Ime: Anđelo

Prezime: Maly

Titula: doc. dr. sc.

E-mail adresa: andelo.maly@kbf.unizg.hr

Telefon/mobitel: 

CROSBI: Anđelo Maly

Google Scholar

Životopis:

Rođen je 16. prosinca 1984. u Kutini, gdje je završio i osnovnu školu. Srednju školu završio je u Zagrebu na Šalati i u Međubiskupijskom dječačkom sjemeništu.

Filozofsko-teološki studij započeo je 2003. u Zagrebu (KBF), a završio u Rimu na Papinskome lateranskom sveučilištu 2008. godine.

Poslijediplomski studij iz biblijskih znanosti završio je na Papinskom biblijskom institutu 2011. uz rad s naslovom Oponašatelji moji budite – Životno oponašanje vjernika u Fil 3,17–4,1.

Na Papinskom sveučilištu Urbaniana u Rimu 2015. obranio je doktorat iz teologije, sa specijalizacijom iz biblijske teologije, pod naslovom Od zarobljenog atlete do nebeskog prvaka. Eshatologija i agonistička metafora u Poslanici Filipljanima.

Od veljače 2015. do rujna 2016. bio je asistent pri Katedri Svetog pisma Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, a na Katedri Svetog pisma Starog zavjeta Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu honorarno predaje od listopada 2015., a zatim kao poslijedoktorand od listopada 2016.

Osim znanstveno-nastavničkog rada na fakultetu (kolegiji: Opći uvod u Sveto pismo; Uvod i egzegeza NZ, III: Pavlove i ostale poslanice; Osnove grčkog jezika; Grčki biblijski jezik; Kumranski rukopisi i Novi zavjet; Uvod i egzegeza SZ-a II: Proročki i mudrosni spisi; Stari zavjet; Uvod i egzegeza Staroga zavjeta III: Kasni i mudrosni spisi; Hebrejski jezik; Hebrejski jezik – Lectio cursiva; Grčki jezik LXX; Praktični rad s Biblijom), već šest godina je suradnik u liturgijskom časopisu Služba riječi, od 2016. duhovni asistent u župi Muke Isusove u Vukomercu te od 2018. duhovno-studijski vodič po Svetoj zemlji. Sudjelovao je kao prevoditelj Prve knjige ljetopisa i Estere u projektu Novog prijevoda Biblije na hrvatski standardni jezik.

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

  • Anđelo MALY, Dall’atleta incatenato al campione celeste. Escatologia e metafora agonistica nella Lettera ai Filippesi, Bologna, 2017.
  • Anđelo MALY – Josip BOŠNJAKOVIĆ, Zarobljeno milosrđe. Biblijsko-psihološka analiza Fil 2,1-4, u: Ivica RAGUŽ – Šimo ŠOKČEVIĆ (ur.), O Božjem milosrđu. Zbornik radova, Đakovo, 2016., 37-56.
  • Anđelo MALY, Neke crtice o starozavjetnoj eshatologiji, u: Bogoslovska smotra 2 (2017.) 87, 303-326.
  • Anđelo MALY,  Ples, igra, borba ili trka za vjeru. Sportski jezik kao starozavjetna biblijska metafora, u: Nova prisutnost. Časopis za intelektualna i duhovna pitanja, 1 (2018.) 16, 59-71.
  • Anđelo MALY, Biskupska i prezbiterska (ili svećenička?) služba u Svetom pismu, u: Diacovensia, 2 (2018.), 235-253.
  • Anđelo MALY,  Glagol בהל i pitanje njegovog kasnog podrijetla, u: Stipo KLJAJIĆ – Mario CIFRAK (ur.), Znat će da prorok bijaše među njima (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života, Zagreb, 2018., 203-213.
  • Anđelo MALY, “Tada im otvori pamet da razumiju Pisma” (Lk 24, 45) – čitanje Biblije u svjetlu vjere u uskrsnuće – svetopisamski naglasci u Aperuit illis, u: Biblija danas 2 (2020.) 3-6.
  • Anđelo MALY, Biblijska antropologija zdravlja i bolesti, u: Bogoslovska smotra 90 (2020.) 2, 339-357.