Ime: Martina s. Ana

Prezime: Begić

Titula: doc. dr. sc.

e-mail adresa: ana.begic@gmail.com

CROSBI: Martina s. Ana Begić

Google Scholar

Životopis:

Martina s. Ana BEGIĆ, redovnica, članica Kongregacija sv. Anđela čuvara sestara dominikanki, rođena je 4. prosinca 1979. u Splitu. Osnovnu školu završila je u Kostanju (općina Omiš), a srednju školu pohađala je u Omišu. Akademske godine 1998./1999. upisala je filozofsko teološki studij na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji zamrzava na dvije godine radi redovničke formacije, te ga uspješno završava 2006. i stječe nalsov diplomiranog teologa. Nakon trogodišnjega vjeroučiteljskog rada (2005.-2008.) u Osnovnoj i Srednjoj školi u Korčuli, Fakultetsko vijeće KBF-a Sveučilišta u Zagrebu na IV. redovitoj sjednici, održanoj 25. siječnja, nakon provedenog natječaja, izabralo ju je 2008. godine na istraživačko radno mjesto znanstvenog novaka na znanstveno istraživačkom projektu Fakulteta “Hrvati, unionizam i ekumenizam (XV.-XX. st.)” (203-2032635-3139) te u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na Katedri moralne teologije. Od 2010. godine, sudjeluje u znanstvenoistraživačkom projektu “Supsidijarnost u hrvatskom društvu” (203-1941533-0732).

2008./2009. upisala je na istome Fakultetu poslijediplomski znanstveni studij iz specijalizacije moralne teologije, na kojem je 2011. postigla licencijat (lic. theol./mr sc.), a 2014. godine  izabrana je u zvanje znanstvene novakinje – poslijedoktoranda na Katedri moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 2017. u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje teologija te 2018. u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Od akademske godine 2011./2012. predaje izborne kolegije i seminare na katedri moralne teologije, a od akad. god. 2015./2016. i obvezne kolegije iz područja osnovne i posebne moralne teologije. Na Filozofsko-teološkom studiju izvodi kolegij “Posebna moralna teologija I”, a na smjeru Religijske pedagogije i katehetike kolegij “Osnovna moralna teologija”. Kao vanjski predavač izvodila je kolegije iz područja specijalne moralne teologije na teološkom smjeru Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, a od akad. godine 2019./2020. izvodi obvezatni kolegij “Spolni i ženidbeni moral” na katedri moralne teologije na Katoličko bogoslovnom fakultetu u Đakovu, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku.

Od godine 2013. članica je Hrvatskog mariološkog instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2015. i Europskog društva za katoličku teologiju – Hrvatska sekcija. Od 2016. godine članica je etičkog povjerenstva Klinike za psihijatriju Vrapče. Pri KBF-u članica je Povjerenstva za provedbu razredbenih ispita i Povjerenstva za pastoral studenata KBF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Osim znanstvenog rada bavi se i pastoralom duhovnih zvanja te je više od deset godina bila voditeljica Povjerenstva za pastoral duhovnih zvanja pri Hrvatskoj konferenciji viših redovničkih poglavara i poglavarica, a trenutno je članica i vijeća za pastoral duhovnih zvanja pri HBK. Od 2016. do 2018. aktivno je sudjelovala kao izabrana članica u ime redovnica Zagrebačke nadbiskupije u radu Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije.

Obrazovanje:

 • 2018.  – Znanstveno-nastavno zvanje docenta
 • 2017. – Znanstveno zvanje znanstveni suradnik iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje teologija
 • 2014. – Doktorat teoloških znanosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (disertacija: Dr. Andrija Živković: moralni teolog u kontekstu svoga vremena); dr. sc.
 • 2011. – Magisterij teoloških znanosti (licenc), Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; mr. sc. / lic. theol.
 • 2008./2009.-2010./2011. – Poslijediplomski znanstveni studij, specijalizacija u moralnoj teologiji, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2006. – Diploma teologije, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; dipl. theol.

Napredovanja:

 • 2018. – Znanstveno -nastavno zvanje docenta
 • 2014. – Znanstvena novakinja – poslijedoktorand, Katedra moralne teologije, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008.-2014. – Znanstvena novakinja – asistentica, Katedra moralne teologije, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nastava:

U znanstveno-nastavnom zvanju docenta sudjeluje u izvođenju nastave pri Katedri moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na filozofsko-teološkom studiju predaje obvezatni kolegij: Posebna moralna teologija I., a na studiju teološko-religijskih znanosti predaje obvezatni kolegij: Osnovna moralna teologija. Redovito održava izborne kolegije i seminare za oba navedena smjera na fakultetu. Mentorica je redovito na godišnjoj razini, više diplomskih i završnih radova na oba studijska smjera. 

 

Objavljene znanstvene knjige:

 1. BEGIĆ, Martina s. Ana Dr. Andrija Živković: moralni teolog u kontekstu svoga vremena, Nadbiskupski ordinarijat Đakovo – Institut za novu evangelizaciju “Sv. Ivan Pavao II.” – Kršćanska Sadašnjost, Osijek – Zagreb, 2017.
 2. Andrija Živković, Za istinu i kulturnu obnovu, rukopisi, članci, studije, Martina s. Ana BEGIĆ (priredila), GK, Zagreb, 2020.
 3. BEGIĆ, Martina s. Ana (ur.), Blažena Ozana Kotorska. Žena susreta s Bogom i čovjekom. Zbornik radova međunarodnog studijskog dana o 450 obljetnici blaženičine smrti (1493.-1565.), Kotor, 28. travnja 2015., Zagreb, 2020. 232. str.
 4. BEGIĆ, Martina sr. Ana (ed.), Blessed Ossana of Cattaro. A woman of encounter with God and man, Zagreb, 2020., 240 str.

Objavljeni znanstveni radovi:

 1. BEGIĆ, Martina Ana, „Prisutnost i rad dr. Andrije Živkovića na četvrtom Velehradskom kongresuˮ, Riječki teološki časopis, 18 (2010.) 1, str. 251–266. (Pregledni znanstveni rad)
 2. TOMAŠEVIĆ, Luka – BEGIĆ, Ana, „Enciklika Caritas in veritate – Ljubav u istiniˮ, Služba Božja, 50 (2010.) 2, str. 161–183. (Pregledni znanstveni rad)
 3. BEGIĆ, s. Ana, Krepost čistoće-temelj za govor o zavjetu čistoće, Posvećeni život, 17 (2013.) 1-2., str. 110-122. (Stručni rad)
 4. BIŠKUP, Marijan, op – BEGIĆ, Martina s. Ana, op, „Kršćanska etika u spisima nekih hrvatskih dominikanacaˮ, u: CIFRAK, Mario – TOKIĆ, Dario (ur.), Zbornik u čast prof. dr. sc. Ivana Dugandžića, ofm, povodom 70. godine života, Da istina Evanđelja ostane kod vas (Gal 2, 5), Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2014., str. 521–557. (Pregledni znanstveni rad)
 5. BEGIĆ, Ana, Evanđeoskom radikalnošću živjeti poziv na svetost, Crkva u Svijetu, 50 (2015.) 4, str. 613-631. (Stručni rad)
 6. BEGIĆ, Martina s. Ana, Andrija Živković (1886. – 1957.) i Svetozar Ritig (1873. – 1961.) – nove spoznaje u svjetlu Živkovićeva dnevnika, u: Croatica Christiana Periodica  XL (2016.) 78, str. 191-208. (Izvorni znanstveni rad)
 7. BEGIĆ, Martina s. Ana, – DADIĆ, Katarina, Odgovorno roditeljstvo u posinodalnoj apostolskoj pobudnici Amoris Laetitia – teološka i pedagoška perspektiva, u: Obnovljeni Život, 72 (2017.) 2, str. 199-212. (Izvorni znanstveni rad)
 8. BEGIĆ, Martina s. Ana – DUGALIĆ, Vladimir, „Naravna srodnost“ između čovjeka i istinskog dobra. Suodnos kršćanske vjere i moralnog života u teološkoj misli Andrije Živkovića, u: Časopis za teološka i međureligijska pitanja, 21 (2017.) 2, str. 409-439. (Izvorni znanstveni rad)
 9. BEGIĆ, Martina s. Ana – GOLUBOVIĆ, Marin, Dostojanstvo ljudske osobe i pravo na život, u: JAHR 8 (2017.) 15, str. 59-71. (Prethodno priopćenje)
 10. BEGIĆ, Martina s. Ana – GOLEK, Marinko, Savjest i autoritet. Međuovisnost u moralnom odgoju pojedinca., u: Služba Božja 57 (2017.) 1, str. 41-64. (Pregledni znanstveni rad)
 11. BEGIĆ, Ana, Osvrt na moralnu problematiku pobačaja, u: Služba Božja LVII (2017.) 2, str. 237-243.
 12. BEGIĆ, Martina, Očinstvo u krizi kao odraz krize obitelji, u: Lađa 44 (2017.) 2, str. 9-18. (Stručni rad)
 13. BEGIĆ, Martina s. Ana – TURI Ana, Prenatalna genetička dijagnostika i moralne implikacije, u: Obnovljeni život 73 (2018.) 2, str. 239-250. (Pregledni znanstveni rad)
 14. BEGIĆ, Martina s. Ana, Izabrani hrvatski teolozi o fatimskim ukazanjima s osobitim osvrtom na teološki doprinos Josipa Mlinarića, u: Bogoslovska Smotra 88 (2018.) 2, str. 437-453. (Pregledni znanstveni rad)
 15. BEGIĆ, Martina s. Ana, Izabrani hrvatski teolozi o fatimskim ukazanjima s osobitim osvrtom na teološki doprinos Josipa Mlinarića, u: Bogoslovska Smotra 88 (2018.) 2, str. 437-453. (Pregledni znanstveni rad)
 16. BEGIĆ, Martina – BIŠKUP, Marijan, Marijanske propovijedi o. Zlatana Plenkovića O.P., u: FILIĆ, Andrea i FILIĆ, Tomislav (ur.), Mariologija nakon Drugoga vatikansko koncila: prihvaćanje, rezultati i perspektive. Zbornik radova., Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb, 2018., str. 165-182. (Pregledni znanstveni rad)
 17. BEGIĆ, Martina s. Ana, Dubravka Hrabar, Istanbulska konvencija i zamke rodne perspektive, Zagreb, vlastita naklada, 100 str., u: Obnovljeni život 47 (2019.) 1, str. 117-120. (Prikaz)
 18. BEGIĆ, Martina s. Ana, Kontekstualizacija grijeha, Zborniku Da život imaju u povodu 70. Rođendana kardinala Josipa Bozanića, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet; Kršćanska Sadašnjost, Zagreb, 2019., 461-481. (Pregledni znanstveni rad)
 19. BEGIĆ, Martina s. Ana, Pastoral duhovnih zvanja – prošlost, sadašnjost i budućnost, /Uzvjerovah zato besjedim (2 Kor 4,13). Zbornik u čast prof. dr. sc. Josipa Balobana povodom 70. godine života, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet; Kršćanska Sadašnjost, Zagreb, 2019., 193-213. (pregledni znanstveni rad)
 20. BEGIĆ, Martina s. Ana, Antropološki dualizam rodne ideologije. Analiza dualističkih korijena i ideoloških polazišta rodne ideologije u svjetlu Istambulske konvencije i kršćanske antropologije./Život biraj – Elige vitam. Zbornik radova prigodom 75. rođendana msgr. prof. dr. sc. Valentina Pozaića umirovljenog pomoćnog biskupa zagrebačke nadbiskupije, Filozofsko – teološki institut Družbe Isusove, Ivan Antunović, Ivan Koprek, Pero Vidović (ur.), Zagreb, 2020., str. 249-280. (Izvorni znanstveni rad)
 21. BEGIĆ, Martina s. Ana – DUGALIĆ, Vladimir, Andrija Živković – teolog oštroumna i kritička duha, (str. VII-XLVIII.) u: Andrija Živković, Martina s. Begić(prir.), Za istinu i kulturnu obnovu. Rukopisi, članci, studije, Glas Koncila, Zagreb, 2020.
 22. BEGIĆ, Martina s. Ana, Blažena Ozana Kotorska – štovateljica Euharistije, Blažene Djevice Marije i svetaca, u: Martina s. Ana Begić (ur.), Blažena Ozana Kotorska. Žena susreta s Bogom i čovjekom, Zagreb, 2020., 95-113.(Izvorni znanstveni rad)
 23. BEGIĆ, Martina sr. Ana, Blessed Osann a of Cattaro –the Worshiper of the Euharist, the Blessed Virgin Mary and the Saints, u: Martina sr. Ana Begić (ed.), Blessed Ossana of Cattaro. A woman of encounter with God and man, Zagreb, 2020., 97-117.
 24. BEGIĆ, Martina s. Ana, Drži se ženidbenih zakona svete Crkve, u: Vjesnik Đakovačko – Osiječke nadbiskupije 149 (2021.) 1, str. 28-32.

Izlaganja na međunarodnim i znanstvenim skupovima:

 1. Međunarodni znanstveni skup u Krku „Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju“ (5 – 6. 10. 2012.).
 2. Međunarodni Mariološki kongres u Rimu (Rujan 2012.).
 3. Međunarodni znanstveni studijski dan u Kotoru (Travanj 2015.).
 4. Znanstvena projektna konferencija: Prevencija trgovanja ljudima, Osijek, 17-18.01.2020. Održala izlaganje: Pitanje savjesti kod trgovaca ljudima: psihijatrijsko-moralni aspekti (izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić – doc. dr. sc Martina s. Ana Begić)
 5. 24. 11. 2020. Održan znanstveni skup „Perspektive katoličkih učilišta i obrazovanja općenito“, imala izlaganje na temu „Transdisciplinarnost, interdisciplinarnost, dijalog. Temeljne smjernice za odgoj u katoličkim ustanovama“.
 6. 26-27.01. Teološko Pastoralni Tjedan – Znanstveno pastoralni skup „Crkva u svijetu krizâ i ljudske patnje“, sudjelovala izlaganjem na temu „Moralni izazovi i zahtjevi krizâ i patnje.“(27.01.2021.)