Rođen je 1. travnja 1972. u Dobranju, općina Imotski. Interdijecezansku srednju školu za spremanje svećenika završio je u Zagrebu 1990. godine. Bio je na odsluženju vojnoga roka u Banjoj Luci do 1991. godine. Od 1992. do 1996. studirao je teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je završio četiri godine studija. U Fribourgu, u Švicarskoj, kod profesora Ruedi Imbacha pri filozofskoj katedri, obranio je magisterij naslovljen L’homme animal politique selon Aristote et st. Thomas d’Aquin i 20. srpnja 1998. položio sve propisano za diplomu na Sveučilištu u Fribourgu koja je istovrijedna diplomi magistra znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti u znanstvenom polju filozofije u Republici Hrvatskoj.

Od jeseni 1998. u svojstvu vanjskoga suradnika počeo je predavati Povijest filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 16. lipnja 2000. izabran je u suradničko zvanje asistenta pri Katedri filozofije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na četiri godine. Do danas predaje kolegije Povijesti filozofije (stari vijek, srednji vijek, moderna i suvremena filozofija) kao i kolegij Teodiceja studentima Katehetskoga instituta. Uz to predaje niz drugih filozofskih disciplina kao što su Kozmologija, Ontologija i Teodiceja studentima prve i druge godine filozofsko-teološkoga studija Katoličkoga bogoslovnog fakulteta. Od akademske godine 2001./2002. studentima prve godine vodi proseminar uvođenja u znanstveni rad, kao i seminar za sve godine studija, poglavito iz tema političke filozofije (Aristotel, Platon, Ciceron, Toma Akvinski, Jacques Maritain, Niccolo Machiavelli i dr.). Drži također seminare i izborne kolegije na prvoj i drugoj godini poslijediplomskoga studija iz područja filozofije (Herman Dalmatin – Filozofska rasprava De essentiis Hermana Dalmatina, Odabrana pitanja Platonove filozofije, Toma Akvinski – izabrana pitanja, Augustinovo razumijevanje problematike zla). Kao znanstveni novak u sklopu znanstveno-istraživačkog projekta pod nazivom Srednjovjekovna znanstvena baština Hrvata, pod vodstvom glavnog istraživača projekta prof. dr. sc. Franje Šanjeka, proučavao je temu Filozofski elementi u djelu Hermana Dalmatina.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je 2004. godine obranio doktorsku disertaciju Filozofski elementi u djelu Hermana Dalmatina i time stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti u znanstvenom polju filozofije. Odlukom Fakultetskog vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 26. ožujka 2004. izabran je u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta u svojstvu znanstvenoga novaka, a odlukom Fakultetskog vijeća 30. studenoga 2006. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta pri Katedri filozofije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora pri Katedri filozofije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je 1. lipnja 2012., a reizabran 15. svibnja 2018.