Ime: Marija

Prezime: Pehar

Titula: prof. dr. sc.

e-mail adresa: m.marijape@gmail.com

Telefon/mobitel: 

CROSBI: Marija Pehar

Google Scholar

Životopis:

Rođena je u Ljubuškom (BiH), gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Članica je redovničke zajednice Školskih sestara franjevaka.

Studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirala 1993. godine.

Doktorski studij na Katoličkom teološkom fakultetu Ludwig-Maximilian Sveučilišta u Münchenu, gdje je 2005. godine na Katedri dogmatske teologije postigla akademski stupanj doktora znanosti obranom doktorske disertacije pod naslovom Schöpfung zwischen Trinität und Eschaton. Schöpfungslehre Jürgen Moltmanns im Gesamtkontext seiner Theologie

Godine 2007. pozvana je na Katedru dogmatske teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Fakultetu i njegovim različitim institutima predaje trinitarnu teologiju i mariologiju kao obvezne kolegije te različite izborne kolegije i seminare. Predaje više kolegija i na licencijatskom i doktorskom studiju teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2011. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2017. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Dopisna je članica Papinske međunarodne marijanske akademije (PAMI) u Rimu te članica uredništva znanstvenog časopisa Nova prisutnost.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Obvezni kolegiji: Otajstvo Trojedinoga Boga; Mariologija

Obvezno-izborni kolegij: Trinitarna ikonografija

Institut religijskih znanosti:

Obvezni kolegij: Otajstvo Trojedinoga Boga

Teološka kultura: Trinitarna teologija

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

 • Marija PEHAR, Schöpfung zwischen Trinität und Eschaton. Schöpfungslehre Jürgen Moltmanns im Gesamtkontext seiner Theologie, LIT Verlag, Studien zur systematischen Theologie und Ethik, 46., Berlin – Münster, 2006.
 • Marija PEHAR, Marija – novi Abraham, u: Bogoslovska smotra, 79 (2009.) 4, 755-784.
 • Marija PEHAR, Od nužnosti nemogućnosti do izbora ljubavi. Teodicejsko traganje kao pitanje Božjeg bića, na primjeru Moltmannovog nauka o Bogu, u: Bogoslovska smotra, 81 (2011.) 2, 423-443.
 • Marija PEHAR, Perihoreza – stari pojam i njegova nova karijera, u: Obnovljeni život, 66 (2011.) 2, 219-231.
 • Marija PEHAR, Sumnja, pitanje i paradoks unutar kršćanske vjere, u: Služba Božja, 53 (2013.) 1, 23-46.
 • Marija PEHAR – Matej PETRIĆ, Elementi perihoretske antropologije u Isusovoj velikosvećeničkoj molitvi. Filološko-teološka analiza i humanistički odjek u postmoderni, u: Bogoslovska smotra, 84 (2014.) 1, 41-72.
 • Marija PEHAR, Djevičanska majka – učenica. Učeništvo kao mariološka paradigma, u: Bogoslovska smotra, 84 (2014.) 4, 769–786.
 • Marija PEHAR, Koncilsko usmjerenje marijanskoga štovanja i njegov ekumenski potencijal, u: Edinost in dialog, 69 (2014) 1-2, 71-85.
 • Marija PEHAR, Liturgija časova i kairološko razumijevanje vremena, u: Vanja KOVAČEVIĆ– Jozo MILANOVIĆ (ur.), Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru, Duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei. Zbornik radova prigodom 950. obljetnice utemeljenja, Trogir, 2014., 49-63.
 • Marija PEHAR – Vinka MAROVIĆ, Vita consecrata – confessio Trinitatis. Trojstvena dimenzija Bogu posvećenoga života, u: Bogoslovska smotra, 85 (2015.) 1, 213-233.
 • Marija PEHAR, Marija – savršeni uzor posvećenoga života, u: Diacovensia, 23 (2015.) 4, 483-498.
 • Marija PEHAR, Otajstvo Trojedinoga Boga u slikovnome izričaju, Zagreb, 2016.
 • Marija PEHAR, Tema Marijine ljepote u vremenu i djelu Matije Divkovića, u: Dolores GRMAČA – Marijana HORVAT – Marko KARAMATIĆ (ur.), Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi II., održan u Zagrebu, 1. prosinca 2016. i Sarajevu, 2. i 3. prosinca 2016., Sarajevo – Zagreb, 2017., 89-111.
 • Marija PEHAR, Božja utjeha – utjeha Bogom, u: Ante MATELJAN (ur.), Zbornik radova znanstvenog skupa Ecce homo! Medicinski i teološki pristupi, održanog u Splitu 16. ožujka 2018., Split, 2018, 185-194.
 • Marija PEHAR, Kategorija prostora u trinitarnoj teologiji Jürgena Moltmanna, u: Diacovensia 27 (2019) 1, 125-144.
 • Marija PEHAR, Immaculata-Doctrine and the New Evangelization, u: Bogoslovni vestnik 79 (2019) 1, 127-140.
 • Marija PEHAR, Slikovni prikazi Marije s Presvetim Trojstvom, Ikonografski prikazi i teološka prosudba, u: Rudolf Barišić, Marko Jerković, Tamara Tvrtković (ur.), Utile cum dulci, Zbornik u čast Pavlu Knezoviću, Zagreb, 2019., 317.-334.
 • Marija PEHAR, “Psalamsko Trojstvo” – nastanak i ikonografsko-teološki razvoj od psalirske ilustracije do trinitarnog ikonografskog tipa, u: Slovo: časopis Staroslavenskog instituta u Zagrebu 70 (2020), 1-22.