Ime:  Ana

Prezime:  Biočić

Titula: doc. dr. sc.

e-mail adresa:  anabiocic.1@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 1 4890 423

CROSBI: Ana Biočić

Google Scholar

Životopis:

Rođena je 15. srpnja 1983. godine u Zagrebu.

Osnovnu školu pohađala je od 1990. do 1998. godine u Zagrebu, a od 1998. do 2002. Gimnaziju Lucijana Vranjanina (program jezične gimnazije).

Godine 2002. upisala je dvopredmetni studij kroatologije i povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2007. godine diplomirala s temom Razvoj preporodnih ideja u Dubrovniku tijekom prve polovice 19. stoljeća te stekla stručni naziv diplomirani kroatolog i profesor povijesti.

Upisala je poslijediplomski znanstveni studij povijesti 2008. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijesti, znanstvene grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest stekla je 2014. godine obranivši, s konačnom ocjenom izvrstan (5), doktorski rad naslovljen Djelovanje katoličkih svećenika u sazivu Sabora Trojedne kraljevine od 1868. do 1871. godine.

U radni odnos na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stupila je 1. svibnja 2008. godine u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u svojstvu znanstvenog novaka. Sudjelovala je na znanstveno-istraživačkom projektu poslodavca pod nazivom Strossmayerov europeizam u politici i umjetnosti (šifra projekta 203-2032635-0568), u svojstvu znanstvenog novaka, a pod vodstvom glavnog istraživača projekta izv. prof. dr. sc. Slavka Sliškovića.

Bila je voditeljica dva institucijska projekta na fakultetu u razdoblju od 2015. do 2020. (Djelovanje katoličkih svećenika u životu Hrvatske u 19. i 20. stoljeću i Katolički svećenici rektori Sveučilišta u Zagrebu). Od 2020. voditeljica je projekta Religion and Sceince – Priests as University Professors and Rectors koji financiraju John Templeton Foundation i Ian Ramsey Centre for Science and Religion pri Oxford University. 

Od 2008. godine sudjeluje u organizaciji nastave na Katedri crkvene povijesti te izvodi izborni kolegij Izabrana pitanja crkvene povijesti i seminare, od 2015. godine predaje obvezni kolegij Povijest Crkve u Hrvata, a od 2016. godine sudjeluje u organizaciji nastave na Licencijatskom i doktorskom studiju teologije.

2015. godine izabrana je u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, a 2018. godine u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta na Katedri crkvene povijesti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članica je uredništva časopisa za crkvenu povijest Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Croatica christiana periodica od 2011. godine, a izvršna urednica od 2018. godine. Članica je American Catholic Histroical Association od 2019. godine.

Profesionalni interesti su joj crkvena povijest, poglavito 19. stoljeća. Objavila je više članaka, nekoliko desetaka prikaza te sudjelovala u više domaćih i inozemnih konferencija te kongresa. Aktivno se služi engleskim, a pasivno njemačkim jezikom.

Nastava:

 • Obvezni kolegij Povijest Crkve u Hrvata – Intergrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij, Preddiplomski studij Teološko-religijskih znanosti
 • Obvezni kolegij Praksa u muzejima – Diplomski studij Teološko-religijskih znanosti
 • Obvezni kolegij – Praksa u arhivima i knjižnicama – Diplomski studij Teološko-religijskih znanosti
 • Izborni kolegij Hrvatska crkvena povijest 19. stoljeća u svijetlu arhivskih izvora – Integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij, Preddiplomski studij Teološko-religijskih znanosti
 • Izborni kolegij Materijalna i nematerijalna kulturna baština Katoličke crkve – Diplomski studij Teološko-religijskih znanosti
 • Izborni kolegij Izabrana pitanja crkvene povijesti – Filozofsko-teološki studij, Studij Teološko-religijskih znanosti
 • Seminar Katoliči svećenici zastupnici u Hrvatskom saboru – Integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij, Preddiplomski i diplomski studij Teološko-religijskih znanosti
 • Kolegij Crkva između “Države Božje” i “države ljudske” – Poslijediplomski studij, modul Crkva i teologija tijekom povijesti
 • Kolegij Crkvena historiografija – Poslijediplomski studij, modul Crkva i teologija tijekom povijesti

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

 1. Svećenici u politici. Djelovanje katoličkih svećenika u Hrvatskom saboru 1868.-1871., Zagreb, 2018.
 2. Profesori Katoličkoga bogoslovnog fakulteta rektori Sveučilišta u Zagrebu / Professors of the Catholic Faculty of Theology as Rectors of the University of Zagreb, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2020. (koautorstvo: Slavko Slišković)
 3. Fra Petar Glavaš i Orjuna u Tučepima (1921. – 1927.), u: Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 36 (2012.) 69, str. 85-103 (koautorstvo: Ivan Hrstić)
 4. Sadržaj časopisa Croatica christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 1–70 (1977.–2012.), u: Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 37 (2013.) 71, str. 213-310
 5. Knjižica zagonetki fra Bernardina Mayora. Povijesni kontekst, u: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 32 (2014.), str. 148-170
 6. Svećenik, intelektualac i rektor Sveučilišta Anton Franki (1844. – 1908.) – disciplinski ili politički proces?, u: Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 39 (2015.) 75, str. 121-138
 7. Saborski rad katoličkih svećenika u drugoj polovici 19. stoljeća – primjer Stjepana Vukovića (1813. – 1871.), u: Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 39 (2015.) 76, str. 129-152
 8. Odjek travanjskih nemira 1870. u Zagrebu na Kraljevsku veliku gimnaziju, u: Časopis za suvremenu povijest, 1 (2015.), str. 139-166
 9. “Nevaljao” svećenik ili “nemaran” biskup? – Tužba đakovačkog svećenika Josipa Karla Fučka protiv biskupa Strossmayera 1869. godine, u: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 33 (2015.), str. 217-237
 10. Ivan Bujanović (1852. – 1927.) – profesor Bogoslovnog fakulteta, rektor Sveučilišta u Zagrebu i autor prvoga mariološkog priručnika na hrvatskom jeziku, u: Bogoslovska smotra, 86 (2016) 2, str. 379-406 (koautorstvo: Iva Mršić Felbar)
 11. Politički rad svećenika Josipa Pazmana u svjetlu saborskih govora, u: Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu , 40 (2016.) 78, str. 157-190
 12. Od župnika u Pokupskom do zagrebačkog kanonika i likopoljskog biskupa: Prilog za biografiju svećenika Ivana Kralja (1792.-1878.), u: Kaptolski Sisak 1215.-2015. Zbornik radova sa skupa Kaptolski Sisak 1215.-2015. održanog u Sisku 19. rujna 2015. godine, Sisak, 2017., str. 105-117
 13. Političko neslaganje ili sukob biskupa i svećenika? Prilog za životopis Josipa Miškatovića (1836. – 1890.), u: Historijski zbornik, 70 (2017.) 2, str. 395-409
 14. Katolički svećenici i liberalizacija školstva u Trojednoj Kraljevini 1874. godine, u: Časopis za suvremenu povijest, 3 (2018.), str. 623-654
 15. Prilog političkom djelovanju svećenika pravaša. Juraj Žerjavić zastupnik u Hrvatskom saboru (1897.-1902.), Zbornik odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 36 (2018.), str. 177-214 (koautor: Jasna Turkalj, Anamarija Žunabović Juričić)
 16. Veze Hrvata i Svete Stolice od ranog srednjeg vijeka do modernog doba, Zbornik predavanja održanih tijekom Branimirove godine u Arheološkom muzeju u Zagrebu, Povodom 130. obljetnice od godine uklesane uz ime kneza Branimira na oltarnu gredu iz Gornjeg Muća, (ur. Maja Bunčić – Anita Dugonjić), Zagreb, 2019. str. 8-13 (rad u e-zborniku)
 17.  La diffusion du protestantisme dans les territoires croates, Le Protestant et l’HétérodoxeEntre Églises et États (xvie-xviiie siècles), Directeurs d’ouvrage: Krumenacker (Yves), Recous (Noémie), Paris, 2019., str. 261-274 (koautor: Slavko Slišković)
 18. Bishop Strossmayer and the Gates of Heaven Sculpture at the Dominican Monastery in Dubrovnik, Bogoslovska smotra 90 (2020.) 5, str. 975-988