Javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Ive Dorić, dipl. teol. pred Povjerenstvom

, ,

U četvrtak, 16. rujna 2021. godine, s početkom u 11.00 sati u dvorani II. (soba 202) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Zaklade i zakladne mise kanonika Zagrebačkoga kaptola od 1750. do 1900. godine Ive Dorić, dipl. teol. pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Slavko Slišković, predsjednik; doc. dr. sc. Daniel Patafta, mentor-član i doc. dr. sc. Ana Biočić, članica.

Povjerenstvo za obranu pisanoga licencijatskoga rada imenovano je na IX. redovitoj sjednici, održanoj dana 25. lipnja 2021. godine, pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

PLAKAT