Ime:  Ana

Prezime:  Biočić

Titula: doc. dr. sc.

e-mail adresa:  anabiocic.1@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 1 4890 423

CROSBI: Ana Biočić

Google Scholar

Životopis:

Rođena je 15. srpnja 1983. godine u Zagrebu.

Osnovnu školu pohađala je od 1990. do 1998. godine u Zagrebu, a od 1998. do 2002. Gimnaziju Lucijana Vranjanina (program jezične gimnazije).

Godine 2002. upisala je dvopredmetni studij kroatologije i povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2007. godine diplomirala s temom Razvoj preporodnih ideja u Dubrovniku tijekom prve polovice 19. stoljeća te stekla stručni naziv diplomirani kroatolog i profesor povijesti.

Upisala je poslijediplomski znanstveni studij povijesti 2008. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijesti, znanstvene grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest stekla je 2014. godine obranivši, s konačnom ocjenom izvrstan (5), doktorski rad naslovljen Djelovanje katoličkih svećenika u sazivu Sabora Trojedne kraljevine od 1868. do 1871. godine.

U radni odnos na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stupila je 1. svibnja 2008. godine u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u svojstvu znanstvenog novaka. Sudjelovala je na znanstveno-istraživačkom projektu poslodavca pod nazivom Strossmayerov europeizam u politici i umjetnosti (šifra projekta 203-2032635-0568), u svojstvu znanstvenog novaka, a pod vodstvom glavnog istraživača projekta izv. prof. dr. sc. Slavka Sliškovića.

Od 2008. godine sudjeluje u organizaciji nastave na Katedri crkvene povijesti te izvodi izborni kolegij Izabrana pitanja crkvene povijesti i seminare, od 2015. godine predaje obvezni kolegij Povijest Crkve u Hrvata, a od 2016. godine sudjeluje u organizaciji nastave na Licencijatskom i doktorskom studiju teologije.

2015. godine izabrana je u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, a 2018. godine u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta na Katedri crkvene povijesti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članica je uredništva časopisa za crkvenu povijest Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Croatica christiana periodica od 2011. godine, a izvršna urednica od 2018. godine.

Profesionalni interesti su joj crkvena povijest, poglavito 19. stoljeća. Objavila je više članaka, nekoliko desetaka prikaza te sudjelovala u više domaćih i inozemnih konferencija te kongresa. Aktivno se služi engleskim, a pasivno njemačkim jezikom.

Nastava:

 • Obvezni kolegij Povijest Crkve u Hrvata – Filozofsko-teološki studij, Studij Religijske pedagogije i katehetike
 • Obvezni kolegij Praksa u muzejima – studij Teološko-religijskih znanosti
 • Izborni kolegij Izabrana pitanja crkvene povijesti – Filozofsko-teološki studij, Studij Religijske pedagogije i katehetike

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

 1. Fra Petar Glavaš i Orjuna u Tučepima (1921. – 1927.), u: Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 36 (2012.) 69, str. 85-103 (koautorstvo: Ivan Hrstić)
 2. Sadržaj časopisa Croatica christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 1–70 (1977.–2012.), u: Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 37 (2013.) 71, str. 213-310
 3. Knjižica zagonetki fra Bernardina Mayora. Povijesni kontekst, u: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 32 (2014.), str. 148-170
 4. Svećenik, intelektualac i rektor Sveučilišta Anton Franki (1844. – 1908.) – disciplinski ili politički proces?, u: Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 39 (2015.) 75, str. 121-138
 5. Saborski rad katoličkih svećenika u drugoj polovici 19. stoljeća – primjer Stjepana Vukovića (1813. – 1871.), u: Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 39 (2015.) 76, str. 129-152
 6. Odjek travanjskih nemira 1870. u Zagrebu na Kraljevsku veliku gimnaziju, u: Časopis za suvremenu povijest, 1 (2015.), str. 139-166
 7. “Nevaljao” svećenik ili “nemaran” biskup? – Tužba đakovačkog svećenika Josipa Karla Fučka protiv biskupa Strossmayera 1869. godine, u: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 33 (2015.), str. 217-237
 8. Ivan Bujanović (1852. – 1927.) – profesor Bogoslovnog fakulteta, rektor Sveučilišta u Zagrebu i autor prvoga mariološkog priručnika na hrvatskom jeziku, u: Bogoslovska smotra, 86 (2016) 2, str. 379-406 (koautorstvo: Iva Mršić Felbar)
 9. Politički rad svećenika Josipa Pazmana u svjetlu saborskih govora, u: Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu , 40 (2016.) 78, str. 157-190
 10. Od župnika u Pokupskom do zagrebačkog kanonika i likopoljskog biskupa: Prilog za biografiju svećenika Ivana Kralja (1792.-1878.), u: Kaptolski Sisak 1215.-2015. Zbornik radova sa skupa Kaptolski Sisak 1215.-2015. održanog u Sisku 19. rujna 2015. godine, Sisak, 2017., str. 105-117
 11. Političko neslaganje ili sukob biskupa i svećenika? Prilog za životopis Josipa Miškatovića (1836. – 1890.), u: Historijski zbornik, 70 (2017.) 2, str. 395-409
 12. Katolički svećenici i liberalizacija školstva u Trojednoj Kraljevini 1874. godine, u: Časopis za suvremenu povijest, 3 (2018.), str. 623-654
 13. Svećenici u politici. Djelovanje katoličkih svećenika u Hrvatskom saboru 1868.-1871., Zagreb, 2018.