Program cjeloživotnog obrazovanja

Teološka kultura

 

Plan studija

Cjeloviti studij traje dvije akademske godine ili 24 vikenda.

Studij je organiziran po načelima ECTS bodovnog sustava.

Nastava se u načelu održava mjesečno dva vikenda.

12 vikenda: petak 4 sata; subota 6 sati. Ukupno 120 + 120 = 240 sati.

Program Teološka kultura predviđa predavanja, ispite i završni seminarski rad. Ispiti su pismeni ili usmeni. Na kraju polaznici dobivaju Potvrdnicu/svjedodžbu o završenom programu Teološka kultura (naziv koji nije akademski).

Tijekom godine planiraju se posebni susreti formativno-duhovnog karaktera.

Program obuhvaća različite filozofske i teološke sadržaje koji omogućuju polaznicima stjecanje postupne i sustavne teološke kulture.

Područja studija: filozofija i fundamentalna teologija, Biblija, dogmatika i ekumenska teologija, povijest Crkve i patrologija, moral i socijalni nauk Crkve, liturgika, pastoral i katehetika, kanonsko pravo.


Program cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura

Pristup vjernika laika teologiji jedan je od plodova obnove Crkve zacrtane Drugim vatikanskim koncilom (1962. – 1965.).

Mnogi vjernici laici koji se žele baviti teološkim promišljanjem, raditi u školi kao vjeroučitelji ili na drugim područjima crkvenog ili društvenog života, upisuju znanstveni studij teologije. Još su brojniji vjernici laici koji, ostajući u već stečenim zvanjima i zanimanjima, žele produbiti, motivirati i bolje razumjeti svoju vjeru te svoj crkveni i društveni angažman osnažiti teološkom formacijom. Stoga je program cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura namijenjen vjernicima laicima koji žele ozbiljan i sustavan, ali ne akademski susret s teologijom. Namijenjen je i redovnicima i redovnicama koji žele steći sustavnu teološku naobrazbu, kao i svima ostalima koji u dobroj volji žele izbližega upoznati bitne odrednice kršćanske vjere i kulture.

Dovoljno je podsjetiti se onoga što ističe Zakonik kanonskoga prava: „Laici, da bi bili u stanju živjeti po kršćanskom nauku i da bi ga i sami mogli naviještati i braniti, ako je potrebno, te da bi mogli imati svoj udio u vršenju apostolata, imaju obvezu i pravo da nauče taj nauk, svatko prema svojim sposobnostima i svojem položaju“ (Zakonik kanonskoga prava, proglašen vlašću pape Ivana Pavla II., s izvorima, Zagreb, 1996. kan. 229, § 1.).

Sveti Ivan Pavao II. u apostolskoj pobudnici Christifideles laici ističe da „obrazovanje vjernika laika treba staviti među prve zadatke u biskupiji i da se uklopi u programe pastoralnog djelovanja tako da sve snage zajednice (svećenici, laici i redovnici) rade u tom cilju“ (IVAN PAVAO II., Christifideles laici – Vjernici laici. Apostolska pobudnica o pozivu i poslanju laika u Crkvi i u svijetu [30. XII. 1988.], Zagreb, 1997., br. 57.).

Imajući to u vidu, potrebno je da mjesna Crkva, osim sveučilišnih programa koje upisuju oni koji žele steći akademsku teološku naobrazbu, ponudi također različite programe i modele teološke formacije onim vjernicima laicima koji žele steći temeljnu teološku formaciju s ciljem boljeg razumijevanja vlastite vjere, kvalitetnijeg navještaja vjere te autentičnijeg vršenja apostolata. Program Teološka kultura osmišljen je da bude teološkim putokazom svima onima koji su zainteresirani tražiti dublje i cjelovitije odgovore na pitanja o istini, životnom smislu, značenju kršćanske vjere i Crkve za suvremeno društvo i kulturu. Osobito će pomoći pastoralnim suradnicima u pronalaženju odgovora na specifična pitanja s kojima se susreću u crkvenoj praksi. Program nudi orijentire za snalaženje u baštini kršćanske vjere i mudrosti te motivaciju za djelovanje u duhu kršćanske vjere.

Program Teološka kultura nudi priliku za formativni hod usmjeren rastu u svjesnijem življenju vjere i kompetentnijem vršenju različitih poslanja povezanih s navještajem, liturgijom, ili pak caritasom. Nudi se također poticaj na promišljanje i traženje Boga onima koji postavljaju pitanja o smislu života i o vjeri.

Model vjernika koji danas zahtijevaju Crkva i društvo jest, naime, model odraslog i zrelog vjernika, koji svoju vjeru živi odgovorno u odnosu na kulturu, društvo, Crkvu i mlađe generacije. Temeljna teološka naobrazba pruža laicima mogućnost rasta i napredovanja u toj kršćanskoj zrelosti i mudrosti.


Ciljevi

  • Uvesti u temeljnu teološku i biblijsku formaciju, koja se razlikuje od akademske formacije kao i od katehetske formacije.
  • Omogućiti svim odraslim vjernicima da postanu svjesni važnosti i kreativno razvijaju kulturne dimenzije kršćanske vjere.
  • Oblikovati kršćansku misao u kojoj se razum i vjera međusobno nadopunjavaju, imajući u vidu suvremenu društvenu i kulturnu situaciju.

Naslovnici

Program je namijenjen svima onima koji tragaju za odgovorima na pitanja o Bogu i čovjeku, onima koji su na putu osobnog produbljivanja vjere te se žele ozbiljno suočiti s temama o Bogu, Crkvi, vjeri i moralu, onima koji svojim djelovanjem u Crkvi i društvu žele pridonijeti unošenju kršćanskih i općeljudskih vrednota u suvremeni svijet. Naslovnici programa Teološka kultura nadasve su vjernici laici i osobe posvećenog života koji, na temelju smjernica Drugoga vatikanskog koncila, nastoje osnažiti te učiniti zrelijim i odgovornijim svoje kršćansko poslanje i djelovanje u Crkvi i društvu.


Završetak programa

Nakon što je položio/la sve ispite, polaznik/ca mora napisati završni seminarski rad (između 10 i 15 kartica teksta) u kojemu se kritički osvrće na cijeli program ili produbljuje jednu od tema obrađivanih tijekom predavanja.


Opće informacije

Program je započeo s radom u listopadu 2018.


Uvjeti upisa

-Prijavnica i motivacijsko pismo

-Svjedodžba srednje škole ili Diploma završenog studija

-Domovnica

-Mišljenje župnika ili nekog drugog svećenika (nije obavezno)

Cijena jedne godine: 3.000,00 kn.

Natječaj za upis bit će otvoren 13. rujna 2021. godine.