Ime: Josip

Prezime: Šimunović

Titula: prof. dr. sc.

Matični broj znanstvenika: 246270

e-mail adresa: josip.simunovic@zg.t-com.hr

Telefon/mobitel: +385 1 489 04 24

CROSBI: Josip Šimunović

Google Scholar

Životopis:

Rođen je u Zagrebu 17. travnja 1971. godine od roditelja Josipa i +Ane r. Koren. Osnovnu školu pohađao je u Zagrebu. Nakon završenog osmog razreda upisuje Interdijecezansku srednju školu za spremanje svećenika na Šalati. Nakon odsluženja vojnog roka u Pirotu, 1990. godine je primljen u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište u Zagrebu kao kandidat za Zagrebačku nadbiskupiju. Iste godine upisao je filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 13. srpnja 1995. i stekao naslov diplomiranog teologa. Nakon svećeničkog ređenja 29. lipnja 1996. godine, u akademskoj godini 1996./1997., upisao je poslijediplomski studij religiozne pedagogije i katehetike na Katoličkom fakultetu Sveučilišta u Beču. Na istoimenom Fakultetu, 1. lipnja 1999. godine, poslije obranjene doktorske dizertacije Der Religionsunterricht an den Schulen in Kroatien. Seine Entwicklung seit 1989 (210 str.) koja je napisana pod vodstvom prof. dr. Wolfganga Langera, profesora religiozne pedagogije i katehetike, i prof. ddr. Paula Michaela Zulehnera, profesora pastoralne teologije, te položenog zadnjeg ispita (Rigorosuma) iz religiozne pedagogije i katehetike te pastoralne teologije, postiže akademski stupanj doktora teologije. Za doktora teologije promoviran je 15. svibnja 2000. na Katoličkom fakultetu Sveučilišta u Beču. Doktorska diploma nostrificirana je 29. studenoga 2000. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Po povratku iz Beča, godinu dana bio je privremeni župni vikar u župi Sv. Leopolda B. Mandića, u zagrebačkom naselju Voltino – Ljubljanica, i godinu dana tajnik zagrebačkog nadbiskupa, mons. Josipa Bozanića. Od jeseni 2001. godine pastoralni je suradnik u župi Pohoda BDM na Dolcu i katedralni ceremonijar. Katedralni je ceremonijar bio do veljače 2012. godine.

U ljetnom semestru akademske godine 2000./2001. je kao honorarni nastavnik počeo predavati kolegij Proseminar s katehetskom temom Vjeroučitelj danas na prvoj godini Katehetskog instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od akademske godine 2001./2002. zaposlen je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem predaje kolegije: Fundamentalni pastoral, Pastoral sakramenata, Oblici župnog pastorala (izborni kolegij), seminar, proseminar te kolegije na poslijediplomskom studiju.

U akademskim godinama 2001./2002. i 2002./2003., bio je koordinator u ime Katehetskog ureda Zagrebačke nadbiskupije na Teološko-katehetskom doškolovanju odgojiteljica u vjeri u predškolskim ustanovama te predavač na istom.

Aktivno sudjeluje na katehetskim školama, seminarima i raznim oblicima permanentnog obrazovanja vjeroučitelja organiziranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske, Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije te Katehetskog ureda Zagrebačke nadbiskupije, danas Ureda za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije. Vodi duhovne vježbe za vjeroučitelje. Organizirao je i pripremao regionalna, nadbiskupijska i nacionalna natjecanja učenika iz školskog vjeronauka – Vjeronaučne olimpijade. Nastupa na Prvom programu Hrvatskog radija, Hrvatskom katoličkom radiju i Radio Mariji na kojem vodi jednom mjesečno vlastitu emisiju „Moj život u vjeri“, tumačenje Katekizma Katoličke Crkve, dokumenata Drugoga vatikanskog koncila i ostalih dokumenata Crkvenoga učiteljstva.

Član je Vijeća za katehizaciju i novu evangelizaciju pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, Povjerenstva za polaganje stručnog ispita vjeroučitelja osnovnih i srednjih škola, PosT Netzwerk der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen, Povjerenstva za recenziranje vjeronaučnih udžbenika (imenovan od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa), Prezbiterskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije, Tajništva za pripremu Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Od jeseni 2001. pa do ljeta 2006. godine bio je zamjenik predstojnika Katehetskoga ureda Zagrebačke nadbiskupije. Od jeseni 2004. do jeseni 2012. godine bio je član Povjerenstva za natječaje na Fakultetu, a od jeseni 2008. do jeseni 2014. godine član Povjerenstva za razredbene ispite. Od veljače 2007. godine zamjenik je predstojnika Katehetskoga instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, član Vijeća Katehetskog instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta. Predsjednik Državnog povjerenstva za provedbu Natjecanja učenika i učenica osnovnih i srednjih škola – Vjeronaučne olimpijade bio je od 2008. do 2010. godine. Od rujna 2009. do rujna 2010. bio je član Povjerenstva za organizaciju Teološko pastoralnog tjedna. Od rujna 2009. član je Knjižničnog vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od studenoga 2009. do listopada 2013. godine bio je Predstojnik Katehetskoga instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u dva mandata od dvije godine). Od jeseni 2014. godine ravnatelj je Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta Zagrebačke nadbiskupije i voditelj Đakonske pastoralne godine. Od siječnja 2015. godine član je Hrvatske sekcije europskoga društva za katoličku teologiju.

Do sada je biran u suradnička zvanja i u znanstveno-nastavna zvanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kako slijedi:

Za znanstvenog novaka postdoktoranda višeg asistenta zbog istraživačkog rada na međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu Europsko istraživanje vrednota (203003) te zbog sudjelovanja u nastavi pri Katedri pastoralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Odlukom Fakultetskog vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 25. siječnja 2002. godine na mandat od tri godine.

U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane pastoralne teologije na Katedri pastoralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Mišljenjem matičnoga povjerenstva iz područja humanističkih znanosti za polje filozofije i teologije od 15. srpnja 2004. godine i Odlukom Fakultetskog vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 16. srpnja 2004. godine izabran je na mandat od pet godina.

U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane pastoralne teologije na Katedri pastoralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Odlukom Fakultetskog vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 25. rujna 2009. godine izabran je na mandat od pet godina i Potvrdom Vijeća društveno-humanističkoga područja od 16. prosinca 2009. godine.

Matični odbor za područje humanističkih znanosti – polje filozofije i teologije dana 17. veljače 2015. godine izabrao ga je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora (reizbor) iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane pastoralne teologije na Katedri pastoralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Odlukom Fakultetskog vijeća KBF-a od 15. travnja 2015. godine izabran je na mandat od pet godina i Potvrdom Vijeća društveno-humanističkoga područja od 20. svibnja 2015. godine.

Upisan je u Upisnik znanstvenika u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske od 2004. godine do danas pod brojem 246270 u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora iz područja humanističkih znanosti i znanstvenog polja teologije.

Kao istraživač od 2002. do 2006. godine sudjelovao je u trećem valu međunarodnog projekta „Europsko istraživanje vrednota: Hrvatska i Europa“EVS 1999/2000, odobrenog od MZOŠ-a (šifra 203003). A od 2007. – 2014. godine kao istraživač sudjelovao je i u četvrtom  valu  međunarodnog projekta „Europsko istraživanje vrednota: Hrvatska u Europi“ – EVS 2008 financiranog od MZOŠ-a (šifra 203-1941533-0734). U istom svojstvu od 2015. godine sudjeluje i u petom valu European Values StudyEVS – 2017.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Fundamentalni pastoral
Pastoral sakramenata

Studij religijske pedagogije i katehetike:

Proseminar
Fundamentalni pastoral
Pastoral sakramenata

Izborni kolegij:

Oblici župnog pastorala

Seminar:

Dokument HBK: „Da vaša radost bude potpuna“ (Iv 15,11). Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima, 2018.

Poslijediplomski studij:

Pastoral bolesnika (palijativna skrb u župnoj zajednici)

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Knjige:

 • Župna zajednica na početku trećega tisućljeća. Pastoralno-teološka razmišljanja o mogućnostima ostvarivanja župnoga pastorala u Republici Hrvatskoj, Glas Koncila, Zagreb, 2009.
 • Božja remek djela u školi. Pastoral sakramenata i govor o sakramentima u nastavi katoličkoga vjeronauka u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, Glas Koncila, Zagreb, 2014.

Članci:

 • Bitne vrednote za uspješan brak u Hrvatskoj (EVS-2008.) – saznanja i poticaji za djelovanje, u: Bogoslovska smotra 80(2010.), br. 2., str. 597-622. (Članak je u koautorstvu s Josipom Balobanom i Krunoslavom Nikodemom).
 • Katehetska djelatnost Josipa Salača u ženskim realnim gimnazijama u Zagrebu, u: Croatica Christiana Periodica 34(2010.), br. 4., str. 73-86.
 • Župna kateheza u izgradnji župne zajednice kao proročke zajednice, u: Obnovljeni život 66(2011.), br. 1., str. 89-106.
 • Caritas – nezaobilazna djelatnost župne zajednice. Mogućnosti ostvarivanja karitativne zajednice odnosno Župnog Caritasa u župnoj zajednici, u: Obnovljeni život 67(2012.), br. 1., str. 87-105. (Članak je u koautorstvu s Dorotejom Kristinom Krešić).
 • Dokumenti Drugoga vatikanskog sabora i župna zajednica. Poticaji i prosudba stanja, u: Riječki teološki časopis 21(2013.), br. 2., str. 277-306.
 • Bitne vrednote za uspješan brak. Teološki pristup, u: BALOBAN, Josip, NIKODEM, Krunoslav, ZRINŠČAK, Siniša (uredili): Vrednote u Hrvatskoj i u Europi. Komparativna analiza, Kršćanska sadašnjost, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014., str. 127-156. (Članak je u koautorstvu s Veronikom Reljac).
 • Odnos roditelja i djece: teološka perspektiva, u: BALOBAN, Josip, NIKODEM, Krunoslav, ZRINŠČAK, Siniša (uredili): Vrednote u Hrvatskoj i u Europi. Komparativna analiza, Kršćanska sadašnjost, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014., str. 189-216. (Članak je u koautorstvu s Veronikom Reljac).
 • Biblija otkrivena u životu – život otkriven u Bibliji. Mogućnosti ostvarivanja biblijske zajednice u župnoj zajednici, u: CIFRAK, Mario, TOKIĆ, Dario (uredili): Da istina evanđelja ostane kod vas (Gal 2,5). Zbornik u čast prof. dr. sc. Ivana Dugandžića, ofm, povodom 70. godine života, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2014., str. 571-591.
 • Nova evangelizacija kao odgovor Crkve na sekte, u: BLAŽEVIĆ, Josip (uredio): Novi religiozni pokreti, sekte i kultovi. Zbornik radova Međunarodnoga, međureligijskoga i interdisciplinarnog simpozija, Zagreb, 8.-9. studenoga 2014., Veritas, Zagreb, 2014., str. 275-288.
 • Govor o sakramentima u nastavi katoličkoga vjeronauka u osnovnim i srednjim školama, u: Lađa 10(2015.), br. 2., str. 8-25.
 • Mijenjaju li se bitne vrednote za brak u Hrvatskoj i Europi, u: Bogoslovska smotra 85(2015.), br. 3., str. 727-758.
 • Zajednica Samaritanac u župnoj zajednici. Mogućnosti ostvarivanja zajednice osoba s teškoćama u razvoju u župnoj zajednici, u: LUJIĆ, Božo, TEPERT, Darko (uredili): Bogu – gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26). Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2016., str. 549-570.
 • Katholische Kirche und Jugend in Kroatien, u: Religion & Gesellschaft in Ost und West 45(2017.), br. 1., str. 9-11. (članak je u koautorstvu s Anom Theom Filipović).
 • Milosrđe na licu Isusovih učenica i učenika. Živjeti milosrđe nakon Izvanrednoga jubileja milosrđa, u: KLJAJIĆ, Stipo, CIFRAK, Mario (uredili): Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2018., str. 863-880.
 • Župna kateheza i školski vjeronauk između očekivanja i stvarnosti, u: Riječki teološki časopis 26(2018.), br. 1., str. 5-28.
 • Tijela sudjelovanja i suodgovornosti na župnoj razini, u: Bogoslovska smotra 88(2018.), br. 3., str. 759-784.