Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 12. lipnja 2019.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
z a  i z b o r

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaju I. vrste – rukovoditelj odjela u središnjom uredu interni naziv: Glavni tajnik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci, mjesto rada u Zagrebu.

2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaju I. vrste – rukovoditelj odjela u područnoj službi interni naziv: rukovoditelj Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci, mjesto rada u Zagrebu.

3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaju I. vrste – rukovoditelj odjela u područnoj službi interni naziv: rukovoditelj Službe računovodstva i financija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci, mjesto rada u Zagrebu.

4. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaju I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u područnoj službi interni naziv: voditelj knjižnice na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci, mjesto rada u Zagrebu.

5. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaju I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: Tajnik Fakulteta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci, mjesto rada u Zagrebu.

6. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaju I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica interni naziv: tajnik Filozofsko-teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci, mjesto rada u Zagrebu.

7. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – tajnik ustanove interni naziv: tajnik Instituta za crkvenu glazbu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci, mjesto rada u Zagrebu.

8. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik interni naziv: viši referent za studentska pitanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci, mjesto rada u Zagrebu.

9. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaju II. vrste – voditelj odsjeka, interni naziv: tajnik Instituta za teološku kulturu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca, mjesto rada u Zagrebu

10. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaju III. vrste – voditelj odsjeka, interni naziv: voditelj prijemno – otpremnog ureda i ureda nabave na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 2 mjeseca, mjesto rada u Zagrebu

11. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto namještenik III. vrste – radna mjesta III. vrste interni naziv: portir na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neo1dređeno vrijeme, uz probni rad od 2 mjeseca, mjesto rada u Zagrebu.

Uvjeti:

za pristupnike za radno mjesto pod točkom
1. VSS – magistar/magistra prava – završen diplomski/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili završen studij kanonskog prava, 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računalu (MS Office paket), znanje engleskog jezika. Prednost imaju kandidati koji poznaju propise iz područja znanosti i visokog obrazovanja te propise kanonskog prava.
2. VSS – magistar/magistra prava – završen diplomski/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računalu (MS Office paket), znanje engleskog jezika. Prednost imaju kandidati koji poznaju propise iz područja znanosti i visokog obrazovanja te propise kanonskog prava, imaju iskustvo i raspolažu znanjem za samostalni rad u REG ZAP-u i aplikaciji e-Lana, te za samostalno administrativno vođenje/praćenje postupaka izbora u znanstveno-nastavna i znanstvena zvanja
3. VSS – magistar/magistra ekonomije – završen diplomski/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije, 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računalu (MS Office paket), znanje engleskog jezika. Prednost imaju kandidati koji poznaju propise iz područja znanosti i visokog obrazovanja, propise o javnoj nabavi, imaju iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja na istim ili sličnim poslovima, imaju iskustvo rada u proračunskom računovodstvu, u sustavu COP-a, REG ZAP-u i E-poreznoj, iskustvo rada u neprofitnom računovodstvu te u računovodstvenom programu LC.
4. VSS – završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema ili završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema te stečenih 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja, 3 godine iskustva rada u knjižnici na istim ili sličnim poslovima, položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara. Prednost imaju kandidati koji su završili Katolički bogoslovni fakultet.
5. VSS – magistar/magistra struke – završen diplomski/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera, 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računalu (MS Office paket), znanje engleskog jezika. Prednost imaju kandidati koji poznaju rad Crkvenih institucija i korespondenciju prema kanonskom pravu.
6. VSS – magistar/magistra struke – završen diplomski/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera, 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računalu (MS Office paket), znanje engleskog jezika. Prednost imaju kandidati koji poznaju metodologiju rada za izvedbeni plan studija, imaju iskustvo praktične primjene ISVU aplikacije te druge sveučilišne evidencije.
7. VSS – magistar/magistra struke – završen diplomski/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računalu (MS Office paket), znanje engleskog jezika. Prednost imaju kandidati koji poznaju metodologiju rada za izvedbeni plan studija (crkvena glazba), poznaju i imaju iskustvo praktične primjene ISVU aplikacije te druge sveučilišne evidencije.
8. VSS – magistar/magistra struke – završen diplomski/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računalu (MS Office paket), znanje engleskog jezika. Prednost imaju kandidati koji imaju napredno poznavanje rada na računalu, poznaju metodologiju rada za izvedbeni plan studija, poznaju i imaju iskustvo praktične primjene ISVU i ISSP aplikacije te druge sveučilišne evidencije, te poznaju i imaju iskustvo u praktičnoj primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka.
9. VŠS – stručni/a prvostupnik/prvostupnica ili sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica – završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računalu (MS Office paket), poznavanje engleskog jezika. Prednost imaju kandidati koji poznaju metodologiju rada za izvedbeni plan studija, imaju iskustvo praktične primjene ISVU aplikacije te druge sveučilišne evidencije.
10. SSS – završena srednja škola; 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računalu (MS Office paket). Prednost imaju kandidati koji poznaju crkvenu administraciju, imaju iskustvo i samostalnost rada u vođenju urudžbenog zapisnika te poznaju i imaju iskustvo rada s arhivskom građom.
11. SSS – srednja stručna sprema.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

životopis, presliku osobne iskaznice, izvornik krsnog lista, ovjerenu presliku diplome (druge odgovarajuće isprave) kojom dokazuje gore traženu stručnu spremu (pristupnici pod točkom od jedan do devet), ovjerenu presliku završne svjedodžbe ili svjedodžbe s državne mature kojom dokazuje gore traženu stručnu spremu (pristupnici pod točkom deset i jedanaest), presliku potvrde o položenom ispitu (pristupnici po točkom jedan, dva i četiri), izvornik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje radni staž (elektronički zapis o radnom stažu HZMO-a), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (za pristupnike pod točkom od jedan do deset), izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv pristupnika prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

U prijavi na natječaj potrebno naznačiti redni broj i točan naziv radnog mjesta na koji se pristupnik prijavljuje.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br., 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17). (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. Svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet

Zagreb, Vlaška 38