Program cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura

Program Teološka kultura  traje dvije akademske godine ili 24 vikenda.

Program je organiziran po načelima ECTS bodovnog sustava.

Nastava se u načelu održava mjesečno dva vikenda.

12 vikenda: petak 4 sata; subota 6 sati. Ukupno 120 + 120 = 240 sati.

Program predviđa predavanja, ispite i završni seminarski rad. Ispiti su pismeni ili usmeni. Na kraju polaznici dobivaju Potvrdnicu o završenom programu Teološka kultura (naziv koji nije akademski).

Tijekom godine planiraju se posebni susreti formativno-duhovnog karaktera.

Program obuhvaća različite filozofske i teološke sadržaje koji omogućuju polaznicima stjecanje postupne i sustavne teološke kulture.

Program obuhvaća sljedeća područja: filozofija i fundamentalna teologija, Biblija, dogmatika i ekumenska teologija, povijest Crkve i patrologija, moral i socijalni nauk Crkve, liturgika, pastoral i katehetika, kanonsko pravo.