KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Sveučilišta u Zagrebu

raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na Licencijatski i doktorski studij teologije

u akademskoj godini 2018./2019.

iz područja humanističkih znanosti, polja teologije

 

Doktorski studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu traje 6 semestara (180 ECTS). Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora humanističkih znanosti, polje teologija. Licencijatski studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu traje 4 semestara (120 ECTS). Završetkom studija stječe se na kanonskom (crkvenom) području akademski stupanj licencijata teoloških znanosti.

Studenti upisuju jedan od ponuđenih modula:

 • Suvremene perspektive odnosa filozofije i teologije (filozofija)
 • Koncilska istraživanja i obnova Crkve (fundamentalna teologija)
 • Sustavna teologija pred znakovima vremena (dogmatska teologija)
 • Etičko-moralna i društvena relevantnost teologije i Crkve (moralna teologija)
 • Ekumenski i međureligijski dijalog (ekumenska teologija)
 • Suvremeni pastoralni izazovi između teorije i prakse (pastoralna teologija)
 • Crkva i teologija tijekom povijesti (crkvena povijest)

Broj slobodnih mjesta: 15

Školarina: Studenti poslijediplomskog studija plaćaju školarinu. Za jednu godinu studija školarina iznosi 15.000,00 kn.

Održavanje nastave: Nastava započinje u studenomu (zimski semestar) i u ožujku (ljetni semestar). Nastava se ostvaruje u šest (6) studijskih susreta po semestru.

Uvjeti za upis: Upisati se može kandidat koji je završio integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij Religiozne pedagogije i katehetike ili diplomski Teološko-katehetski studij. Na studij se može upisati i licenc (lic. theol.), odnosno magistar (mr. sc.) teologije.

Svi kandidati prilažu:

 • molbu – obrazac za prijavu (preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 • diplomu završenog studija
 • domovnicu
 • potvrdu o suglasnosti poslodavca, ako je pristupnik/pristupnica u radnom odnosu
 • nihil obstat mjerodavnog ordinarija ili poglavara
 • kandidati kojima hrvatski jezik nije materinski moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika.

 

Uvjeti upisa za kandidate koji žele postići akademski stupanj licencijata (4 semestra/120 ECTS):

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski)
 3. dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika
 4. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad
 5. prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 6. dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine (za kandidate s diplomom Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija).

 

Uvjeti upisa za kandidate koji žele postići akademski stupanj doktorata (6 semestara/180 ECTS):

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski; najkasnije do upisa u 5. semestar doktorand mora dostaviti potvrdu o poznavanju drugog stranog jezika na razini B1)
 3. dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika
 4. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad
 5. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio seminarski rad (ne može biti isti profesor kod kojega je izrađen diplomski rad)
 6. prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 7. dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine (za kandidate s diplomom Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija).

 

Uvjeti upisa u treću godinu doktorskog studija za kandidate sa stečenim akademskim stupnjem magistra teoloških znanosti, odnosno licencijata teologije (2 semestra/60 ECTS):

 1. prosjek ocjena najmanje 4,0
 2. ocjena magistarskoga/licencijatskoga rada barem vrlo dobar (4)
 3. naslov i opis teme doktorskoga rada (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 4. suglasnost i mišljenje mogućeg mentora (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta).

 

Uvjeti upisa u pripremnu godinu za kandidate s diplomom integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Religiozne pedagogije i katehetike ili diplomskog Teološko-katehetskog studija:

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad.

 

Studenti koji su završili studij izvan Republike Hrvatske za upis na studij Licencijatskog i doktorskog studija teologije na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dužni su priložiti Rješenje o priznanju diplome Povjerenstva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.

Natječaj je otvoren od 17. rujna 2018. godine i traje 30 dana.

Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavlja se u Dekanatu KBF-a. O vremenu i terminu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

 Detaljne informacije o poslijediplomskom studiju mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomski studij, Zagreb, Vlaška 38, 2. kat, soba 204, tel. (01) 48 90 410, od ponedjeljka do petka od 9.30 do 15:30 sati, na web adresi https://www.kbf.unizg.hr/studenti-i-studiranje/poslijediplomski-studij/opis-studija/

ili putem e-pošte: poslijediplomski@kbf.hr.

Prijave se šalju poštom ili donose osobno u sobu 204 od 09.30 do 15.30 h, u roku iz Natječaja svakim radnim danom na adresu:

 Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

(Natječaj za upis na Poslijediplomski studij)

Vlaška 38, 10001 ZAGREB

OBRASCI:

Molba – obrazac za prijavu

Prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project

Naslov i opis teme doktorskoga rada

Suglasnost i mišljenje mogućeg mentora