Na temelju članka 23. § 3. točke 17. Statuta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Fakultet) i dopisa ministra znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Radovana Fuchsa, od 5. siječnja 2021. (KLASA: 602-01/21-06/00001; URBROJ: 533-04-21-0001) donosim

 

ODLUKU

o oslobađanju školarina za studentice i studente Fakulteta

iz potresom zahvaćenih područja, za akad. god. 2020./2021.

I.

Studentice i studenti Fakulteta iz potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine zahvaćenih područja (Sisačko-moslavačka županija te dijelovi Karlovačke i Zagrebačke županije) u akad. god. 2020./2021. oslobađaju se plaćanja školarine.

II.

Studentice i studenti Fakulteta iz točke I. ove odluke, smatraju li da ostvaruju pravo po navedenoj osnovi, dužni su podnijeti molbu za oslobođenje od plaćanja školarine u akad. god. 2020./2021. (na propisanom obrascu opće molbe dostupnom na mrežnoj stranici Fakulteta: https://www.kbf.unizg.hr/studenti-i-studiranje/preddiplomski-i-diplomski-studij/obrasci/ ).

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

V. d. dekana Fakulteta

 

    Prof. dr. sc. Mario Cifrak