Ime: Ante

Prezime: Bekavac

Titula: dr. sc.

e-mail adresa: antebekavac@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 1 291 19 30

CROSBI: Ante Bekavac

Životopis:

Ante Bekavac rođen je 12. studenog 1973. godine u Tomislavgradu, BiH, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Sinju i Ljubuškom 1995. godine. Filozofsko-teološki studij završio je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine. Poslijediplomski sveučilišni studij licencijata i doktorata upisao je 2011. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012. godine zaposlen je kao asistent pri Katedri moralne teologije. Magistrirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine s temom Istraživanje suvremenog stanja moralnih izvora kao izazova moralnoj teologiji nadahnutoj koncilskom obnovom (Exploring the Contemporary State of Moral Sources as Challenge of Moral Theology Inspired by the Renewal Requierd by Vatican II). Doktorirao je  na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2018. godine s temom Izvori moralne spoznaje u svjetlu nauka Drugoga vatikanskoga koncila  (The Sources of Moral Knowledge in the Light of the Teaching of the Second Vatican Council). Od 2019. godine radi kao poslijedoktorand na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu, drži kolegije iz fundamentalne moralne teologije. Član je Društva bivših studenata (DBS) KBF-a i Europskog društva za katoličku teologiju – Hrvatska sekcija (ESCT – HS).

Objavljeni radovi:

 • Ante Bekavac, Željko Mardešić i Drugi vatikanski koncil, u: Nova prisutnost, 9 (2011.), 2, 461-476.
 • Ante Bekavac, Ivan Supičić, Za univerzalni humanizam – prema potpunoj čovječnosti (Recenzija, Prikaz), u: Obnovljeni život, 68 (2013.) 4, 560-561.
 • Ante Bekavac, Između ljudskosti i virtualnosti – zaboravljena istina, u: Hercegovina franciscana, 9 (2013.) 9, 105-119.
 • Ante Bekavac – Franjo Podgorelec, Suvremeni izazovi globaliziranog svijeta. Antropološko-ekološka kriza, u: Bogoslovska smotra, 84 (2014.) 2, 349-366.
 • Ante Bekavac – Tomislav Puljić, Emotivizam u moralnoj filozofiji i krjepost kao kršćanski odgovor, u: HUM, 9 (2014.), 303-322.
 • Ante Bekavac, Čovjek u procjepu vrijednosti i njihova posredovanja – obitelj i medij, u: Hercegovina franciscana, 11 (2015.) 11, 108-136.
 • Ante Bekavac, Socijalna etika – djelotvorna praksa, u: Hercegovina franciscana, 14 (2018.) 14, str. 140-154.
 • Ante Bekavac, Zašto je važno kako živim?, u: Posušje – Godišnje obavijesti, 26 (2019.) 1,  43-49.
 • Ante Bekavac, Služenje čovjeku. Put djelotvorne ljubavi, (2. Simpozij medicinskih sestara i tehničara KB Dubrava, Zagreb, 26. 4. 2019., – Medicinske sestre i tehničari između izazova i rutine) u: http://www.kbd.hr/fileadmin/Arhiva/Dokumenti/Sestrinstvo/dr.sc.Ante-Bekavac-Sluzenje-covjeku-put-djelotvorne-ljubavi.pdf
 •  

  Ante Bekavac, Tonči Matulić, Hope. Where Does our Hope Lie? (Nada. Na čemu se temelji naša nada) Međunarodni kongres Europskog društva za katoličku teologiju (Izvješća),  u: Bogoslovska smotra, 89 (2019.) 3, 775-779.

 •  

  Ante Bekavac, Tonči Matulić, Veritatis gaudium: značenje, izazovi, perspektive. III Colloquium theologicum u organizaciji Hrvatske sekcije europskog društva za katoličku teologiju (Crtice), u: Bogoslovska smotra, 89 (2019.) 4, 967-972.

 •  

  Ante Bekavac, Tonči Matulić, Metamorphoses of Culture. A Theological Discernment of the Sings of the Times against the Backdrop of Scientific-Technical Civilisation (Recenzija, Prikaz), u: HUM, 14 (2019.) 21, 323-324.

 •  

  Ante Bekavac, Josip Serđo Ćavar, Ekološka kriza kao antropološki, kršćanski i odgojni izazov, u: HUM, 14 (2019.), 22, 172-193.

 •  

  Ante Bekavac, Tonči Matulić, Crkva i obitelj u promicanju zaštite života, u: Nova prisutnost, 18 (2020.) 1, 1-2, 129-144.

 • Ante Bekavac, Tonči Matulić, Pobačaj: drama savjesti. Zagreb, FTI, 2019., (Recenzija, Prikaz) u: Obnovljeni život, 75 (2020.) 1, 121-123.
 •  

  Ante Bekavac, Kongregacija za katolički odgoj (za obrazovne ustanove), »Muško i žensko stvori ih«: Za put dijaloga o pitanju roda u odgoju, (Recenzija, Prikaz) u: Obnovljeni život, 75 (2020.) 3, 409-412.

 •  

  Ante Bekavac, Dikasterij za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja Oeconomicae et pecuniariae quaestiones – Gospodarska i financijska pitanja, (Recenzija, Prikaz) u: Crkva u svijetu, 55 (2020.) 2, 382-386.

 •  

  Ante Bekavac, Tonči Matulić, (Bio)etičke implikacije eksplantacije organa. Teologija i medicina u dijaloškom susretu s binomom život – smrt i zdravlje – bolest, u: Ivan Antunović – Ivan Koprek – Pero Vidović (ur.). Život biraj – Elige vitam. Zbornik radova prigodom 75. rođendana msgr. prof. dr. sc. Valentina Pozaića umirovljenog pomoćnog biskupa Zagrebačke nadbiskupije, FTI, Zagreb, 2020., 117-144.

 •  

  Ante Bekavac, Robert SARAH – Joseph RATZINGER/BENEDIKT XVI., Iz dubine naših srca, Verbum, Split, 2020. (Recenzija, Prikaz), u: Bogoslovska smotra, 90 (2020.) 2, 463-468.