Natječaj za jednog izvršitelja (m/ž) u naslovno nastavno zvanje predavača, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Filologija, znanstvenoj grani: Germanistika Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 28. veljače 2020. godine

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

 za  i z b o r

 

 • jednog izvršitelja (m/ž) u naslovno nastavno zvanje predavača, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Filologija, znanstvenoj grani: Germanistika, Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za kolegije Njemački jezik 1 i 2, Njemački jezik za teologe 1 te Njemački jezik za teologe 2.

Uvjeti:

Svi pristupnici za izbor su osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15, 131/17) i uvjeta propisanih Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN br: 13/12), dužni ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis (jedna kartica teksta, potpisan);
 • preslika dokaza o državljanstvu;
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma napredne razine za pristupnike koji su strani državljani;
 • ovjerenu presliku dokaza o stečenoj visokoj stručnoj spremi (magistar/magistra), a za pristupnike koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu obavezna ovjerena preslika rješenja o priznanju;
 • dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na visokom učilištu;
 • izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor;
 • izvješće o dosadašnjoj nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega;
 • potvrda o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada – ocjena studentske ankete;
 • popis radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
 • ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je predati: svu dokumentaciju, zajedno s radovima,  u četiri istovjetna primjerka, kao i pisanu dokumentaciju (word format) i radove (pdf format) u elektroničkom obliku (na CD-u) u dva primjerka.

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te, ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju, dostaviti dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17). (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Fakulteta s naznakom “za natječaj”. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izvješteni na isti način u istom roku.

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

 Zagreb, Vlaška 38, p. p. 432