Ime: Iva

Prezime: Mršić Felbar

Titula: doc. dr. sc.

e-mail adresa: iva.mrsicfelbar@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 1 4890 415

CROSBI: Iva Mršić Felbar

Google Scholar

Životopis:

Rođena je 27. svibnja 1983. u Puli, gdje završava osnovno i srednjoškolsko obrazovanje (jezična gimnazija). Akademske godine 2002./2003. upisuje filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2007. godine kao najbolja diplomantica u klasi. Iste godine upisuje poslijediplomski znanstveni studij u specijalizaciji iz dogmatske teologije, također na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i radi kao vjeroučiteljica u OŠ Špansko. Akademske godine 2007./2008. izabrana je pri Katedri dogmatske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu za znanstvenog novaka – asistenta te radi na znanstvenoistraživačkom projektu Lik Blažene Djevice Marije u franjevačkom propovjedništvu XVIII. stoljeća (šifra projekta 203-2263053-2467) pod vodstvom glavnog istraživača projekta, prof. dr. sc. Ivana Karlića. Nakon završene dvije godine poslijediplomskoga studija specijalizacije iz dogmatske teologije, obranila je licencijatski rad pod naslovom Pluralistička eshatologija Johna Hicka 19. siječnja 2011. Akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije, znanstvene grane dogmatske teologije stekla je 3. srpnja 2015. godine obranivši doktorski rad naslovljen Utjelovljenje kao mit u kristologiji Johna Hicka. Kritička analiza pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Karlića.

Od 2008. godine sudjeluje u organizaciji nastave na Katedri dogmatske teologije, te izvodi izborni kolegij Izabrana pitanja iz eshatologije, a od 2012. godine predaje obvezni kolegij Eshatologija, kao i seminare Suvremena tumačenja otajstva utjelovljenja, Suvremena tumačenja Kristova uskrsnuća, Hrvatski mariološki pisci 17. i 18. stoljeća.

Profesionalni interesi su joj suvremene teme eshatologije i kristologije te religijski jezik. Objavila je nekoliko članaka te sudjelovala na desetak simpozija. Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno talijanskim i francuskim.

Nastava :

Filozofsko-teološki studij:

Kristologija

Studij Religijske pedagogije i katehetike:

Kristologija

Stručni studij Teologije:

Kristologija
Eshatologija

Izborni kolegij:

Izabrana pitanja iz eshatologije

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

 • Liist navka karstjanskoga Lovre Šitovića, u: Pavao KNEZOVIĆ (ur.), Zbornik o Lovri Šitoviću, Zagreb, 2009., 227-239. (koautor: Ivan Karlić)
 • Uvod u kristologiju Johna Hicka, u: Crkva u svijetu, 44 (2009.) 1, 31-50. (koautor: Ivan Karlić)
 • Hrvatska teologija 17. stoljeća, u: Pavao KNEZOVIĆ (ur.), Zbornik o Rafaelu Levakoviću, Zagreb, 2010., 33-46. (koautor: Ivan Karlić)
 • Primjeri fantastičnih prikaza Marijinog lika u prosvjetiteljskoj mariologiji hrvatskih franjevaca 18. stoljeća, u: Pavao KNEZOVIĆ – Marko JERKOVIĆ (ur.), Zbornik o Mati Zoričiću, Zagreb, 2012., 365-379.
 • Pluralistička eshatologija Johna Hicka – prikaz, problemi i perspektive, u: Bogoslovska smotra, 82 (2012.) 1, 91-111.
 • Pluralistička kristologija Johna Hicka – pitanje suvremenog religijskog jezika, u: Logos, 1 (2013.) 2, 103-116.
 • Recepcija filozofije Karla Jaspersa u Hrvatskoj, u: Boško PEŠIĆ – Danijel TOLVAJČIĆ (ur.), Filozofija egzistencije Karla Jaspersa, Zagreb, 2013., 255-266.
 • Dogmatska teologija u djelima fra Kerubina Dellamartine, u: Pavao KNEZOVIĆ – Marko JERKOVIĆ (ur.), Zbornik o Emeriku Paviću, Zagreb, 2014., 275-289.
 • Neinkarnacijska kristologija – kap (filozofije) koja je prelila čašu (teologiji)?, u: Josip OSLIĆ – Alojz ĆUBELIĆ – Nenad MALOVIĆ (ur.),  Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije, Zagreb, 2016.
 • Ivan Bujanović (1852. – 1927.) – profesor Bogoslovnog fakulteta, rektor Sveučilišta u Zagrebu i autor prvoga mariološkog priručnika na hrvatskom jeziku, u: Bogoslovska smotra 86 (2016.) 2, 379-406. (koautor: Ana Biočić)
 • Teorija „pravednog rata“ u katoličkoj misli, u: Filozofska istraživanja 37 (2017.) 1, 49-58. (koautor: Danijel Tolvajčić)
 • (Ne)razumljivost teološkog jezičnog diskursa, u: Danijel TOLVAJČIĆ – Iva MRŠIĆ FELBAR – Nenad MALOVIĆ – Alojz ĆUBELIĆ (ur.), Filozofija i religija. Suvremene perspektive, Zagreb, 2018., 175-187