, , , ,

Natječaj za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču u 2019.

U sklopu partnerske razmjene dogovorene između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Beču (Universität Wien, www.univie.ac.at) pozivaju se doktorandi i postdoktorandi Sveučilišta u Zagrebu (kojima nije isteklo više od 7 godina od stjecanja doktorske titule) da se prijave na natječaj za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču.

Prije podnošenja prijave kandidati trebaju dogovoriti suradnju i boravak tijekom potencijalnog istraživačkog boravka s mentorom na Sveučilištu u Beču. Dogovoreni boravak mora započeti najkasnije do 1. studenoga 2019.

Tekst natječaja pronaći ćete na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-financiranje-jednomjesecnog-istrazivackog-boravka-na-sveucilistu-u-becu-u-2019/

, ,

Javna obrana teme doktorskoga rada Ratka Podvorca, mag. theol. pred Povjerenstvom

U utorak, 27. studenoga 2018. godine s početkom u 10.30 sati u dvorani VI (soba 208) održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Rađanje Boga u duši: metafizika čovjeka u njemačkim propovijedima Meistera Eckharta (1260-1328) Ratka Podvorca, mag. theol. pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nenad Malović, predsjednik; prof. dr. sc. Ivan Šestak, vanjski član i izv. prof. dr. sc. Danijel Tolvajčić, predloženi mentor-član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na I. redovitoj sjednici 26. listopada 2018. godine pod točkom V/2 Dnevnoga reda.

PLAKAT

,

Raspored predavanja Licencijatskoga i doktorskog studija teologije 23. studenoga 2018.

Raspored predavanja Licencijatskoga i doktorskog studija teologije 23. studenoga 2018.

, ,

Javna obrana pisanoga doktorskog rada lic. theol. Jasne s. Kriste Mijatović pred Povjerenstvom

U ponedjeljak, 26. studenoga 2018. godine, s početkom u 12.15 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se javna obrana pisanoga doktorskog rada Razumijevanje i ostvarivanje poslanja kod redovnica u Hrvatskoj danas lic. theol. Jasne s. Kriste Mijatović pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina Mandarić, predsjednica; izv. prof. dr. sc. Ana s. Thea Filipović, mentorica-članica i prof. dr. sc. Josip Burušić, vanjski član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na I. redovitoj sjednici održanoj dana 26. listopada 2018. godine.

PLAKAT

Rezultati kvalifikacijskog postupka za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije u akad. god. 2018./2019.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta (KBF) Sveučilišta u Zagrebu 26. listopada 2018. godine potvrdilo je Izvješće povjerenstva za konzultacijske razgovore s pristupnicima za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2018./2019. prema kojem su pravo upisa stekli:

 1. Tea Cujzek (pripremna godina)
 2. Anita Glavaš
 3. Igor Jakobfi
 4. Ivan Pleše
 5. Tomislav Šegina
 6. Silvestar Štefović

 

Pravo uvjetnog upisan na Licencijatski i doktorski studij teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu stekli su:

 1. Martina Marijanović
 2. Augustin Papak
 3. Blaška Riosa
 4. Marijan Vidović

 

Upisi u I. i više godine studija na Licencijatskom i doktorskom studiju teologije za akademsku godinu 2018./2019. bit će od 12. do 16. studenoga 2018. godine od 8,30 – 15,30 sati u referadi poslijediplomskog studija, II. kat, soba 204, Vlaška 38.

, ,

Javna obrana pisanoga doktorskoga rada mr. sc. Tvrtka Beusa pred Povjerenstvom

U četvrtak, 25. listopada 2018. godine, s početkom u 13.00 sati u dvorani II (soba 202) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se javna obrana pisanoga doktorskog rada Mistagogija u župnoj katehezi adolescenata mr. sc. Tvrtka Beusa pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ana s. Thea Filipović, predsjednica; izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin, mentor-vanjski član, doc. dr. sc. Denis Barić, član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na XI. redovitoj sjednici održanoj dana 21. rujna 2018. godine.

Plakat

, , ,

Natječaj za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2018./2019.

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Sveučilišta u Zagrebu

raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na Licencijatski i doktorski studij teologije

u akademskoj godini 2018./2019.

iz područja humanističkih znanosti, polja teologije

 

Doktorski studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu traje 6 semestara (180 ECTS). Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora humanističkih znanosti, polje teologija. Licencijatski studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu traje 4 semestara (120 ECTS). Završetkom studija stječe se na kanonskom (crkvenom) području akademski stupanj licencijata teoloških znanosti.

Studenti upisuju jedan od ponuđenih modula:

 • Suvremene perspektive odnosa filozofije i teologije (filozofija)
 • Koncilska istraživanja i obnova Crkve (fundamentalna teologija)
 • Sustavna teologija pred znakovima vremena (dogmatska teologija)
 • Etičko-moralna i društvena relevantnost teologije i Crkve (moralna teologija)
 • Ekumenski i međureligijski dijalog (ekumenska teologija)
 • Suvremeni pastoralni izazovi između teorije i prakse (pastoralna teologija)
 • Crkva i teologija tijekom povijesti (crkvena povijest)

Broj slobodnih mjesta: 15

Školarina: Studenti poslijediplomskog studija plaćaju školarinu. Za jednu godinu studija školarina iznosi 15.000,00 kn.

Održavanje nastave: Nastava započinje u studenomu (zimski semestar) i u ožujku (ljetni semestar). Nastava se ostvaruje u šest (6) studijskih susreta po semestru.

Uvjeti za upis: Upisati se može kandidat koji je završio integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij Religiozne pedagogije i katehetike ili diplomski Teološko-katehetski studij. Na studij se može upisati i licenc (lic. theol.), odnosno magistar (mr. sc.) teologije.

Svi kandidati prilažu:

 • molbu – obrazac za prijavu (preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 • diplomu završenog studija
 • domovnicu
 • potvrdu o suglasnosti poslodavca, ako je pristupnik/pristupnica u radnom odnosu
 • nihil obstat mjerodavnog ordinarija ili poglavara
 • kandidati kojima hrvatski jezik nije materinski moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika.

 

Uvjeti upisa za kandidate koji žele postići akademski stupanj licencijata (4 semestra/120 ECTS):

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski)
 3. dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika
 4. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad
 5. prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 6. dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine (za kandidate s diplomom Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija).

 

Uvjeti upisa za kandidate koji žele postići akademski stupanj doktorata (6 semestara/180 ECTS):

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski; najkasnije do upisa u 5. semestar doktorand mora dostaviti potvrdu o poznavanju drugog stranog jezika na razini B1)
 3. dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika
 4. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad
 5. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio seminarski rad (ne može biti isti profesor kod kojega je izrađen diplomski rad)
 6. prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 7. dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine (za kandidate s diplomom Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija).

 

Uvjeti upisa u treću godinu doktorskog studija za kandidate sa stečenim akademskim stupnjem magistra teoloških znanosti, odnosno licencijata teologije (2 semestra/60 ECTS):

 1. prosjek ocjena najmanje 4,0
 2. ocjena magistarskoga/licencijatskoga rada barem vrlo dobar (4)
 3. naslov i opis teme doktorskoga rada (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 4. suglasnost i mišljenje mogućeg mentora (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta).

 

Uvjeti upisa u pripremnu godinu za kandidate s diplomom integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Religiozne pedagogije i katehetike ili diplomskog Teološko-katehetskog studija:

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad.

 

Studenti koji su završili studij izvan Republike Hrvatske za upis na studij Licencijatskog i doktorskog studija teologije na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dužni su priložiti Rješenje o priznanju diplome Povjerenstva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.

Natječaj je otvoren od 17. rujna 2018. godine i traje 30 dana.

Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavlja se u Dekanatu KBF-a. O vremenu i terminu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

 Detaljne informacije o poslijediplomskom studiju mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomski studij, Zagreb, Vlaška 38, 2. kat, soba 204, tel. (01) 48 90 410, od ponedjeljka do petka od 9.30 do 15:30 sati, na web adresi https://www.kbf.unizg.hr/studenti-i-studiranje/poslijediplomski-studij/opis-studija/

ili putem e-pošte: poslijediplomski@kbf.hr.

Prijave se šalju poštom ili donose osobno u sobu 204 od 09.30 do 15.30 h, u roku iz Natječaja svakim radnim danom na adresu:

 Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

(Natječaj za upis na Poslijediplomski studij)

Vlaška 38, 10001 ZAGREB

OBRASCI:

Molba – obrazac za prijavu

Prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project

Naslov i opis teme doktorskoga rada

Suglasnost i mišljenje mogućeg mentora

, ,

Javna obrana pisanoga doktorskog rada lic. theol. Dejana Turze pred Povjerenstvom

U srijedu, 18. srpnja 2018. godine, s početkom u 12.00 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se javna obrana pisanoga doktorskog rada Katolički svetci, blaženici i sluge Božje Boke kotorske u suvremenom ekumenskom kontekstu lic. theol. Dejana Turze pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Petar Bašić, predsjednik; prof. dr. sc. Ante Mateljan, vanjski član, prof. dr. sc. Juro Zečević-Božić, mentor-član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na X. redovitoj sjednici održanoj dana 13. srpnja 2018. godine.

Plakat

, ,

Javna obrana teme doktorskoga rada Kristine Vujice, mag. theol. pred Povjerenstvom

U srijedu, 27. lipnja 2018. godine s početkom u 12.00 sati u dvorani VI (soba 208) održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Teološko-kritičko tumačenje duhovnog ateizma Andréa Comte-Sponvillea Kristine Vujice, mag. theol. pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Kovač, predsjednik; prof. dr. sc. Željko Tanjić, predloženi mentor-vanjski član, izv. prof. dr. sc. Nenad Malović, član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na VII. redovitoj sjednici 25. svibnja 2018. godine pod točkom V/3 Dnevnoga reda.

PLAKAT

, ,

Obavijest o održavanju doktorske radionice na Licencijatskom i doktorskom studiju teologije

Na doktorskoj radionici 7. i 8. lipnja 2018. godine sudjelovat će studenti I., II. i III. godine studija i njihovi studijski savjetnici/mentori sa zadaćom predstaviti rezultate svojih dosadašnjih istraživanja vezanih uz temu licencijatskog/doktorskoga rada u 15 minuta.

Radionica:

7. lipnja 2018. godine: 14,00 – 17,25 sati, dvorana VI (II kat, soba 208)

8. lipnja 2018. godine: 14,00 – 16,55 sati, dvorana VI (II kat, soba 208)

 

Svi nastavnici i nastavnice, te studenti i studentice svih smjerova Katoličkoga bogoslovnog fakulteta slobodno mogu prisustvovati radionici.

Raspored – doktorska radionica