Senat Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 6. sjednici održanoj 18. veljače 2020. donio 
Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akad. god. 2019./2020.

Prijave na Natječaj počinju 19. veljače 2020. i traju do 11. ožujka 2020. do 24 sata.
Obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu uz pomoć elektroničkog identiteta (AAI).

Molimo studente da pažljivo pročitaju tekst Natječaja i provjere zadovoljavaju li kriterije u kategoriji za koju se prijavljuju (prijava je moguća samo u jednoj kategoriji).

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu će, nakon što razmotri sve pristigle prijave, utvrditi popis kandidata koji ispunjavaju uvjete i kriterije Natječaja te sastaviti privremenu rang-listu kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju te istu objaviti na mrežnoj stranici Sveučilišta.

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju, mogu u roku tri dana od dana objave privremene rang-liste na mrežnoj stranici Sveučilišta podnijeti Povjerenstvu za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu pisani prigovor elektroničkim putem na adresu: stipendije@unizg.hr.

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti putem elektroničke pošte na e-mail adresu: stipendije@unizg.hr ili telefonskim putem na broj: 01/4564-271 i 01/4698-112.

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (za kandidate u D kategoriji)