Ime: Ivan

Prezime: Karlić

Titula: prof. dr. sc.

e-mail adresa: vanikar010@gmail.com; karlici@kbf.hr

Telefon/mobitel: + 385 1 390 92 08

Životopis: 

Ivan Karlić, redoviti profesor u trajnom zvanju, rođen je 1962. g. u Vinkovcima (Hrvatska). Osnovnu školu završio je u mjestu Vođinci (VK), od 1977. g. pohađao je Klasičnu gimnaziju (Interdijecezansku) u Zagrebu i maturirao 1981. g. Studij filozofije i teologije započeo je na KBF-u u Zagrebu (tri godine), a nastavio na Papinskom teološkom fakultetu (PFT) „Sv. Bonaventura” u Rimu, gdje je i diplomirao teologiju 1988. g. Iste godine upisao je poslijediplomski studij na istom fakultetu (specijalizacija: dogmatska teologija/kristologija) te postigao akademski stupanj magistra teoloških znanosti 1990. g. Tema licencijatskog rada bila mu je: „Speranza messianica in Is 7,14“ (Mesijanska nada u Iz 7,14). Ujesen 1992. upisao je doktorat na istom učilištu te stekao doktorat teoloških znanosti, obranivši 1995. g. doktorsku disertaciju pod naslovom: „Il Gesù della storia nella teologia di Jürgen Moltmann“ (Povijesni Isus u teologiji Jürgena Moltmanna; mentor prof. dr. sc. Giovanni Iammarrone; II. mentor: prof. dr. sc. Josef Imbach). Predavao je dogmatske kolegije na više filozofsko-teoloških učilišta u Domovini i inozemstvu (Italija, Rumunjska).

Od 2000. g. uposlen je i predaje na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu te na Filozofskom fakultetu DI u Zagrebu, najprije kao viši asistent (1996.), kao docent (2000.), zatim izvanredni (2005.) i redoviti profesor (2010.) te kao redoviti profesor u trajnom zvanju (2016.). Od 2001.-2005. bio je prodekan za organizaciju i područne studije na KBF-u, a od 2010.-2012. prodekan za znanost. Pročelnik je katedre za dogmatsku teologiju od 2000. g. te predstojnik znanstveno-istraživačkoga „Hrvatskoga mariološkog instituta“. Član je znanstveno-nastavnog vijeća KBF-a, Povjerenstva za poslijediplomski znanstveni studij KBF-a, te voditelj specijalizacije u dogmatskoj teologiji na KBF-u. Izabran je i imenovan članom Područnoga znanstvenog vijeća za humanističke znanosti (2009.-2014.; 2014.-2018).

Bio je voditelj znanstveno-istraživačkog projekta „Blažena Djevica Marija u franjevačkom propovjedništvu XVIII. st.“, te istraživač na projektu „Filozofija i teologija (religija) u kontekstu znanstveno tehničke civilizacije“. Objavio je deset autorskih knjiga, uredio više zbornika radova sa znanstvenih skupova, preko četrdeset znanstvenih članaka te više stručnih radova, mnogo recenzija knjiga i znanstvenih članaka. Sudjelovao je i održao više pozvanih predavanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim simpozijima i skupovima te imao mnogo javnih tribina i predavanja. Bio je mentor studentima u izradi njihovih doktorskih disertacija (pet), više licencijatskih i oko osamdeset diplomskih radova. Aktivno se služi njemačkim i talijanskim jezikom, pasivno engleskim, starogrčkim i latinskim. Član je više znanstvenih, stručnih i etičkih društava.

Nastava (razvrstano po studijskim smjerovima):

Kristologija, na Katehetskom institutu i na Institutu za teološku kulturu KBF-a
Kristologija, na KBF-u (filozofsko-teološki smjer)
– Eshatologija, na Institutu za teološku kulturu KBF-a
Hrvatski mariološki pisci 17. i 18. stoljeća (seminar)
Otajstva Kristova života (seminar)
Teološke teme i usmjerenja u XX st. (izborni kolegij)
Izabrana pitanja iz eshatologije (izborni kolegij)
Isusova smrt na križu: uzroci i posljedice, na poslijediplomskom studiju KBF-a

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi (knjige, časopisi):

Knjige:

 • Il Gesù della storia nella teologia di Jürgen Moltmann, Herder-MF, Roma, 1996.
 • Ti si Krist… Kristološki naglasci ususret trećem tisućljeću, Veritas, Zagreb, 1997.
 • Bogočovjek Isus Krist. Uvod u kristologiju, KS, Zagreb, 2001.
 • Ususret Bibliji. Kateheze za rad s biblijskom zajednicom, KS, Zagreb, 2003.
 • Franjevački tihi pregaoci o Kristu i Mariji, Veritas, Zagreb, 2009. 
 • „Vjerujem…“ Kateheze o katoličkoj vjeri, KS, Zagreb, 2013.
 • Bogočovjek Isus Krist. Uvod u kristologiju, KS, Zagreb, 2009. (drugo dopunjeno i popravljeno izdanje)
 • Sveti sakramenti. Susret s Isusom Kristom u sakramentima Crkve, KS – Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Zagreb, 2014.
 • Gospa Ilačka. Marijansko svetište na Vodici (koautor Tomislav Filić), Ilača, 2015.
 • Osluškujući Božju riječ… Homilije za godinu „B“, KS, Zagreb, 2017.

Znanstveni radovi (u posljednjih pet godina):

 • Hrvatska teologija 17. stoljeća (koautor Iva Mršić Felbar), u: P. KNEZOVIĆ (ur.), Zbornik o Rafaelu Levakoviću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Fra Rafael Levaković“ , Šibenik-Skradin-Visovac, 14.-16. svibnja 2009., Hrvatski studiji, Zagreb, 2010., str. 33-46.
 • Isus Krist u nekim nekršćanskim religijama, u: Ž. TANJIĆ-T. KOVAČ-B. MURIĆ (ur.), Teologijom svjedočiti i naviještati. Zbornik radova u čast profesoru emeritusu Tomislavu Ivančiću, KS, Zagreb, 2010., str. 723-738.
 • Identitet i dijalog u suvremenom europskom kontekstu. Doprinos kršćanstva suživotu u europskom kulturalnom i religijskom pluralizmu, u: Filozofska istraživanja 31 (2011.), sv. 4, str. 751-764.
 • Fra Pio Grgur Milesi (1680.-1769.) (koautor Valerija Kovač), u: KNEZOVIĆ – M. JERKOVIĆ (ur.), Zbornik o Mati Zoričiću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća“, Skradin, 19.-21. svibnja 2011., Hrvatski studiji, Zagreb, 2012., str. 307-324.
 • Ilača kao marijansko svetište (koautor Tomislav Filić), u: V. KOŠIĆ (ur.), Ukazanja Blažene Djevice Marije. Između povijesti, vjere i teologije. Zbornik radova XXII. međunarodnoga mariološko-marijanskog kongresa, Lurd, 4.-8. rujna 2008., KS, Zagreb, 2013., str. 189-223.
 • Vjera između rizika i sigurnosti, u: LJ. MARAČIĆ (ur.), Gospodin mi dade vjeru. Zbornik radova Trećega pastoralnog kolokviju, Zagreb, 27.-28. VI. 2013., Zagreb, 2014., str. 65-82.
 • Neki naglasci odnosa između Crkve i politike u svjetlu koncilske i postkoncilske teološke misli kao kritika i korektiv (koautor Tomislav Smiljanić), u: Nova prisutnost 12 (2014.) 1, 23-36.
 • Teološke teme u djelu Istina katolicsanska fra Antuna Bačića ( koautor Danijel Patafta), u: P. KNEZOVIĆ – M. JERKOVIĆ (ur.), Zbornik o Emeriku Paviću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa: „Emerik Pavić i franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj“, Osijek, 23.-25. svibnja 2013., Hrvatski studiji, Zagreb, 2014., str. 303-322.
 • Elementi franjevačke kristologije u propovijedima fra Stipana Margitića (koautor Milan GELO), u: P. KNEZOVIĆ (ur.), Zbornik o Stipanu Margitiću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa: „Fra Stipan Margitić i Bosna Srebrena (1650.-1750.)“, Sarajevo, 22.-24. V. 2014., Hrvatski studiji, Zagreb, 2015., str. 51-65.
 • Kristocentričnost Koncila, u: T. MATULIĆ i dr. (ur.), 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila (1962.-1965.). Zbornik radova s Međunarodnoga teološkog simpozija „50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila (1962.-1965.)“, Zagreb, 15.-17. XI. 2012., KBF-KS-GK, Zagreb, 2015., 85-103.
 • Redovništvo kao eshatološki znak i proročki glas danas, u: Služba Božja 55 (2015.) br. 3-4, str. 337-353.
 • Od „filozofske teologije“ do kršćanskoga filozofsko-teološkog učenja, u: Josip OSLIĆ – Alojz ČUBELIĆ – Nenad MALOVIĆ (ur.), Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije. Zbornik radova, KBF-KS, Zagreb, 2016., str. 205-229.
  Sveukupna znanstvena djelatnost može se vidjeti na linku Hrvatske znanstvene bibliografije:  https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=226990