Javna obrana pisanoga doktorskog rada lic. theol. Jelice Marković pred Povjerenstvom

, ,

U utorak, 24. studenoga 2020. godine, s početkom u 10.00 sati u seminaru I. (soba 206) na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga doktorskoga rada Ekumenska dimenzija u djelu Josipa Turčinovića lic. theol. Jelice Marković pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Petar Bašić, predsjednik; prof. dr. sc. Juro Zečević-Božić, mentor-član te doc. dr. sc. Antun Japundžić, vanjski član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na I. redovitoj sjednici, održanoj dana 30. listopada 2020. godine, pod točkom V/2 Dnevnoga reda.

 

Obavijest o obrani doktorata