Ime: Daniel

Prezime: Patafta

Titula: doc. dr. sc.

e-mail adresa: d.patafta@yahoo.com

Telefon/mobitel: +385 1 4890 423

CROSBI: Daniel Patafta

Google Scholar

Životopis:

Rođen je 11. svibnja 1980. godine u Rijeci. Osnovnu i srednju školu, Salezijansku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti, završio je u rodnom gradu. Nakon toga 1998. upisuje studij jednopredmetne povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao 13. siječnja 2003. Iste godine upisuje poslijediplomski studij iz Hrvatske povijesti na spomenutom visokom učilištu. Poslijediplomski znanstveni studij iz Hrvatske povijesti, nakon položenih ispita i svih drugih obveza vezanih uz studij, završio je 10. prosinca 2007. obranom magistarskog rada pod naslovom Gospodarski interesi Italije u Hrvatskoj u vrijeme Drugog svjetskog rata od travnja 1941. do rujna 1943. godine. Time je stekao akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, grana nacionalna povijest. Uže se specijalizirao za modernu i suvremenu Hrvatsku povijest, odnosno 19. i 20. stoljeće. Od listopada 2003. počeo je raditi kao kustos – pripravnik u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci, a od 2004., nakon položenog stručnog muzejskog ispita, stupio je u stalni radni odnos kao kustos za povijesne zbirke Muzeja. Godine 2006. napušta dotadašnje radno mjesto i ulazi u postulaturu Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, sa sjedištem u Zagrebu. Nakon završenog novicijata, 2008. godine započinje filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svečane redovničke zavjete položio je 15. rujna 2012. u Osijeku, župa sv. Obitelji. Godine 2012. zaposlen je kao asistent na Katedri crkvene povijesti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2013. diplomirao je na istom fakultetu, a kao student s najvišim prosjekom ocjena u generaciji primio je nagradu Velikog kancelara. Postdiplomski studij iz Crkvene povijesti upisuje 2013. godine na istom fakultetu, a te je godine zaređen i za svećenika. Doktorsku disertaciju, koju je izradio pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Slavka Sliškovića, na temu Reformni pokret i Hrvatska starokatolička crkva od 1919. do 1929., obranio je s izvrsnim uspjehom 15. studenog 2016. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1. svibnja 2018. zaposlen je kao docent na Katedri crkvene povijesti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Opća metodologija
Proseminar

Studij religijske pedagogije i katehetike/studij Teološko-religijskih znanosti:

Opća metodologija
Kršćanska arheologija

Stručni studij Teologije

Teologija i kršćanska duhovnost u Hrvata

Studij Crkvene glazbe:

Opća metodologija

Izborni kolegij:

Starokršćanska arheologija
Starokatolicizam u Hrvatskoj

Seminar:

Crkveno-povijesne teme u Katoličkom listu od 1918. do 1941.

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Patafta, Daniel, Promjene u nacionalnoj strukturi stanovništva grada Rijeke od 1918. do 1924. godine. // Časopis za suvremenu povijest, 36 (2004), 2; 683-700.

Patafta, Daniel, Protureformacija u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. // Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja. 4 (2005) 8; 33-46.

Patafta, Daniel, Prilike gospodarstva grada Rijeke od 1918. do 1924. godine. // Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, 1 (2005) 1, 115-137.

Patafta, Daniel, Privremene vlade u Rijeci (listopad 1918. – siječanj 1924.). // Časopis za suvremenu povijest, 38 (2006) 1, 197-222.

Patafta, Daniel, Filozofski i teološki rukopisi u knjižnici Franjevačkog samostana u Čakovcu // 350 godina franjevaca u Čakovcu / Hranjec, Stjepan (ur.), Čakovec, Franjevački samostan Čakovec, 2010.

Patafta, Daniel, Zasade jozefinističkog prava o odnosu Crkve i države u spisu Marijana Lanosovića // Zbornik 300 godina visokog školstva u Osijeku / Hoško, Emanuel – Pintarić, Ana (ur.), Osijek, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2011. 73-79.

Patafta, Daniel, Franjevci na području Sisačke biskupije od 13. do 20. stoljeća //Antiquam Fidem. Zbornik radova / Tepert, Darko – Jurić, Spomenka (ur.), Zagreb, Glas Koncila, 2011, 231-255.

Patafta, Daniel, Antun Bačić kao predavač filozofije i moralne teologije // Zbornik o fra Antunu Bačiću / Melnik, Tatjana (ur.), Slavonski Brod-Našice, HIP-Podružnica Slavonski Brod, 2013.

Patafta, Daniel, Elementi jozefinističkog prava o odnosu Crkve i države u spisu Jus publicum ecclesiasticum. // Croatica Christiana periodica, 37 (2013) 72; 116-127.

Karlić, Ivan; Patafta, Daniel, Teološke teme u djelu “Istina katolicsanska” fra Antuna Bačića // Zbornik o Emeriku Paviću.  Zbornik radova sa znanstvenog skupa: „Emerik Pavić i franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj“, Osijek, 23.-25. svibnja 2013. / Knezović, Pavao – Jerković, Marko (ur.), Zagreb, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2014. 303-322.

Patafta, Daniel, Obnova franjevačkog Trećeg reda u Hrvatskoj u prvoj polovici 20. stoljeća. // Croatica Christiana periodica, 38 (2014.) 74; 91-115.

Patafta, Daniel, Hrvatski katolički tisak o progonima Crkve u Meksiku (1926.-1929.). // Croatica Christiana periodica, 38 (2014) 73; 145-164.

Patafta, Daniel, Ekumenska gibanja u Hrvatskoj neposredno nakon Drugog vatikanskog koncila. // Bogoslovska smotra, 84 (2014) 4; 851-879.

Patafta, Daniel, Progoni bosanskih grkokatolika u Kraljevini SHS/Jugoslaviji na stranicama tadašnjeg katoličkog tiska. // Croatica Christiana periodica, 39 (2015) 75, 157-183.

Patafta, Daniel, Hrvatska crkvena historiografija o kontinentalnim franjevcima u srednjem vijeku. // Riječki teološki časopis, 23 (2015) 1, 131-166.

Patafta, Daniel, Historiografski doprinos Franje Emanuela Hoška povijesti kontinentalnih franjevaca od 16. do 18. stoljeća. // Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, 14 (2015) 27, 226-237.

Patafta, Daniel, Roger Bacon: Vrijeme i život // Fra Roger Bacon. Zbornik radova s prvoga znanstvenog skupa Franjevački velikani / Karlić, Ivan – Bašić, Mate (ur.), Zagreb, Brat Franjo, 2015.

Patafta, Daniel, Izidor Kršnjavi, Štefa Iskra i hrvatski franjevci // Iso Kršnjavi-veliki utemeljitelj / Zlatko Matijević – Ivana Mance (ur.), Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2015.

Daniel Patafta – Slavko Slišković, “Dijecezanske sinode – primjer provođenja posttridentske obove”, u: Tridentska baština i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama, Zrinka Blažević, Lahorka Plejić Poje (ur.), Zagreb, 2016., 121-140.

Daniel Patafa, “Prenositelj europskog medicinskog iskustva: fra Franjo Gracić (1740.-1799.)”, u: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru , Zagreb, 2016., 451-454.

Daniel Patafa, “Fra Bono Benić (o. 1708.-1785.) i prijelomni trenuci Bosne Srebrene”, u: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru , Zagreb, 2016., 268-273.

Daniel Patafa, “Pučki pjesnik i prosvjetitelj fra Andrija Kačić Miošić (1704.-1760.)”, u: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru, Zagreb, 2016., 260-267.

Daniel Patafta, “Reformi pokret i starokatolicizam u Koprivnici”, u: Podravina, 15 (2016.) 30, 174-198.

Daniel Patafta, “Milosrđe u spisima Franje Asiškog i Bonaventure Banjoređijskog”, u: Bogoslovska smotra,  86 (2016) 4, 847-875.

Daniel Patafta, “Reformacija u hrvatskim zemljama”, u: Communio, 42 (2016.) 127, 82-90.

Daniel Patafta, “Franjevci u Bačkoj i Srijemu povijesna perspektiva i poticaj za budućnost”, u: 300. obljetnica osnutka franjevačke rezidencije u Subotici. A Szabatkai Ferences Rezidencia 300., Bela Tonković (ur.), Subotica, 2017., 199-2014.

Daniel Patafta, “Opatija Topusko u kontekstu duhovnosti i života cistercita”, u: Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije, Nedjeljka s. Valerija Kovač (ur.), Zagreb, 2017., 109-139.

Daniel Patafta, “Hrvatski liberalni tisak o reformnom pokretu dijela nižeg katoličkog klera (1918.-1923.)”, u: Pilar, 11 (2017.) 1, 11-44.

Daniel Patafta, “Češki reformni pokret, nastanak Češke narodne crkve i uloga Srpske pravoslavne crkve na stranicama hrvatskog tiska”, u: Croatica Christiana Periodica, 42 (2017.) 80, 105-130.

Daniel Patafta, “Historiografska ostavština Josipa Buturca”, u: Croatica Christiana Periodica, 42 (2017.) 79, 159-174.

“Pravilo i Generalne konstitucije Franjevačkog svjetovnog reda”, Daniel Patafta (ur.), Zagreb, 2017., 172 str.

Daniel Patafta, “Trećoredski časoslov fra Jerolima Lipovčića”, u: Zbornik o Jerolimu LIpovčiću, Tamara Tvrtković – Marinko Šiško (ur.), Zagreb, 2018., 107-130.

Patafta Daniel, “Pokret franjevačkih spiritualaca u 13. i početkom 14. stoljeća”, u: Znat će da prorok bijaše među njima. Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM povodom 70. godine života, Mario Cifrak – Stipo Kljajić (ur.), Zagreb, 2018., 739-765.

Daniel Patafta, “Ivan Rafael Rodić-Franciscan and Archbishop of Belgrade”, u: Rewiev of Croatian history, 14 (2018.), 267-294.

Daniel Patafta, “Reformna gibanja i starokatolicizam u Dalmaciji”, u: Služba Božja, 58 (2018.) 3, 319-351.

Daniel Patafta, “Muka i križ Isusa Krista u spisima Franje Asiškoga i izabranih franjevačkih teologa, propovjednika i mistika”, u: Bogoslovska smotra, 88 (2018.), 73-102.

Daniel Patafta, “Milosrđe, muka i križ kod franjevačkih pisaca”, Globe edit, 2018., 64 str.

Daniel Patafta, “Franjevačko 13. stoljeće. Povijest, teologija, duhovnost”, KS, Zagreb, 2018., 465 str.