Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 27. svibnja 2016. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

z a    i z b o r

1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na novo radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju – docent, u umjetničkom području, polje glazbena umjetnost, na Katedri za liturgiku Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

2. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju teologije, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom na Katedri Svetog pisma Starog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uvjeti:

Svi pristupnici za izbor su osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15), dužni ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnici pod točkom 1. su dužni ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u umjetnička zvanja (NN br: 131/08 i 86/10), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti (NN br: 106/06).

Prijavi na natječaj pod točkom 1. potrebno je priložiti:

– životopis,

– presliku dokaza o državljanstvu,

– ovjerenu presliku dokaza o stečenoj VSS stručnoj spremi iz muzičke umjetnosti

– izvješće o dosadašnjoj nastavnoj, umjetničkoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu

   i izvan njega

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike

  koji su strani državljani;

– dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne

  djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području

  umjetnosti

– dokaze o ispunjavanju uvjeta prema Pravilniku o uvjetima za izbor u umjetničko-

  nastavna zvanja

– presliku dokaza o radnom iskustvu na visokom učilištu,

– presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu,

Prijavi na natječaj pod točkom 2. potrebno je priložiti:

– životopis,

– “nihil obstat” svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate),

– presliku dokaza o državljanstvu,

– ovjerenu presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije/ ovjerena preslika rješenja o priznanju istog za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

– izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor,

– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani;

– presliku dokaza o sudjelovanju u provođenju nastave na visokom učilištu,

– izvješće o dosadašnjoj istraživačkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega,

– poželjno je dostaviti popis dosadašnjih izrađenih i objavljenih radova

Prijave na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni u zakonskom roku.

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38