Natječaj – radna mjesta I. vrste u znanstveno – nastavnom zvanju redovitog profesora

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 8. srpnja 2016. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

jednog izvršitelja (m/ž)  na radno mjesto I. vrste u znanstveno – nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i znanstvenog polja teologije na Katedri moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

jednog izvršitelja (m/ž)  na radno mjesto I. vrste u znanstveno – nastavnom zvanju redovitog profesora (I. izbor) iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i znanstvenog polja teologije na Katedri religiozne pedagogije i katehetike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

Svi pristupnici za izbor su osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15) i uvjeta propisanih Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br: 106/06), dužni ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Pristupnici za izbor pod točkom 2. dodatno su dužni ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br: 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 38/11).

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis (najviše jedna kartica potpisanog teksta),
– “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate),
– presliku dokaza o državljanstvu,
– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani;
– presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ preslika rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
– presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu,
– presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,
– izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor,
– izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega,
– potvrda o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada – ocjena studentske ankete
– dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje,
– tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji, i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor u odgovarajuće zvanje prema natječaju,
– objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje iz natječaja (posebno ih izdvojiti od ostalih eventualno priloženih radova) ili priložiti odluku Matičnog odbora o provedenom izboru u znanstveno zvanje (za pristupnike pod točkom 2.)

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u u 2 primjerka).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”.
O rezultatima natječaja pristupnici će bit izvješteni u zakonskom roku.

Sveučilište u Zagrebu
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
Zagreb, Vlaška 38