Ime: Branko

Prezime: Murić

Titula: doc. dr. sc.

e-mail adresa: bmuric@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 1 4890 418

CROSBI: Branko Murić

Google Scholar

Životopis:

Rođen je 1981. godine u Zagrebu. Nakon što je 2007. godine diplomirao  na katoličkom bogoslovnom fakultetu, upisuje specijalizaciju iz fundamentalne teologije, područja objave, na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu (Italija). Magistrirao je 30. lipnja 2009. na temu “Senso definitivo della rivelazione trasmessa nell’Ultima parola di Dio. La prospettiva teologico-fondamentale di Hansjürgen Verweyen” – “Posljednjevažeći smisao objave prenesen u Posljednjoj Božjoj riječi. Fundamentalno-teološka perspektiva Hansjürgen Verweyena.” (mentor: prof. Giuseppe Lorizio). Nastavlja doktorski studij na istom sveučilištu te 21. rujna 2016. postiže doktorat znanosti obranivši pred ispitnim povjerenstvom doktorsku disertaciju pod naslovom “La rivelazione come comunicazione del fondamento ultimo” – “Objava kao komunikacija posljednjeg temelja” (mentor: prof. Giuseppe Lorizio). Od svibnja 2010. zaposlen je najprije kao asistent, a nakon doktorata, od 15. ožujka 2019. i kao docent pri Katedri fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

Do sada je organizirao i sudjelovao na više znanstvenih i stručnih skupova te je objavio više znanstvenih i stručnih radova. Preveo je, stručno korigirao i recenzirao više teološko-stručnih knjiga s talijanskog jezika za izdavačku kuću Kršćanska sadašnjost. Jedan je od urednika zbornika radova “Teologijom svjedočiti i naviještati” (Zagreb, 2011.) objavljenog u čast prof.dr.sc. Tomislava Ivančića. Vjernik je laik, a s obitelji živi u Velikom Trgovišću.

U svom znanstvenom, nastavnom i stručnom radu osobito se bavi temama Božje objave, pitanjima temelja vjere i kako je shvatiti, odnosa Boga i čovjeka kroz komunikacijsko-participacijsku paradigmu i kategoriju svjedočanstva, pitanjima kršćanstva u poslijemetafizičkom vremenu te čovjekova identiteta, dijaloga i (inter-)subjektiviteta, epistemološkim pitanjima odnosa znanosti i vjere, a u području proučavanja Crkve istražuje i na poslijediplomskom studiju predaje predmete vezane uz hermeneutiku i recepciju Drugog vatikanskog koncila, osobito kroz pitanje shvaćanja Crkve kao naroda Božjeg, zajednice (communio ekleziologija) te njene preobrazbe kroz sinodalnu paradigmu.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Kršćanska objava

Studij Teološko-religijskih znanosti:

Kršćanska objava

Izborni kolegij:

Teologija kršćanskog svjedočenja

Seminar:

Perspektive suvremene teologije

Poslijediplomski studij

Dogmatska konstitucija Lumen Gentium kao magna charta suvremene ekleziologije

Recepcija i hermeneutika Drugog vatikanskog koncila

Svjedočanstvo – oblik objave i motiv vjerodostojnosti

Program cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura:

Temelji kršćanske vjere

Program cjeloživotnog obrazovanja Formacija odgojitelja svećeničkih i redovničkih kandidata:

Crkva kao zajednica

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Željko TANJIĆ – Branko MURIĆ, Temeljne filozofske odrednice fundamentalno-teološkoga projekta Hansjürgena Verweyena, u: Josip KRPELJEVIĆ – Ivica ŽULJEVIĆ (ur.), U služenju Božjemu narodu. Zbornik radova u čast msgr. dr. Antuna Škvorčevića, prvoga požeškog biskupa prigodom 60. obljetnice života, 35. obljetnice svećeništva i 10. obljetnice biskupstva, Požega, 2007., 103-123.

Željko TANJIĆ – Branko MURIĆ, Fundamentalno-teološki model Tomislava Ivančića u službi naviještanja i svjedočenja Crkve, u: Ž. Tanjić – T. Kovač – B. Murić (ur.), Teologijom svjedočiti i naviještati. Zbornik radova u čast profesoru emeritusu Tomislavu Ivančiću, Zagreb 2010., 45-72.

Branko MURIĆ, Svjedočanstvo kao živa traditio kršćanske vjere i objave, u: Ž. MAJIĆ – B. GOLUŽA (ur.), Mnogolikost vjere. Različiti pristupi istoj stvarnosti. Zbornik radova hrvatskih rimskih studenata, Rim 2012., 41-66.

Branko MURIĆ, Vjera danas tumačena logikom paradoksa, u: Diacovensia, 33 (2012.) 3, 339-363.

Branko MURIĆ, Narod Božji kao nositelj navještaja Crkve. Evangelii gaudium i misionarska preobrazba Crkve, u: Diacovensia: teološki prilozi, 22 (2014.) 4, 469-495.

Branko MURIĆ, La rivelazione come comunicazione del fondamento ultimo, Excerptum Thesis ad Doctoratum in S. Theologiae consequendum, Pontificia Universitas Lateranensis, Roma, 2016.; 272 str.

Željko TANJIĆ – Branko MURIĆ, Načelo sinodalnosti kao paradigma Crkve trećeg tisućljeća, u: Bogoslovska smotra, 86 (2016.) 2, 275-295.

Branko MURIĆ, Objava između temelja i granice filozofijsko-teološkog interesa, u: Danijel TOLVAJČIĆ – Iva MRŠIĆ FELBAR – Nenad MALOVIĆ – Alojz ĆUBELIĆ (ur.), Filozofija i religija. Suvremene perspektive, Zagreb, 2018., 161-174.

Branko MURIĆ, Objava Boga kao središnje teološko pitanje u promišljanjima Rudolfa Bultmanna, u: Stipo KLJAJIĆ – Mario CIFRAK (ur.), Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života, Zagreb, 2018., 767-774.

Branko MURIĆ, Promišljanje o uvjetu mogućnosti fundamentalno-teološkog utemeljenja unutarcrkvenog dijaloga, suradnje i suodgovornosti, u: Bogoslovska smotra, 88 (2018.) 3, 561-584.

Branko MURIĆ, Objava Boga kao središnje teološko pitanje u promišljanjima Rudolfa Bultmanna, u: Stipo KLJAJIĆ – Mario CIFRAK (ur.), Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života, Zagreb, 2018., 767-774.

Branko MURIĆ, Promišljanje o uvjetu mogućnosti fundamentalno-teološkog utemeljenja unutarcrkvenog dijaloga, suradnje i suodgovornosti, u: Bogoslovska smotra, 88 (2018.) 3, 561-584.