U četvrtak 30. lipnja 2016. godine u 13.00 sati lic. theol. Tomislav Smiljanić branit će temu doktorskoga rada Nauk Drugoga vatikanskog koncila o kristocentričnosti i njegova recepcija u postkoncilskoj obnovi moralne teologije pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Baloban, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, vanjski član; prof. dr. sc. Tonči Matulić, predloženi mentor-član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za obranu teme doktorskoga rada na VIII. redovitoj sjednici održanoj dana 27. svibnja 2016. godine pod točkom V/2 Dnevnoga reda.