Zagreb, 2021.
  • Jesmo li slobodni umrijeti? Neki aspekti tematiziranja smrti i slobode u suvremenoj katoličkoj eshatologiji, u: Filozofska istraživanja 41 (2021.) 1, 135-150.