U petak  9. prosinca 2016. godine s početkom u 12.15 sati održat će se javna obrana pisanoga licencijatskog rada Ekumenska dimenzija lika i djela prof. dr. Josipa Turčinovića Jelice Marković, pred Povjerenstvom za obranu licencijatskoga rada u sastavu: prof. dr. sc. Petar Bašić, predsjednik; prof. dr. sc. Anton Tamarut, član; izv. prof. dr. sc. Juro Zečević Božić, mentor-član.

Povjerenstvo za obranu licencijatskoga rada imenovano je na II. redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 25. studenoga 2016. godine pod točkom V/2 Dnevnoga reda.

PLAKAT