,

Javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Slađane Ivančić s. M. Karle pred Povjerenstvom

U petak, 20. listopada 2017. godine, s početkom u 12.15 sati u dvorani VI (soba 208) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Obitelj kao kućna Crkva u demokratskoj Hrvatskoj Slađane Ivančić s. M. Karle, dipl. teol. pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Josip Šimunović, predsjednik; prof. dr. sc. Anton Tamarut, član; prof. dr. sc. Josip Baloban, mentor-član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na XI. redovitoj sjednici, održanoj dana 29. rujna 2017. godine, pod točkom V/3 dnevnoga reda.

Plakat