E-mail adresa: vanikar010@gmail.com; ivan.karlic@kbf.unizg.hr

Telefon/mobitel: + 385 1 390 92 08

CRORis-CROSBI: Ivan Karlić

Google Scholar

Ivan Karlić, redoviti profesor u trajnom zvanju, rođen je 1962. g. u Vinkovcima (Hrvatska). Osnovnu školu završio je u mjestu Vođinci (VK), od 1977. g. pohađao je Klasičnu gimnaziju (Interdijecezansku) u Zagrebu i maturirao 1981. g. Studij filozofije i teologije započeo je na KBF-u u Zagrebu (tri godine), a nastavio na Papinskom teološkom fakultetu (PFT) „Sv. Bonaventura” u Rimu, gdje je i diplomirao teologiju 1988. g. Iste godine upisao je poslijediplomski studij na istom fakultetu (specijalizacija: dogmatska teologija/kristologija) te postigao akademski stupanj magistra teoloških znanosti 1990. g. Tema licencijatskog rada bila mu je: „Speranza messianica in Is 7,14“ (Mesijanska nada u Iz 7,14). Ujesen 1992. upisao je doktorat na istom učilištu te stekao doktorat teoloških znanosti, obranivši 1995. g. doktorsku disertaciju pod naslovom: „Il Gesù della storia nella teologia di Jürgen Moltmann“ (Povijesni Isus u teologiji Jürgena Moltmanna; mentor prof. dr. sc. Giovanni Iammarrone; II. mentor: prof. dr. sc. Josef Imbach).  Predavao je dogmatske kolegije na više filozofsko-teoloških učilišta u Domovini i inozemstvu (Italija, Rumunjska).

Od 1996. do 2000. bio je uposlen i predavao na „Hrvatskim studijima – FFDI” Sveučilišta u Zagrebu, u zvanju višeg asistenta, odnosno docenta na Katedri dogmatske i fundamentalne teologije. Od 2000. g. uposlen je i predaje na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu kao docent (2000.), zatim izvanredni (2005.) i redoviti profesor (2010.) te kao redoviti profesor u trajnom zvanju (2016.). Od 2001.- 2005. bio je prodekan za organizaciju i područne studije na KBF-u, a od 2010.- 2012. prodekan za znanost. Pročelnik je Katedre za dogmatsku teologiju od 2000. g. te predstojnik znanstveno-istraživačkoga „Hrvatskoga mariološkog instituta“. Član je znanstveno-nastavnog vijeća KBF-a, Povjerenstva za poslijediplomski znanstveni studij KBF-a, te voditelj specijalizacije u dogmatskoj teologiji na KBF-u. Izabran je i imenovan članom Područnoga znanstvenog vijeća za humanističke znanosti (2009.-2014.; 2014.-2018).

Član je Stručnog povjerenstva Odbora za dodjelu državnih nagrada za znanost (za područje humanističkih znanosti). Također je redoviti član Pontificia Academia Mariana internationalis (Papinska međunarodna marijanska akademija) u Vatikanu.

Bio je voditelj znanstveno-istraživačkog projekta „Blažena Djevica Marija u franjevačkom propovjedništvu XVIII. st.“, te istraživač na projektu KBF-a „Filozofija i teologija (religija) u kontekstu znanstveno tehničke civilizacije“. Bio je voditelj (2014.-2018.) institucijskog projekta KBF-a “Franjevački velikani”, na kojemu i sada sudjeluje kao istraživač. Voditelj je institucijskog projekta KBF-a “Marija u suvremenoj kulturi” (od 2019.) Kao istraživač (od 2019.) sudjeluje na znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatskog katoličkog sveučilišta “Oproštenje i pomirenje. Utjecaj mimetičke teorije Renéa Girarda na oproštenje i pomirenje među žrtvama nasilja.” Objavio je dvanaest autorskih knjiga, uredio više zbornika radova sa znanstvenih skupova, objavio preko šezdeset znanstvenih članaka te više stručnih radova, mnogo recenzija knjiga i znanstvenih članaka, kao i znanstveno-istraživačkih projekata. Sudjelovao je i održao više pozvanih predavanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim simpozijima i skupovima te imao mnogo javnih tribina i predavanja. Bio je mentor studentima u izradi njihovih doktorskih disertacija (pet), više licencijatskih i oko osamdeset diplomskih radova. Aktivno se služi njemačkim i talijanskim jezikom, pasivno engleskim, starogrčkim i latinskim. Član je više znanstvenih, stručnih i etičkih društava, te znanstvenih instituta i društava znanstveno-istraživačkog profila. Predstojnik je Hrvatskoga mariološkog instituta KBF-a te redoviti član Pontificia Academia Mariana internationalis (Papinske međunarodne marijanske akademije) u Rimu.