Ime: Božidar

Prezime: Mrakovčić

Titula: izv. prof. dr. sc.

Matični broj znanstvenika: 289233

e-mail adresa: bmrakovcic@yahoo.com

Telefon/mobitel: 098 194 2737

CROSBI: Božidar Mrakovčić

Google Scholar

Životopis

Rođen je 9. ožujka 1967. u Krku od Antona Mrakovčić i Mare r. Žužić. Osnovnu školu pohađao je od 1973. do 1981. u Vrhu i Krku, na otoku Krku. Od 1981. do 1985. pohađao je Nadbiskupsku srednju školu za spremanje svećenika Zmajević u Zadru. Teologiju je studirao četiri godine na Visokoj bogoslovskoj školi u Rijeci (1985.-1986.; 1987.-1990.) i dvije godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (1990.-1992.), gdje je i diplomirao 26. lipnja 1991. Zaređen je za svećenika 28. lipnja 1992. u Krku. Prije odlaska na postdiplomski studij kao svećenik je obnašao sljedeće službe: župski vikar u Rabu i vjeroučitelj u tamošnjoj osnovnoj i srednjoj školi (1992.-1993.), odgojitelj i vjeroučitelj u Pazinskom kolegiju (1993.-1995.), župski vikar u Cresu i vjeroučitelj u tamošnjoj osnovnoj školi i gimnaziji (1995.-1997.).

Od jeseni 1997. započinje postdiplomski studij u Rimu. Magistrirao je iz Svetog pisma na Papinskom biblijskom institutu 16. listopada 2001. Tema magistarskog rada bila je La guarigione del paralitico (Lc 5,17-26). Dana 11. siječnja 2006. obranio je na Papinskom sveučilištu Gregoriana doktorsku tezu iz biblijske teologije na temu La triplice chiamata di Pietro nel Vangelo di Marco. Nakon što je pod istoimenim naslovom objavio u Rimu dio doktorske radnje, Papinsko sveučilište Gregoriana izdalo mu je 20. veljače iste godine diplomu doktora teologije.

Po povratku iz Rima, početkom akad. god. 2005./2006. počinje predavati na Teologiji u Rijeci – područnom studiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu slijedeće predmete: Uvod i egzegeza Novog zavjeta II (Ivanovski spisi), Uvod i egzegeza Novog zavjeta III (Pavlove i ostale poslanice), Biblijska teologija Novog zavjeta te seminar iz biblijske teologije (Kako tumačiti jedan sinoptički tekst?).

Po odluci Fakultetskog vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 14. srpnja 2006. izabran je u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta na mandat od 3 godine iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije i znanstvene grane biblijske teologije na Katedri Svetog pisma Novog zavjeta. Upisan je u registar znanstvenika pod matičnim brojem 289233. Tri godine kasnije, 25. rujna 2009., Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabralo ga je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta na mandat od pet godina iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane biblijske teologije pri Katedri Svetoga pisma Novoga zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potrebe Područnog studija Teologije u Rijeci, a 27. lipnja 2014. i potvrdilo njegov reizbor.

Tijekom dvanaestogodišnjeg znanstveno-nastavnog rada na Teologiji u Rijeci – Područnom studiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od. 2005. do 2017.) zbog manjka nastavnog kadra ispredavao je – neku godinu veći broj predmeta, a neku godinu manji – sve glavne predmete kako s Katedre Svetoga pisma Novoga zavjeta tako i s Katedre Svetoga pisma Staroga zavjeta. Uz to je nekoliko godina predavao i izborne predmete (Biblijska arheologija, Mesijanizam u Bibliji), kao i jedan seminar (Kako tumačiti jedan sinoptički tekst?). Uz nastavu, veći je broj godina bio i u upravi Teologije u Rijeci: od 2009. do 2011. vršio je dužnost zamjenika predstojnika; od 2011. do 2015. bio je predstojnik Teologije u Rijeci u dva mandata; od 2015. do 2017. bio je pomoćnik predstojnika za znanost.

Tijekom svog boravka u Rijeci vršio je i slijedeće izvannastavne dužnosti: od 2005. do 2013. vicerektor u Bogoslovnom sjemeništu «Ivan Pavao II.» u Rijeci; od 2007. do 2017. tajnik Teološko-pastoralnog tjedna u Rijeci koji je kasnije preimenovan u Teološko-pastoralni seminar; od 2013. do 2017. kapelan u Cresu za župe Beli, Dragozetići i Predošćica te duhovnik Riječke podružnice Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva. Već duži broj godina član je uredništva u mjesečniku Krčke biskupije Kvarnerskog veza, kao i član Komisije teologa za proglašenje blaženim i svetim Sluge Božjega fra Ivana Perana i Antuna Mahnića. Od 2010. do 2014. bio je sa strane Krčke biskupije član nadzornog odbora Pazinskog kolegija – Klasične gimnazije.

Početkom akad. god. 2017./2018. prelazi iz Rijeke u Zagreb te je zaposlen na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao docent na Katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta.

Odlukom Fakultetskog vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 24. studenog 2017. imenovan je vršiteljem dužnosti pročelnika Katedre Svetog pisma Starog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu do izbora novog pročelnika. Isto vijeće ga je na IV. Redovitoj sjednici, održanoj 26. siječnja 2018., izabralo na položaj pročelnika Katedre Svetog pisma Starog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Odlukom Fakultetskog vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 10. srpnja 2020. izabran je na radno mjesto izvanrednog profesora na Katedri Svetog pisma Starog zavjeta pri KBF-u. Isto Fakultetsko vijeće ga je 15. siječnja 2021. uvrstilo među stalne nastavnike Instituta religijskih znanosti u sklopu KBF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Nastava

Filozofsko-teološki studij:

Uvod i egzegeza Starog zavjeta I (Petoknjižje i Prednji proroci)
Uvod i egzegeza Starog zavjeta II (Veliki i mali proroci)

Studij Teološko-religijskih znanosti:

Stari zavjet: Petoknjižje i povijesne knjige

Izborni predmet:

Biblijska arheologija

Seminar:

Narativni pristup starozavjetnim tekstovima

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi

Knjige:

 • La triplice chiamata di Pietro nel Vangelo di Marco. Estratto della Dissertazione per il Dottorato nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2006.
 • Biblijska pitanja, Zagreb, 2018.

Članci:

 • Elementi pastorala zvanja u novim okolnostima, u: Riječki teološki časopis, 15 (2007.) 1, 77-99.
 • Mk 8,33: Odbacivanje napasnika ili poziv na nasljedovanje, u: Riječki teološki časopis, 15 (2007.) 1, 133-153.
 • Pavlovo življenje apostolske slobode kao primjer Korinćanima. Retorička analiza 1 Kor 9, u: E. HOŠKO, (ur.), Djelatna Crkva. Zbornik Milana Šimunovića, Zagreb, 2008., 227-253.
 • Nada u globalizacijskom svijetu u svjetlu biblijskih pojmova Babel i Babilon, u: Riječki teološki časopis, 16 (2008.) 1, 31-62.
 • Isus i nasilje. Problem tumačenja nekih Isusovih djela i riječi, u: Riječki teološki časopis, 16 (2008.) 2, 393-412.
 • Problem i poruka otvorenog završetka Markova evanđelja, u: Crkva u svijetu, 44 (2009.) 1, 7-30.
 • Sveti Pavao i njegove poslanice. Neka uvodna pitanja, u: Viktor BURIĆ, Sveti Pavao kao pisac, Zagreb, 2009., 85-100.
 • Savez u Poslanici Galaćanima, u: Bogoslovska smotra, 100 (2010.) 1, 275-296.
 • Novozavjetno svećeništvo i njegov odnos prema euharistiji, u: Riječki teološki časopis, 18 (2010.) 1, 5-35.
 • Isus i javnost, u: Riječki teološki časopis, 18 (2010.) 2, 351-369.
 • Vjera i svjedočanstvo u Ivanovu evanđelju, u: Riječki teološki časopis, 19 (2011.) 1, 5-35.
 • Kristova sebedarna ljubav kao paradigma i pokretačka snaga kršćanske ljubavi u novozavjetnim spisima, u: Darko TOMAŠEVIĆ (ur.), Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka. Zbornik radova povodom 70 godina života i 32 godine profesorskog djelovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu profesora mr. sc. Bože Odobašića, Sarajevo – Zagreb, 2012., 289-324.
 • Tajna Isusova identiteta u Evanđelju po Marku, u: Biblija danas, (2012.) 4, 6-9.
 • „Vjera te tvoja spasila“. Novozavjetni aspekti vjere i spasenja, u: Bogoslovska smotra, 83 (2013.) 3, 489-512.
 • Značenje glagola proseuhomai (moliti) u Lukinom evanđelju, u: Riječki teološki časopis, 43 (2014.) 1, 189-220. (u koautorstvu sa Sandrom VIDOVIĆ);
 • „Isusov mesijanski identitet u Markovu evanđelju“. u: Bogoslovska smotra, 85 (2015.) 2, 419.-442.
 • Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!, u: Ivan VAJIĆ (ur.), Putokazi sreće. Blaženstva i svjedočanstva vjernika, Zagreb, 2016., 59-64.