Ime: Ivan

Prezime: Karlić

Titula: prof. dr. sc.

e-mail adresa: vanikar010@gmail.com; ivan.karlic@kbf.unizg.hr

Telefon/mobitel: + 385 1 390 92 08

CROSBI: Ivan Karlić

Google Scholar

Životopis:

Ivan Karlić, redoviti profesor u trajnom zvanju, rođen je 1962. g. u Vinkovcima (Hrvatska). Osnovnu školu završio je u mjestu Vođinci (VK), od 1977. g. pohađao je Klasičnu gimnaziju (Interdijecezansku) u Zagrebu i maturirao 1981. g. Studij filozofije i teologije započeo je na KBF-u u Zagrebu (tri godine), a nastavio na Papinskom teološkom fakultetu (PFT) „Sv. Bonaventura” u Rimu, gdje je i diplomirao teologiju 1988. g. Iste godine upisao je poslijediplomski studij na istom fakultetu (specijalizacija: dogmatska teologija/kristologija) te postigao akademski stupanj magistra teoloških znanosti 1990. g. Tema licencijatskog rada bila mu je: „Speranza messianica in Is 7,14“ (Mesijanska nada u Iz 7,14). Ujesen 1992. upisao je doktorat na istom učilištu te stekao doktorat teoloških znanosti, obranivši 1995. g. doktorsku disertaciju pod naslovom: „Il Gesù della storia nella teologia di Jürgen Moltmann“ (Povijesni Isus u teologiji Jürgena Moltmanna; mentor prof. dr. sc. Giovanni Iammarrone; II. mentor: prof. dr. sc. Josef Imbach).  Predavao je dogmatske kolegije na više filozofsko-teoloških učilišta u Domovini i inozemstvu (Italija, Rumunjska).

Od 1996. do 2000. bio je uposlen i predavao na „Hrvatskim studijima – FFDI” Sveučilišta u Zagrebu, u zvanju višeg asistenta, odnosno docenta na Katedri dogmatske i fundamentalne teologije. Od 2000. g. uposlen je i predaje na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu kao docent (2000.), zatim izvanredni (2005.) i redoviti profesor (2010.) te kao redoviti profesor u trajnom zvanju (2016.). Od 2001.- 2005. bio je prodekan za organizaciju i područne studije na KBF-u, a od 2010.- 2012. prodekan za znanost. Pročelnik je Katedre za dogmatsku teologiju od 2000. g. te predstojnik znanstveno-istraživačkoga „Hrvatskoga mariološkog instituta“. Član je znanstveno-nastavnog vijeća KBF-a, Povjerenstva za poslijediplomski znanstveni studij KBF-a, te voditelj specijalizacije u dogmatskoj teologiji na KBF-u. Izabran je i imenovan članom Područnoga znanstvenog vijeća za humanističke znanosti (2009.-2014.; 2014.-2018). Član je Stručnog povjerenstva Odbora za dodjelu državnih nagrada za znanost (za područje humanističkih znanosti). Također je član (dopisni) Pontificia Academia Mariana internationalis (Papinske međunarodne marijanske akademije; izabran u Vatikanu, 1. XI. 2016. i imenovan u Rimu, 8. XII. 2016.).

Bio je voditelj znanstveno-istraživačkog projekta „Blažena Djevica Marija u franjevačkom propovjedništvu XVIII. st.“ te istraživač na projektu „Filozofija i teologija (religija) u kontekstu znanstveno tehničke civilizacije“. Bio je voditelj (2014.-2018.) institucijskog projekta KBF-a “Franjevački velikani”, na kojemu i sada sudjeluje kao istraživač. Voditelj je institucijskog projekta KBF-a “Marija u suvremneoj kulturi” (od 2019.) Kao istraživač (od 2019.) duejluje na znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatskog katoličkog sveučilišta “Oproštenje i pomirenje. Utjecaj mimetičke teorije Renéa Girarda na oproštenje i pomirenje među žrtvama nasilja.” Objavio je jedanaest autorskih knjiga, uredio više zbornika radova sa znanstvenih skupova, objavio preko šezdeset znanstvenih članaka te više stručnih radova, mnogo recenzija knjiga i znanstvenih članaka. Sudjelovao je i održao više pozvanih predavanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim simpozijima i skupovima te imao mnogo javnih tribina i predavanja. Bio je mentor studentima u izradi njihovih doktorskih disertacija (pet), više licencijatskih i oko osamdeset diplomskih radova. Aktivno se služi njemačkim i talijanskim jezikom, pasivno engleskim, starogrčkim i latinskim. Član je više znanstvenih, stručnih i etičkih društava, te znanstvenih instituta i društava znanstveno-istraživačkog profila. 

Nastava (razvrstano po studijskim smjerovima):

Sakramentologija I, na KBF-u (filozofsko-teološki smjer)

– Kristologija, na TRZ KBF-a
Kristologija, na KBF-u (filozofsko-teološki smjer)

Kršćanska eshatologija – noviji naglasci u teološkom razumijevanju i religijskopedagoško posredovanje, na TRZ KBF-a
Novi humanizam u Isusu Kristu prema učenju pape Franje (seminar)
Franjevačka kristologija (izborni kolegij)
Suvremena teološka strujanja u kršćanskim crkvama, na poslijediplomskom studiju KBF-a
– Povijest hrvatske teološke literature, na poslijediplomskom studiju KBF-a

Važniji objavljeni znanstveni radovi:

Knjige:

  • Il Gesù della storia nella teologia di Jürgen Moltmann, Herder-MF, Roma, 1996.
  • Ti si Krist… Kristološki naglasci ususret trećem tisućljeću, Veritas, Zagreb, 1997.
  • Bogočovjek Isus Krist. Uvod u kristologiju, KS, Zagreb, 2001.
  • Ususret Bibliji. Kateheze za rad s biblijskom zajednicom, KS, Zagreb, 2003.
  • Franjevački tihi pregaoci o Kristu i Mariji, Veritas, Zagreb, 2009.
  • „Vjerujem…“ Kateheze o katoličkoj vjeri, KS, Zagreb, 2013.
  • Bogočovjek Isus Krist. Uvod u kristologiju, KS, Zagreb, 2009. (drugo dopunjeno i popravljeno izdanje)
  • Sveti sakramenti. Susret s Isusom Kristom u sakramentima Crkve, KS – Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Zagreb, 2014.
  • Gospa Ilačka. Marijansko svetište na Vodici (koautor Tomislav Filić), Ilača, 2015.
  • Osluškujući Božju riječ… Homilije za godinu „B“, KS, Zagreb, 2017.
  • Osluškujući Božju riječ… Homilije za godinu „C“, KS, Zagreb, 2018.
  • Osluškujući Božju riječ …Homilije za godinu “A”, KS, Zagreb, 2019.

Znanstveni radovi (u posljednjih pet godina):

  • Elementi franjevačke kristologije u propovijedima fra Stipana Margitića (koautor Milan GELO), u: P. KNEZOVIĆ (ur.), Zbornik o Stipanu Margitiću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa: „Fra Stipan Margitić i Bosna Srebrena (1650.-1750.)“, Sarajevo, 22.-24. V. 2014., Hrvatski studiji, Zagreb, 2015., str. 51-65.
  • Kristocentričnost Koncila, u: T. MATULIĆ i dr. (ur.), 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila (1962.-1965.). Zbornik radova s Međunarodnoga teološkog simpozija „50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila (1962.-1965.)“, Zagreb, 15.-17. XI. 2012., KBF-KS-GK, Zagreb, 2015., 85-103.
  • Redovništvo kao eshatološki znak i proročki glas danas, u: Služba Božja 55 (2015.) br. 3-4, str. 337-353.
  • Od „filozofske teologije“ do kršćanskoga filozofsko-teološkog učenja, u: Josip OSLIĆ – Alojz ČUBELIĆ – Nenad MALOVIĆ (ur.), Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije. Zbornik radova, KBF-KS, Zagreb, 2016., str. 205-229
  • „Primijenjena kristologija“ fra Didaka Buntića (koautor Antonio Musa), u: Nova prisutnost 14 (2016.) br. 3, 409-428.
  • Hrvati i teologija nakon Tridentskog sabora (1545.-1563.), u: Zrinka BLAŽEVIĆ – Lahorka PLEJIĆ POJE (ur.), Tridentska baština: katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama. Zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u Zagrebu, 6.-7. XII. 2013., Zagreb, 2016., str. 65-81.
  • Kristološke hereze tijekom povijesti Crkve, u: Josip BLAŽEVIĆ – Josip ŠIMUNOVIĆ (ur.), Interpretacija Isusa Krista izvan kršćanstva. Zbornik radova međureligijskoga znanstvenog simpozija održanog u Zagrebu, 12.-13. XI. 2016., Zagreb, 2017., str. 24-41.
  • Teološki put Jürgena Moltmanna, u: Diacovensia 25 (2017.) 4, str. 639-653.
  • Milosrđe kao „zaboravljeni“ Božji atribut u kršćanskome shvaćanju Božje opstojnosti (koautor Milan Gelo), u: Tvrtko JOLIĆ (ur.) Božje postojanje i Božji atributi, Institut za filozofiju-UPF, Zagreb, 2017., str. 129-146.
  • Povijest sakramenta bolesničkog pomazanja i koncilsko učenje, u: Adolf POLEGUBIĆ (ur.), Sakrament bolesničkog pomazanja. Das Sakrament der Krankensalbung. Zbornik radova, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2018., 9-31.
  • Teološko-pastoralno razumijevanje sakramenta bolesničkog pomazanja, u: Adolf POLEGUBIĆ (ur.), Sakrament bolesničkog pomazanja. Das Sakrament der Krankensalbung. Zbornik radova, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2018., 65-80.
  • Pastoralni vid sakramenta bolesničkog pomazanja, u: Adolf POLEGUBIĆ (ur.), Sakrament bolesničkog pomazanja. Das Sakrament der Krankensalbung. Zbornik radova, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2018., 115-129.
  • Između psihologije i povijesti: novi pristup u proučavanju povijesnog Isusa i kritika kriterija autentičnosti (koautor Marko Marina), u: Nova prisutnost XVI (2018.) 2, 313-331.
  • Kršćanska eshatologija, privatne objave i eshatološki sadržaj fatimskih poruka (ukazanja), u: Bogoslovska smotra 88 (2018.) 2, 277-302.
  • Franjevačka kristologija: kristološki naglasci u počecima Franjevačkog reda, u: Stipo KLJAJIĆ – Mario CIFRAK (ur.), Znat će da prorok bijaše među njima (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života, KS, Zagreb, 2018., 701-713.
  • Sakramenti kršćanske inicijacije u djelu „Dušu čuvajuće pohođenje“ fra Jeronima Lipovčića, u: Tamara TVRTKOVIĆ – Marinko ŠIŠAK (ur.), Zbornik o Jeronimu Lipovčiću. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa „Jerolim Lipovčić i njegovo doba“, Našice, 5.-6. V. 2016., Hrvatski studiji, Zagreb, 2018., 131-144.
  • „Izvrstan i jedinstven primjer i Djevice i Majke – eminenter et singulariter tum Virginis tum Matris exemplar“ (LG 63). Teološka interpretacija i ekumenske perspektive, u: Andrea Filić – Tomislav Filić (ur.), Mariologija nakon Drugoga vatikanskog koncila: prihvaćanje, rezultati i perspektive. Zbornik radova XXIII. Međunarodnoga mariološko-marijanskog kongresa, Rim, 4.-9. IX. 2012., KS, Zagreb, 2018., 33-47.
  • Ivan KARLIĆ – Milan GELO, Teološka analiza Govora Pavla VI. prigodom proglašenja svetima Nikole Tavelića i drugova. Svojevoljno mučeništvo u kontekstu ranjevačke teološke misli, u: Daniel PATAFTA – Nedjeljka s. Valerija KOVAČ (ur.), Sv. Nikola Tevlić mučenik – njegovo vrijeme i trajna poruka. Zbornik radova Četvrtoga međunarodnoga znanstvenog skupa “Franjevački velikani”o sv. Nikoli Taveliću, Šibenik, 21-22-X. 2017., KBF, 2019., 373-391.
  • Temeljni kristološki naglasci u teologiji Ivana Duns Skota, u: Rudolf BARIŠIĆ – Marko JERKOVIĆ – Tamara TVRTKOVIĆ (ur.), Utile cum dulci. Zbornik u čast Pavlu Knezoviću, Hrvatski studiji, Zagreb, 2019., 301-316.
  • Proročki imperativ Drugoga vatikanskog koncila, u: Bogoslovska smotra 89 (2019.) 3, 617-649.
  • Isus Krist i suvremeni čovjek: evanđeoska načela i aktualizacija, u: Josip ŠIMUNOVIĆ – Silvija MIGLES (ur.), Uzvjerovah, zato besjeidm (2 Kor 4,13). Zbornik u čast prof. dr. sc. Josipa balobana povodom 70. godine života, KBF-KS, zagreb, 2019., 259-277.
  • “Ja sam Bezgrješno začeće.” Lurd i povijesni razvoj dogme o Bezgrješnom začeću Blažene Djevice Marije, u: Josip BLAŽEVIĆ – Josip ŠIMUNOVIĆ (ur.), Vojska Bezgrješne i masonerija. Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog simpozija (Zagreb, 16.17. IX. 2017.), Zagreb, 2020., 287-304.

Sveukupna znanstvena djelatnost može se vidjeti na linku Hrvatske znanstvene bibliografije: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/226990?autor=226990

 •